Sa oled siin

Ohutustunnistus

Raudteeveo-ettevõtja võib tegeleda reisijateveoga või kaubaveoga avalikul raudteel, kui tal on kehtivad ohutustunnistuse A ja B osad. Ohutustunnistused kehtivad viis aastat.

Ohutustunnistuse A osa väljastatakse ettevõtjale, kellel on raudteeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuetele vastav ohutusjuhtimise süsteem. Ohutustunnistuse B osa väljastatakse ettevõtjale, kelle raudteeinfrastruktuur, raudteeliikluse korraldus või raudteeveerem ning personal vastavad raudteeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuetele ning kui ettevõtja on võimeline täitma raudteeohutusalaseid nõudeid.

I SAMM

Raudteel reisijateveoga või kaubaveoga tegeleda sooviv ettevõtja peab ohutustunnistuse A osa saamiseks või selle uuendamiseks esitama Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised andmed ja dokumendid:

  • vormikohane avaldus
  • andmed tegevusloa kohta
  • raudteeseaduse § 341 nõuetele vastav ohutusjuhtimise süsteem
  • andmed riigilõivu tasumise kohta

II SAMM

Raudteel reisijateveoga või kaubaveoga tegeleda sooviv ettevõtja peab ohutustunnistuse B osa saamiseks või selle uuendamiseks esitama Tehnilise Järelevalve Ametile järgmised andmed ja dokumendid:

1. avaldus komisjoni määruse (EÜ) nr 653/2007 lisas 3 esitatud vormil;
2. ettevõtja vedurijuhtide nimekiri, milles esitatakse vedurijuhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed vedurijuhile väljaantud vedurijuhiloa kohta, sealhulgas vedurijuhiloa number, veduriliik, mille juhtimisõigus vedurijuhil on, vedurijuhiloa väljaandja, väljaandmise koht ja kuupäev;
3. ettevõtja vedurijuhiabide nimekiri, milles esitatakse vedurijuhiabi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning vedurijuhiabile väljaantud kutsetunnistuse number;
4. andmed raudteeveeremi kohta, mida ettevõtja kavatseb kasutada raudtee reisijateveo või raudtee kaubaveoga tegelemiseks, sealhulgas raudteeveeremi liik, alaliik, raudteeliiklusregistri kood, tootjatehas ja väljalaskeaasta;
5. raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne, kui seda ei ole raudteeseaduse § 34 lõike 5 kohaselt esitatud;
6. ohutustunnistuse A osa koopia, kui see on väljastatud mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis;
7. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Ohutustunnistuse A või B osa uuendamise avaldus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne ohutustunnistuse A või B osa kehtivuse lõppemist. Kui ohutustunnistuse uuendamise taotlus on esitatud tähtajaks, võib Tehnilise Järelevalve Amet ohutustunnistuse uuendamise taotluse menetlemise ajal ohutustunnistuse kehtivust kuni menetluse lõpuni pikendada.

Kui ohutust puudutav õiguslik raamistik oluliselt muutub, on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus nõuda ettevõtjalt asjakohase ohutustunnistuse osa läbivaatamist ning muutunud asjaolusid kajastavate dokumentide esitamist ohutustunnistuse vastava osa muutmiseks.

Riigilõiv:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv   
 

 

Väljastatud ohutusload ja -tunnistused


Väljastatud ohutusload A-osa:

Ettevõte Loa number Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp
AS Eesti Raudtee EE1120130002 24.01.2014 24.01.2019
Edelaraudtee Infratsruktuuri AS EE1120130001 10.11.2013 10.11.2018


Väljastatud ohutusload B-osa:

Ettevõte Loa number Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp
AS Eesti Raudtee EE1220130007 24.01.2014 24.01.2019
Edelaraudtee Inratsruktuuri AS EE1220130006 23.12.2013 23.12.2018


Väljastatud ohutustunnistused A-osa:

Ettevõte Tunnistuse  number Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS EE1120170002 07.06.2017 07.06.2022
Alexela Terminal AS EE1120150002 03.02.2015 03.02.2020
Enefit Kaevandused AS EE1120150001 02.02.2015 02.02.2020
Edelaraudtee AS EE1120140001 06.06.2014 06.06.2019
AS EVR Cargo EE1120130010 22.01.2014 22.01.2019
AS Kunda Trans EE1120130009 23.12.2013 23.12.2018
Vesta Terminal Tallinn OÜ EE1220130007 09.12.2013 09.12.2018
Westgate Transport OÜ EE1120130008 02.10.2013 02.10.2018
AS Maardu Raudtee EE1120130007 01.10.2013 01.10.2018
AS Eesti Liinirongid EE1120130006 02.10.2013 02.10.2018
Dekoil OÜ EE1120130005 01.10.2013 01.10.2018
AS GoRail EE1120130004 02.10.2013 02.10.2018
AS Railservis EE1120130003 01.10.2013 01.10.2018
AS Sillamäe Sadam EE1120130002 01.10.2013 01.10.2018
AS E.R.S EE1120130001 02.10.2013 02.10.2018
Leonhard Weiss RTE AS EE1120170006 25.09.2017 25.09.2022
Skinest Rail AS EE11201800001 05.02.2018 05.02.2023


Väljastatud ohutustunnistuse B-osa:
 

Ettevõte Tunnistuse number Kehtivuse algus Kehtivuse lõpp
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS EE1220170003 07.06.2017 07.06.2022
Alexela Terminal AS EE1220150002 03.02.2015 03.02.2020
Enefit Kaevandused AS EE1220150001 02.02.2015 02.02.2020
Edelaraudtee AS EE1220140001 06.06.2014 06.06.2019
AS EVR Cargo EE1220130011 22.01.2014 22.01.2019
AS Kunda Trans EE1220130010 23.12.2013 23.12.2018
Vesta Terminal Tallinn OÜ EE1220130009 23.12.2013 23.12.2018
Westgate Transport OÜ EE1220130008 10.12.2013 10.12.2018
AS Maardu Raudtee EE1220130007 09.12.2013 09.12.2018
AS Eesti Liinirongid EE1220130006 10.12.2013 10.12.2018
Dekoil OÜ EE1220130005 09.12.2013 09.12.2018
AS GoRail EE1220130004 10.12.2013 10.12.2018
AS Railservis EE1220130003 10.12.2013 10.12.2018
AS Sillamäe Sadam EE1220130002 09.12.2013 09.12.2018
AS E.R.S EE1220130001 10.12.2013 10.12.2018
Leonhard Weiss RTE AS EE1220170007 24.10.2017 24.10.2022
Skinest Rail AS      EE12201800001   05.02.2018 05.02.2023

Täpsemad andmed on kättesaadavad TJA andmekogust JVIS