Sagedusloa taotlemine

Sagedusluba annab õiguse kasutada raadiosagedusi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt määratud tingimustel. Sagedusloaks on ka vee- või õhusõiduki raadioluba ja amatöörraadiojaama tööluba.

Väljastatud sageduslubade andmebaas asub majandustegevuse registris.

Sagedusloa saamiseks tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada vormikohane taotlus.

Kui isik taotleb sagedusluba raadiosageduste kasutamiseks ringhäälingus, tuleb taotlusele lisada ringhäälinguluba või kirjalik kokkulepe ringhäälinguluba omava ringhäälinguorganisatsiooniga tema programmi edastamiseks ringhäälingus.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab sagedusloa taotlejat ühe nädala jooksul, alates taotluse saamisest, taotluses esinevatest puudustest ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Enne sagedusloa andmist teavitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kirjalikult või taotleja nõusolekul elektrooniliselt sagedusloa taotlejat alljärgnevatest piirangutest:

 • tehnoloogia määratlusest, mille jaoks raadiosageduste kasutamise õigus on antud;

 • raadiosageduse kasutamise otstarbest, kasutusviis ja kasutuspiirkond või -koht;

 • raadiosageduse efektiivse ja tõhusa kasutamise nõuetest;

 • tehnilistest tingimustest raadiosasageduste kasutamiseks;
 • tehnilistest tingimustest raadiohäirete vältimiseks;
 • rahvusvahelisest lepingust tulenevad nõuded.

Piirangutest teavitatakse koos nende rakendamise põhjendustega.

Sagedusloa saamiseks on taotleja kohustatud tasuma riigilõivu viie tööpäeva jooksul pärast riigilõivu teavitamist.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab sagedusloa pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist ja riigilõivu tasumist:

 • kuue nädala jooksul – kui raadiosageduste kasutamine ei vaja rahvusvahelist koordineerimist;

 • kaheksa kuu jooksul – kui raadiosageduste kasutamine vajab rahvusvahelist koordineerimist.

Enne sagedusloa andmist lennuliikluse teenindamiseks raadioside-, navigatsiooni- või jälgimisseadmete abil kooskõlastab amet sagedusloa tingimused Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni sageduste koordinaatoriga Eestis.

Sagedusloa kehtivusaeg on üks aasta, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

Vee- või õhusõiduki raadioloa kehtivusaeg on kolm aastat , kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

Sagedusloa andmine otsustatakse ameti otsusega.

Sagedusloa omaniku kirjalikul nõudmisel väljastab amet kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamise päevast taotlejale kirjaliku kinnituse temale sagedusloaga antud õigustest ja kohustustest raadiosageduste kasutamisel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet annab vee- või õhusõiduki raadioloa rahvusvaheliselt tunnustatud vormile, mis edastatakse taotlejale posti teel väljastusteatega või muul viisil.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet keeldub sagedusloa andmisest, kui:

 • taotleja on esitanud valeandmeid;

 • taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või keskkonda;

 • puudub vaba raadiosageduskanal;

 • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas Eesti raadiosagedusplaaniga või raadiosageduste kasutamist reguleerivate õigusaktidega;
 • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas rahvusvahelisest lepingust tulenevate tingimustega;
 • raadiosageduste kasutamine võib tekitada raadiohäireid;
 • raadiosageduste kasutamine võib häirida ameti tehnilise järelevalve statsionaarsete seadmete tööd nende paiknemise piirkonnas;
 • raadiosageduste kasutamine ei ole efektiivne;
 • raadiosageduse kasutamine jääb rahvusvahelise koordinatsiooni käigus kooskõlastamata või riigilõiv on tasumata.

Ameti otsus sagedusloa andmisest keeldumise kohta toimetatakse taotlejale kätte hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Kui sagedusloa väljastamisest keeldumise põhjus on vaba raadiosageduskanali puudumine või asjaolu, et raadiosageduse kasutamine jääb rahvusvahelise koordinatsiooni käigus kooskõlastamata, kantakse taotleja tema soovil ootejärjekorda.

Raadiosageduse ebaseadusliku kasutamise või kasutamise tingimuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Raadiosageduse ebaseadusliku kasutamise või kasutamise tingimuste rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.

Raadiosides osalejate ja nende poolt edastatava sõnumi kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimise või kasutamise eest raadiosides mitteosaleva isiku poolt – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Raadiosides osalejate ja nende poolt edastatava sõnumi kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimise või kasutamise eest raadiosides mitteosaleva isiku poolt, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.

Raadiosides vale või eksitava teate saatmise eest, mis võib ohustada lennukite, laevade, maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeteenistuse toimimist – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Raadiosides vale või eksitava teate saatmise eest, mis võib ohustada lennukite, laevade, maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeteenistuse toimimist, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.

Riigilõiv tasutakse vastavalt riigilõivuseadusele

Riigilõivud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900080063

Amet kontrollib riigilõivu laekumist elektroonsel teel.

Riigilõivu ei võeta toimingute eest, mis on seotud:

 • riigisisese hädaabi lühinumbri ja Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ning vältimatu psühholoogilise abi kohustusliku lühinumbri numbriloaga;
 • keskkonnaseireks kasutatava raadiosageduse sagedusloaga;
 • sagedusloaga raadiosagedusvahemikus 380-385 MHz ja 390-395 MHz.

Riigilõivu tasumisest on vabastatud:

 • Eesti kaitsevägi raadiosageduste plaanis kaitseväele kasutamiseks ette nähtud sagedusalas raadiosageduskanali kasutamisega seotud toimingutes;
 • Siseministeeriumi haldusala asutus tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike raadiosidevahendite kasutamisega seotud toimingutes;
 • veesõiduki raadioloa omanik veesõidukile paigaldatud meresõiduohutuse seaduse kohase laevade ohutusvarustuse hulka kuuluva raadioseadme raadioloale kandmisel;
 • õhusõiduki raadioloa omanik õhusõidukile paigaldatud inimelude ohutuse tagamiseks ettenähtud raadioseadme raadioloale kandmisel;
 • vee- ja õhusõiduki raadioloa omanik vee- ja õhusõidukile paigaldatud sagedusloata kasutatavate raadioseadmete raadioloale kandmisel;
 • sagedusloa omanik reservraadiosaateseadme sagedusloale kandmisel, kui seadet kasutatakse sagedusloaga määratud tingimustel;
 • raadioside piiramise õigust omav isik raadioside piiramisel avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamiseks;
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajalike sageduslubadega seotud toimingute tegemisel.

Последнее обновление 16.12.2020