Numbriluba

Numbriluba on luba numeratsiooni kasutamiseks.

Numbrite kasutamiseks väljastatud numbriluba on  kogusepõhine e. numbrite arvu põhine ning lühinumbri ja tunnuskoodi kasutamiseks antud numbriluba on üksiknumbri põhine.

Numbriluba annab numeratsiooni kasutajale õiguse kasutada teenuse osutamiseks:

  1. numbriloal märgitud arvu numbreid, broneerida üksiknumbreid ja korraldada nende kasutamist;
  2. numbriloal märgitud lühinumbrit või tunnuskoodi ning korraldada selle kasutamist.

Numbriloa taotlemiseks täidab taotleja vormikohase taotluse ning esitab selle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Koos taotluse esitamisega tuleb tasuda ka ettenähtud riigilõiv.

Numbriloa taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile info@ttja.ee, kui see on ettevõtte esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab numbriloa kümne tööpäeva jooksul. Numbriloa andmise otsus ja numbriloa tingimused avaldatakse Majandustegevuse Registris  hiljemalt kümne tööpäeva jooksul numbriloa andmisest arvates. Numbriluba antakse üheks aastaks.

Pärast kogusepõhise numbriloa väljastamist avab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet numbriloa omanikule juurdepääsu Numbri broneerimise andmekogule konkreetsete numbrite broneerimiseks. Numbri broneerimine on üksiknumbri äramärkimine andmekogus, mis võimaldab numbriloa omanikul broneeritud numbrit kasutada.

Peale numbrite broneerimist tuleb numbriloa omanikul vajaduse korral sõlmida sidumislepingud nende sideoperaatoritega, kelle sidevõrkudest soovitakse tagada oma loa numbrite valitavust.

Numbriloa kehtivuse lõppemisel lasub numbriloa omanikul kohustus koheselt lõpetada ka teenuse osutamine ja katkestada sidumislepingud sideoperaatoritega.

Numbriloa kehtivuse pikendamiseks tuleb loa omanikul hiljemalt 20 päeva enne numbriloa kehtivustähtaja lõppu esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile loa pikendamise taotlus ning tasuda riigilõiv.

Amet otsustab numbriloa kehtivuse pikendamise või pikendamata jätmise hiljemalt kolm tööpäeva enne kehtiva numbriloa kehtivustähtaja lõppemist. Numbriluba pikendatakse ühe aasta kaupa.

Numbriloa kehtivuse pikendamisel jäävad kehtima kõik numbriloa tingimused. 

Numbriloa muutmise all mõistetakse loaga kasutada antud numbrite arvu (koguse) muutmist. Numbrite arvu suurendada saab igal ajal, numbrite arvu vähendada saab üks kord aastas koos loa pikendamisega.

Numbriloa muutmiseks tuleb loa omanikul esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile loa muutmise taotlus ning tasuda proportsionaalne riigilõiv nende täiskuude eest, mis jäävad numbriloa lõppemiseni. Numbriloa muutmisel ei muutu loa kehtivustähtaeg.

Kasutusel olevate numbrite otsingu saab teha SIIN

Riigilõivu numbrilubadega seotud toimingute eest saab tasuda Rahandusministeeriumi kontole järgmistes pankades:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Numbrilubadega seotud toimingute eest tasumisel on maksele kindlasti vajalik lisada viitenumber 2900080092.

Riigilõivu määrad riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 alusel numbriloa andmise või kehtivuse pikendamise eest üheks aastaks:

1. Lühinumbrid

770 €, kui lühinumber koosneb viiest numbrist

1540 €, kui lühinumber koosneb neljast numbrist

15 340 €, kui lühinumber koosneb kolmest numbrist

2. Teenusnumbrid numeratsioonialadest „900“, „800“, „901“

155 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

3. Telefoninumbrid, mobiiltelefoninumbrid, personaalnumbrid, e-faksinumbrid, taksofoni teenusnumbrid, masshelistamise teenusnumbrid

0,35 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

4. Tunnuskoodid ISPC, NSPC, IIN, MNC

195 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

5. Operaatorkoodid

3840 €, kui operaatorkood koosneb viiest numbrist

11 510 €, kui operaatorkood koosneb neljast numbrist

15 980 €, kui operaatorkood koosneb kolmest numbrist

6. M2M mobiiltelefoninumbrid (12-numbrilised)

0,01 € iga kasutamiseks lubatud numbri eest

Punktides 2., 3. ja 6. nimetatud numbriliikide numbrilubade muutmisel (numbrite arvu suurendamisel) tasutakse riigilõiv lisatavate numbrite eest riigilõivuseaduse lisa 3 punkti 15 määrade alusel proportsionaalselt vastava numbriloa lõppemiseni jäävate täiskuude eest.

Riigilõivu tagastamine:

Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist riigilõivuseaduse § 15 lõikes 1 toodud juhtudel.
Riigilõivu tagastamiseks tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile esitada riigilõivu tagastamise taotlus.

Eritariifset sisuteenust võib osutada lühinumbrite või 900-seeria teenusnumbrite vahendusel.

Eritariifse teenusnumbri kasutamiseks tuleb pärast numbriloa väljastamist sõlmida teenusleping(ud) sideoperatori(te)ga, kelle sidevõrkudest soovitakse tagada oma teenusnumbri valitavus. Teenuslepingus fikseeritakse eritariif (kõne maksumus või minutihind), arveldamise kord jm teenuse osutamise tingimused. 

Eritariifsed teenusnumbrid on riigisiseseks kasutamiseks, välisriikidest helistada ei ole võimalik. Eestis viibiv välisriigi sideoperaatori klient saab helistada Eesti teenusnumbritele, mis on fikseeritud operaatorite vahelistes rändluslepingutes, kui tema koduoperaator helistamist võimaldab ning vastavalt koduoperaatori poolt kehtestatud hinnakirjale.

Numbriloa omanik, kes kasutab lühinumbrit või 900-seeria teenusnumbrit eritariifiga tasustatava sisuteenuse osutamiseks, peab korraldama vahetult enne sisuteenuse osutamist helistajale 10 sekundi jooksul sisuteenuse hinna automatiseeritud teavitamise. Teavituse ajal ei ole lubatud sisuteenuse hinda rakendada.

Hinnateavituse nõuet ei pea rakendama reaalajas meedia vahendusel läbiviidava hääletuse, võistluse, tarbijamängu või annetuse kogumise korral, mille hind on helistajale vahetult teatavaks tehtud koos teenusnumbriga sama meedia vahendusel.

Ettevõtja, kes lühinumbri või teenusnumbri vahendusel võtab vastu oma klientide lepinguga seotud teateid, tahteavaldusi või muid lepingu täitmisega seotud pöördumisi, ei või vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 28¹ lõikele 3 nõuda tarbijalt kõne eest täiendavat tasu. Sellest kõrvalekalduvad kokkulepped on vastavalt VÕS § 28¹ lõikele 4 tühised. Ettevõtjal tuleb oma teenuse korraldamisel koostöös sideettevõttega tagada lepingulises küsimuses helistanud tarbijale kõne põhitariifiga või tasuta. Põhitariifina tuleb käsitleda tavalisele laua- või mobiiltelefonile helistamise tasu.

Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse number on numeratsioonialas 116 paiknev kuuekohaline üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumber (HESC), mis kuulub Euroopa Ühenduste Komisjoni otsuse 2007/116/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2007) 249 all) lisas sisalduvate konkreetsete numbrite loetellu ja mida võib kasutada kindlaks määratud sotsiaalse väärtusega teenuse osutamiseks.

Numbriloa taotlemiseks numeratsioonialas 116 paiknevale lühinumbrile tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada numbriloa taotlus ja taotluse lisa.

Üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumbrid on riigilõivust vabastatud.

Konkreetsed sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse numbrid

Number
Teenus, mille osutamiseks on number reserveeritud
Numbri kasutusõigusega seotud eritingimused
Info numbri kasutamise kohta
116000

Teenuse nimetus: Abitelefon kadunud laste otsimiseks

Kirjeldus: Teenusega a) võetakse vastu kadunud lastest teavitavaid kõnesid ja suunatakse need politseile; b) antakse juhiseid ja tuge kadunud lapse eest vastutavatele isikutele; c) toetatakse uurimist.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas). Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.
116006

Teenuse nimetus: Kuriteoohvrite abitelefon 

Kirjeldus: Teenusega pakutakse kuriteo ohvriks langenutele emotsionaalset tuge, teavitatakse kuriteoohvrit tema õigustest ja õiguste kaitsmise viisidest ning suunatakse kuriteoohvrid asjakohaste organisatsioonide juurde. Eelkõige antakse teavet a) kohaliku politsei ja kriminaalmenetluste kohta;

b) hüvitise saamise võimaluste ja kindlustusega seotud küsimuste kohta. Lisaks sellele aidatakse leida muid võimalusi kuriteoohvrite abistamiseks.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas). Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.
116111

Teenuse nimetus: Laste abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega aidatakse hoolt ja kaitset vajavaid lapsi ning juhatatakse nad vastavate organisatsioonide, ametiasutuste ja ressursside juurde; lastele antakse võimalus oma muresid väljendada, rääkida neid otseselt puudutavatest probleemidest ja võtta kellegagi hädaolukorras ühendust.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas). Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.
116117

Teenuse nimetus: Arstinõuande valveteenus

Kirjeldus: Selle teenusega antakse meditsiinilist teavet helistajale, kelle olukord pole eluohtlik, kuid kes nimetatud teavet viivitamata vajab, eelkõige (kuid mitte ainult) väljaspool arstide tavalisi vastuvõtuaegu, nädalavahetustel ja riigipühadel. Kõne suunatakse vastava väljaõppe saanud ja asjakohaste abivahenditega varustatud nõuandjale või otse pädevale meditsiinitöötajale või arstile.

Juhul kui teenus ei ole pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas), peab teenuseosutaja tagama, et teave kättesaadavuse kohta on avalikkusele kergesti ligipääsetav, ning et ajal, mil teenust ei saa kasutada, teavitatakse teenusenumbrile helistajaid sellest, millal on teenus taas kättesaadav. Number on saadaval. Numbri kasutusõigus on väljastamata.
116123

Teenuse nimetus: Emotsionaalset tuge pakkuvad abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega pakutakse helistajale inimlikku tuge, mis tähendab erapooletut ärakuulamist. See pakub emotsionaalset tuge helistajatele, kes kannatavad üksinduse all, on psühholoogilises kriisiseisundis või mõtlevad enesetapust.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas). Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud MTÜ-le Tartu Teoloogia Akadeemia.

Numbri broneerimise Andmekogu (NBA) on andmekogu, mille kaudu toimub numeratsiooniplaani (telefoninumbrite) haldamine, numbrite broneerimine ja selle kasutamiseõiguste haldamine.

Numbri broneerimise andmekogu (juurdepääs ainult numbriloa omanikele)

Numbri broneerimise andmekogu (NBA) kasutusjuhend numbriloa omanikele:

Numbri broneerimise andmekogu numbriliikuvuse liidese (NBA NL) kasutusjuhend numbriloa omanikele:

Numbri broneerimise andmekogu põhimäärus:

Nimetus Sisestamise kuupäev
NBA NL db 10.12.2020 Vaata
NBA installatsiooni haldamise juhend | 527.34 КБ | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBA tehniline dokumentatsioon | 630.86 КБ | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBANL arhitektuur | 473.11 КБ | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBANL M2M kanalid | 559.55 КБ | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBANL funktsionaalne ülevaade | 550.69 КБ | pdf 10.12.2020 Laadi alla
m(2)m3 10.12.2020 Vaata
OperaatorVer1 10.12.2020 Vaata
OperaatorVer2 10.12.2020 Vaata
VastuvõtjaVer1 10.12.2020 Vaata

Последнее обновление 16.12.2020