Amatöörraadioside

Amatöörraadiojaam (ARJ) on raadiotehniliste seadmete kogum, mida raadioamatöör võib kasutada amatöör-raadiosideks vastavalt kehtestatud amatöörraadiosidealasele seadusandlusele.

Isikliku kasutusega ARJ on raadiojaam, mis kuulub füüsilisele isikule ja kasutatakse amatöörraadiosides tema poolt ainuisikuliselt.

Ühiskasutusega ARJ on raadiojaam, mis kuulub juriidilisele isikule või Eesti Raadioamatööride Ühingus (ERAÜ), registreeritud raadioklubile või raadioamatööride seltsile. Ühiskasutusega ARJ võib kasutada amatöörraadiosideks rohkem kui üks raadioamatöör.

Amatöör-vahendusraadiojaam on kindlal sagedusel või sagedustel automaatselt töötav raadiojaam, mis asub kindlate geograafiliste koordinaatidega kohas või avakosmoses ja mis edastab raadioamatööridelt vastuvõetud sõnalisi või digitaalseid saateid reaalajas või läbi vahemäluseadme.

Amatöörraadiomajakas on automaatselt töötav raadiojaam, mida kasutatakse:

 • raadiolevitingimuste hindamiseks amatöörraadiosideks ettenähtud raadiosagedusalades;
 • väljatugevuse mõõtmisel antennide häälestamisel või
 • kontrollpunktidena raadioorienteerumise võistlusmaastikul (amatöörraadiomajakakomplekt).
Amatöörraadiojaama registreeritud asukoht on tööloal märgitud asukoht.

Raadioamatöörile omistatud kvalifikatsiooniklass on aluseks ARJ tööloa taotlemisel.

Raadioamatööri kvalifikatsiooniklassid on:

 • 1. klass A ehk kõrgklass;
 • 2. klass B ehk põhiklass;
 • 3. klass D ehk algklass.

Välisriigi kvalifikatsioonitunnistuse tunnustamine

HAREC kvalifikatsioonitunnistusega raadioamatöörile annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, või kvalifikatsiooniklassile A omistatud õigustega pärast tõendamist, et tema kvalifikatsioon vastab elektroonilise side seaduse § 9 lõikes 1 esitatud tingimustele, ja vastava amatöörraadiojaama tööloa saamist.

Amet tunnustab välisriigis vastavalt CEPT soovitusele ECC/REC 05-06 või CEPT/ECC Raportile nr 89 välja antud algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsioonitunnistust . Algaja (NOVICE või ENTRY) kvalifikatsiooniga raadioamatöörile annab amet vastava taotluse alusel amatöörraadiojaama tööloa töötamiseks Eesti Vabariigis kvalifikatsiooniklassile D omistatud õigustega.

Amatöörraadiojaama tööluba annab õiguse kasutada ARJ raadiosideks.

Amatöörraadiojaama tööloa liigid on:

 • isikliku kasutusega ARJ tööluba kvalifikatsiooniklassile A või B. Tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama lühikülastuse ajal CEPT soovitust T/R 61-01 tunnustavates riikides, järgides selles riigis kehtestatud nõudeid amatöörraadiosidele;
 • isikliku kasutusega ARJ tööluba kvalifikatsiooniklassile D. Tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama Eestis, järgides kehtestatud nõudeid amatöörraadiosidele;
 • ühiskasutusega ARJ tööluba;
 • amatöör-vahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadio-majakakomplekti tööluba.

Tööloa taotlemine

ARJ tööloa taotleja esitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vormikohase ARJ tööloa taotluse ja vajadusel järgmised dokumendid:

 • raadioamatööri kvalifikatsiooni tõendav dokument või vastutava järelevaataja kvalifikatsiooni tõendav dokument ühiskasutusega amatöörraadiojaama, amatöör-vahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel;
 • raadioamatööri seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, kui tööloa taotleja on noorem kui 16 aastat;
 • ERAÜ soovituskiri vastutava järelevaataja määramise kohta koos vastutava järelevaataja kirjaliku nõusolekuga amatöör-vahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka või raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööloa taotlemisel.

Amet avaldab ARJ tööloa taotluse vormid oma veebilehel.

Amet teavitab ARJ tööloa taotlejat ühe nädala jooksul, alates taotluse saamisest, taotluses esinevatest puudustest ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Amet alustab tööloa taotluse menetlemist pärast vormikohase taotluse esitamist koos kõigi vajalike dokumentidega ja riigilõivu tasumist.

Amet otsustab ARJ tööloa andmise 15 tööpäeva jooksul alates vormikohase taotluse ja kõikide vajalike dokumentide esitamist.

Tööloa kehtivusaeg on viis aastat, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega.

ARJ tööloa andmisest võib keelduda, kui:

 • amatöörraadiojaama kavatsetakse kasutada ameti tehnilise järelevalve teostamise statsionaarsete seadmete paiknemise piirkonnas;
 • on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutud dokumente.

Amet annab ARJ tööloa rahvusvaheliselt tunnustatud vormile, mis edastatakse taotlejale posti teel väljastusteatega või muul viisil
Tööloa andmise otsus on kättesaadav ameti veebilehel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul sagedusloa andmisest arvates.

Tööloal märgitud andmete muutumisel tuleb taotleda uut tööluba.

Taotlus esitatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti aadressile: Endla 10a, 10122 Tallinn.

Kontaktisik:
Ulvi Valdaru
telefon: 667 2124
e-post: ulvi.valdaru@ttja.ee

Riigilõiv
 

Taotlused ja loavormid

Amatöörraadiojaama tööloa taotlus
Amatöörraadiojaama tööluba (A ja B klassile)
Amatöörraadiojaama tööluba (D klassile)
Amatöörvahendusraadiojaama, amatöörraadiomajaka, raadioorienteerumise amatöörraadiomajakakomplekti tööluba
Ühiskasutusega amatöörraadijaama kasutusluba
Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus (HAREC)

Viimati uuendatud 09.02.2021