Ehitustooted

Ehitussektor moodustab suure osa nii Euroopa Liidu kui ka Eesti majandusest. Koos ehitusmaterjalide tootmisega moodustab ehitussektor kokku umbes 7% Eesti SKTst. Ehitiste ohutuse, kvaliteedi ja energiatõhususe ning elukeskkonna tasakaalustatud ja säästva arengu saab tagada läbi nõuetekohaste ehitustoodete kasutamise.

Ehitisele esitatavad põhinõuded: 

Ehitised peavad tervikuna ja eraldi osadena sobima kavandatud kasutusotstarbeks, võttes eelkõige arvesse ehitiste olelusringi kestel neis viibivate inimeste tervist ja ohutust. Arvestades tavalist hooldust, peavad ehitustooted vastama järgmistele ehitistele esitatavatele põhinõuetele majanduslikult otstarbeka kasutusaja jooksul.

 • Mehhaaniline vastupidavus ja stabiilsus

 • Tuleohutus

 • Hügieen, tervis ja keskkond

 • Kasutamise ohutus ja juurdepääs

 • Kaitse müra eest

 • Energiasäästlikkus ja soojapidavus

 • Loodusvarade säästev kasutamine

Nõuded ehitustoodetele tulenevad: 

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 305/2011 (CPR)

 • Toote nõuetele vastavuse seadusest (TNVS) ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest

Ehitustoodete CE-märgis lahtiseletatuna (juhend):

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011 kohaselt koostab tootja toote kohta, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga, toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni ning kinnitab tootele CE-märgise. Selle aluseks on toote nõuetele vastavuse tõendamine, mille nõuded on toodud kehtivas harmoneeritud standardis või toote Euroopa tehnilises hinnangus.

Toote nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud toimingud on leitavad määruse EL nr 305/2011 lisast V, milles on selgituses tootestandardi lisas ZA leitavatele toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemidele.

Harmoneeritud standardite nimekiri ja vastavad akrediteeritud asutused on leitavad NANDO andmebaasist.

Informatsiooni standardite ja muude eeltoodud viidete kohta on võimalik saada järgmistelt internetiaadressidelt:


Teave ehitamisel kasutatud ehitustoodetest ja –materjalidest peab olema kajastatud ehitusdokumentides, mis peavad võimaldama saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest.

Toote nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud toimingud on leitavad määruse EL nr 305/2011 lisast V, milles on selgituses tootestandardi lisas ZA leitavatele toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemidele.

Iga põhiomaduse suhtes kohaldatava toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi puhul võib osutuda vajalikuks, et teavitatud asutus täidaks teatavad lisaülesanded. Järgmises tabelis on esitatud ülesanne, mis Teil ja teavitatud asutustel tuleb sõltuvalt toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemist täita.

Kui kõik Teie toote omadused kuuluvad toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 4 alla, ei ole Teil lepingut teavitatud asutusega vaja. Kui need kuuluvad süsteemi 3 alla, peab Teie toodet katsetama teavitatud asutus (käesoleval juhul teavitatud labor), mis võib iga põhiomaduse puhul olla erinev. Kui need kuuluvad süsteemi 1, 1+ või 2+ alla, teeb teavitatud asutus hindamisel Teiega koostööd ning täidab teatavad ülesanded Teie tootmisettevõttes, nii et parim lahendus on tavaliselt leping üksnes ühe teavitatud asutusega, kes täidaks kõiki ülesandeid.

Tootmisohje süsteem kajastab tehnilist dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse kõiki nõutava toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemiga seotud asjakohaseid elemente.

Tehase tootmisohje peab tagama toote pideva vastavuse tehnilisele kirjeldusele ja määratletud nõuetele.

Kõik tootja rakendatud põhimõtted, juhendid ja nõuded peavad olema süsteemselt dokumenteeritud kirjalike tegevuskavade ja protseduuride kujul. Dokumentatsioon peab tagama süsteemi üldise arusaadavuse ja võimaldama saavutada toote pideva nõuetele vastavuse ning sisekontrolli efektiivse toimimise.

Eestis teeb ehitustoodete turujärelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Tootjate tootmisohje sertifitseerimisega tegelevad teavitatud asutused. Eestis tegutsevad teavitatud asutused on Inspecta Estonia OÜ, Teede Tehnokeskus AS, Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus, TÜV Eesti OÜ, Inseneribüroo Vahter & Hendrikson OÜ ja NCS Estonia OÜ.

Ettevõtte dokumenteeritud tootmisohje peab kajastama järgmist:

 • tootja tootmisohje süsteem vastab standardi nõuetele;
 • tootja tegeliku tehnoloogilise protsessi elemendid vastavad tootmisohje süsteemi dokumentatsioonile;
 • tootmisel on pidev sisekontrollisüsteem, mis tagab deklaratsioonis määratletud omadustega toote tootmise;
 • sisekontrolli katsetuste läbiviimiseks kasutatav personal, ruumid, metoodika ja katseseadmed vastavad nõuetele;
 • tootjal on toodete tehniline dokumentatsioon (katseprotokollid, deklaratsioonid, saatedokumendid);
 • tootjal on tootmisseadmete tehnilist seisukorda ja tehnohooldust puudutavad dokumendid;
 • sisekontrolli katsetulemused on vastavuses deklaratsioonides fikseeritud tehnilistele näitajatele;
 • tehnilised näitajad säilivad toodete ladustamisel ja väljastamisel;
 • tootjal on sätestatud toote mittevastavuse korral rakendatavad meetmed;
 • tootja omab kehtivat teavitatud asutuse väljastatud tootmisohje sertifikaati (süsteemi 2+ korral).

Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud standardiga või on vastavuses selle kohta välja antud Euroopa tehnilise hinnanguga, koostab tootja sellise toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni.

Toimivusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale vastutuse ehitustoote eest deklareeritud toimivusele. Kui puuduvad vastupidist tõendavad objektiivsed andmed, eeldatakse, et tootja koostatud toimivusdeklaratsioon on täpne ja usaldusväärne.

Toimivusdeklaratsioonis väljendatakse ehitustoodete toimivust seoses nende toodete põhiomadustega vastavalt asjakohastele ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele (standard või Euroopa tehniline hinnang).

Toimivusdeklaratsioon koostamisel tuleks lähtuda EL määruse 305/2011 lisas III esitatud näidisest ja juhendist.

Toimivusdeklaratsioon sisaldab järgmist teavet:

 • viide tootetüübile, mille kohta toimivusdeklaratsioon on koostatud;
 • ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid;
 • iga põhiomaduse hindamiseks kasutatud ühtlustatud standardi või Euroopa tehnilise hinnangu viitenumber ja väljaandmise kuupäev;
 • kui see on asjakohane, kasutatud tehnilise eridokumentatsiooni viitenumber ja nõuded, millele toode tootja väitel vastab;
 • ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas ühtlustatud standardiga;
 • põhiomaduste loetelu, nagu on kindlaks määratud ühtlustatud standardis deklareeritud kasutusotstarbe või –otstarvete jaoks;
 • ehitustoote deklareeritud kavandatud kasutusotstarbe või –otstarvete vähemalt ühe põhiomaduse toimivus (juhul, kui kasutusala reguleerivad õigusaktid ei sätesta teisiti);
 • kui see on asjakohane, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena;
 • loetletud põhiomaduste korral, mille toimivust ei ole deklareeritud, akronüüm „NPD“ (No Performance Determined, st toimivust ei ole kindlaks määratud);
 • kui asjaomasele tootele on antud Euroopa tehniline hinnang, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa või kirjeldus seoses vastavas Euroopa tehnilises hinnangus sisalduvate põhiomadustega.

Tootega kaasas olev dokument või dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

 • CE-märgis;
 • tüübi-, partii- või seerianumber, mis võimaldab toodet tuvastada;
 • tootja nimi ja registreeritud aadress või tähis, mis võimaldab tootja nime ja aadressi lihtsalt ning igasuguse ebaselguseta tuvastada;
 • tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood;
 • toimivusdeklaratsiooni viitenumber;
 • deklareeritud toimivuse tase või klass;
 • kohaldatud ühtlustatud standardi viide;
 • teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (kui on asjakohane);
 • kohaldatud ühtlustatud standardis kavandatud kasutusotstarve.

Tootjad säilitavad toote tehnilist dokumentatsiooni ja toimivusdeklaratsiooni kümne aasta jooksul pärast ehitustoote turule laskmist.

Kaevandatav ehitusmaavara on üldjuhul kontrollitud omadustega looduslik materjal või pärast töötlemist tekkiv kindlate kvaliteedinäitajatega ehitustoode, mis leiab kasutust teedeehituses, üldehituses või ehitusmaterjalide tootmises.

Toote nõuetele vastavuse seadusega vastu võetud määrused (Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord ja Tee-ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord) kehtestavad ehitustoodetele nõuded ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra ning turujärelevalveasutuse, kes teeb turujärelevalvet nende nõuete täitmise üle.

Toote nõuetele vastavuse hindamise põhireeglid tulenevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. Sellest määrusest tulenevad Euroopa ja Eesti õigusaktid ning harmoneeritud ehk ühtlustatud standardid. Ehitustooteid ei tohi turule lasta kui need pole õigusaktide kohaselt hinnatud ja selle tulemusena koostatud toote toimivusdeklaratsioon.

Vastavalt MKM määrusele nr 49 toimub täitematerjali vastavushindamine süsteemi 2+ kohaselt, kui täitematerjali kasutusala ohutusnõuded on olulised (nt kandekonstruktsioonide valmistamisel). Muudel juhtudel toimub täitematerjali vastavushindamine süsteemi 4 kohaselt.

Vastavalt MKM määrusele nr 74 võib tee-ehitusmaterjali avalikult kasutataval teel toimuvatel teehoiutöödel kasutada juhul, kui selle nõuetele vastavus on õigusaktides ettenähtud viisil ja korras tõendatud. Määruse  kohaselt toimub täitematerjalide nõuetele vastavuse tõendamine hindamissüsteemi 2+ kohaselt ning täitematerjalide põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt tee-ehitusmaterjalide põhiomaduste ja nende määramise metoodikale.

Viimati uuendatud 03.02.2021