Ehitised

Ehitis, ehitamine ja ehitiste kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus peab olema ohutu.

Ehitis on ohutu, kui see on ehitatud vastavalt ehitisele esitatavatele nõuetele ja asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt on rakendatud vastavaid kutsealaseid teadmiseid ja oskuseid. 

Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse. Ehitisest tulenevate ohtude eest vastutab omanik. Ehitise olemasolu vältel tuleb tagada selle ohutu seisund ja visuaalne korrasolek. Ehitise kasutusea ajal tuleb tagada ehitise püsivuseks ja ohutuks kasutamiseks vajalik asjatundlik korrashoid.

Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele. 

Ehitise audit

Ehitise ohutuse hindamiseks tehakse ehitisele audit. 

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang.

Ehitise erakorraline audit tuleb teha viivitamata, kui ehitise omanik on teada saanud asjaolust mille tõttu on võimalik, et ehitis ei vasta nõuetele ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohtlik. 

Ehitise auditi tegemise kord on leitav siit

Ohutu kodu juhend on leitav siit:

Viimati uuendatud 03.02.2021