Ehitusalane ettevõtlus

Ehitusvaldkonnas teenust pakkuv ettevõtja peab tegema töid asjatundlikult, olema tööde tegemiseks pädev ning järgima ehitusseadustikust, majandustegevuse seadustiku üldosa seadusest jm õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Ettevõtja pädevus vastab tema vastutusel ja tema heaks tegutsevate isikute kvalifikatsioonile. Ettevõtja vastutab tema heaks tegutsevate isikute tegevuse eest.

Ettevõtja ei või anda eksitavat teavet oma pädevuse kohta ega tohi teha töid, milleks tal pädevus puudub.

Ehitusseadustiku toodud teatud juhtudel peab pädeva isiku kvalifikatsioon olema tõendatud  haridusel ja töökogemusel põhineva kutse või muu  pädevustunnistusega.

Teatud juhtudel peab ettevõtja enne majandustegevusega alustamist esitama majandustegevuse registrisse majandustegevusteate, millesse tuleb märkida pädeva isiku kvalifikatsiooni andmed ning täpsemad tegevusala alaliigid.

Majandustegevusteade tuleb esitada, kui ettevõte pakub majandustegevuse korras teenust järgmistel tegevusaladel:

  • ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine, välja arvatud kui ettevõtja pädeva isiku töö ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist (nt müürsepatööd);
  • ehitusloakohustusliku ehitise projekteerimine;
  • omanikujärelevalve tegemine;
  • ehitusuuringu tegemine;
  • ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
  • ehitise auditi tegemine, välja arvatud kui ettevõtja on ehitise auditi toiminguteks akrediteerinud akrediteerimisasutus, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.08.2008, lk 30–47);
  • avalikult kasutatavate teede korrashoid;
  • liikluskorralduse projektide tegemine.

Viimati uuendatud 03.02.2021