Raudteeliiklusregister

Riikliku raudteeliiklusregistri põhiülesandeks on arvestuse pidamine raudteede ja raudteeveeremi ning vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide kohta.

Raudteevedu on keelatud korraldada raudteeliiklusregistris registreerimata raudteel. Raudteeliikluses on keelatud kasutada Eesti või muu riigi registris registreerimata raudteeveeremit. Välisriigis registreeritud raudteeveeremit võivad Eestis tegutsevad raudtee-ettevõtjad raudteeveoteenuse osutamisel kasutada vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.

Kehtestatud nõuetele mittevastava raudteeveeremi või raudtee registreerimisest on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil õigus keelduda.

Raudteeliiklusregistri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Viimati uuendatud 23.04.2021