Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendiks loetakse vahendit, mis on projekteeritud ja toodetud inimesele kandmiseks või hoidmiseks, et see kaitseks teda ühe või mitme tema tervist või ohutust ähvardava ohu eest.

Isikukaitsevahendite ohutust käsitlevad:

  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/425 millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (kohaldati täismahus alates 21.04.2018 ning on otsekohalduv)

  • Erinevad standardid (tootegrupist lähtuvalt). Standardid on leitavad Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse koduleheküljelt www.evs.ee

Nõuetele vastav isikukaitsevahend:

  • On läbinud vastavushindamise (II ja III ohukategooria isikukaitsevahendite puhul on vajalik kolmanda osapoole ehk teavitatud asutuse kaasamine) ning omab vastavat dokumentatsiooni;
  • Omab tehnilist dokumentatsiooni ning vastavusdeklaratsiooni (EU declaration of conformity). Tehnilisse dokumentatsiooni on koondatud kogu info tootest terve elutsükli jooksul – alates toote disainist (joonised ja kirjeldus), lisaks kasutatavad materjalid, tootmise etapid, teostatud testid ja tulemused kuni selleni, kuidas tegeletakse kaebustega. Vastavusdeklaratsioon on tootja kinnitus toote nõuetele vastavuse kohta ning selle vorm on leitav määruse 2016/425 lisast IX. 
  • Kannab CE vastavusmärgist. Vastavusmärgis tuleb kanda igale valmistatud isikukaitsevahendile nii, et see oleks nähtav ja loetav isikukaitsevahendi eeldatava kasutusaja lõpuni. Kui see ei ole toote omaduste tõttu siiski võimalik, tuleb vastavusmärgis kanda pakendile. CE-märgis kantakse isikukaitsevahendile enne selle turule laskmist  tootja või tema volitatud esindaja poolt. III ohukategooria isikukaitsevahendite puhul peab CE märgile järgnema teavitatud asutuse identifitseerimisnumber;
  • Kannab tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada või kui isikukaitsevahendi suurus või laad seda ei võimalda, siis tagavad tootjad, et nõutud teave on isikukaitsevahendi pakendil või sellega kaasas olevas dokumendis.
  • On märgistatud tootja nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressiga. Teave peab olema kantud kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti; Imporditud toote puhul peavad olema lisatud samad andmed ka importija kohta.
  • Isikukaitsevahendiga on kaasas kasutusjuhised ja teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav;
  • Iga isikukaitsevahendiga on kaasas EL-i vastavusdeklaratsioon või on kasutusjuhistele lisatud viide internetiaadressile, kus EL-i vastavusdeklaratsioon on kättesaadav.

 Lisaviited

Euroopa Komisjon

Täiendav info isikukaitsevahendite kohta

Euroopa Komisjon (2)

Teavitatud asutused

Isikukaitsevahenditega seonduvad juhendmaterjalid

Juhend isikukaitsevahendite ja laiatarbe näokatete turustamisele

Isetehtud maski valmistamise soovitused eraisikutele ja 

meditsiinilise maski valmistamise juhised ettevõtjatele

Kuidas valmistada kodus  kaitsemask 5 minutiga

Как изготовить маску за 5 минут?

How to make a mask in 5 minutes

Kuidas kanda isetehtud maski

Как носить самодельную маску?

How to wear a homemade mask

Kuidas kanda meditsiinilist

maski

Viimati uuendatud 25.06.2021