Eesti Vabariigi raudteevaldkonna õigusaktid

Eesti sisesed raudteevaldkonna õigusaktid juhinduvad olulisel määral Euroopa Liidu kokkulepitud suunistest.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse § 2 sõnastusele: „Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi“.

Lisaks on ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 punktis 1 kehtestatud: „Liikmesriigid võtavad vastu kõik siseriikliku õiguse meetmed, mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks.“

Eesti raudteevaldkonda reguleerivad eelkõige järgmised seadused:

Raudteeseaduse alusel kehtestatud määrused on samuti avaldatud Riigi Teatajas.

Viimati uuendatud 02.04.2021