Teenuse ohutus

Kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.

Ohtliku teenusena käsitletakse teenust, mille osutamise viisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsioon või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist.

Teenuse ohutust hinnatakse hinnates kasutatavate toodete (näiteks õhkbatuut, lumetuub, rakmed, kiiver) ja rajatiste (näiteks kardirada, ronimislinnak, seiklusrada) ohutust. Teenuse osutajal tuleb järgida kõiki tootjapoolseid kasutus-, hooldus- paigaldamis jms juhiseid, et tagada korrektne toote kasutamine ning selle läbi ka osutatava teenuse ohutus.

Nõuanded teenuse pakkujale

Ettevõtjana Sa ei saa lükata vastutust teenuse kasutajale

Teenuse pakkujana vastutad Sa ka teenuse ohutuse eest. Tihtipeale kirjutavad teenuse pakkujad lepingusse kodukorda jms sisse, et teenuse kasutaja (tarbija) vastutab enda ohutuse eest või kasutab teenust omal vastutusel. 

Tea, et sellised lepingutingimused on ebamõistlikud ning seadusega vastuolus.

VÕS § 106 lg 2 kohaselt on tühine kokkulepe, millega välistatakse vastutus või piiratakse seda kohustuse tahtliku rikkumise puhuks, samuti kokkulepe, mis võimaldab võlgnikul täita kohustuse oluliselt erinevana võlausaldaja poolt mõistlikult eeldatust või mis muul viisil ebamõistlikult välistab vastutuse või piirab seda.

VÕS § 104 sätestatu kohaselt vastutab isik oma kohustuse rikkumise eest üksnes süü olemasolu korral. Kui isik seadusest või lepingust tulenevalt peab ilmutama niisugust hoolt, nagu ta rakendab oma asjades, vastutab ta ka tahtluse ja raske hooletuse korral.

VÕS § 42 lg 3 p 1 kohaselt on tüüptingimus tühine, kui sellega välistatakse tingimuse kasutaja seadusest tulenev vastutus või piiratakse seda juhuks, kui põhjustatakse teise lepingupoole surm või kahjustatakse tema tervist, samuti muuks juhuks, kui kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Seega on sellised lepingutingimused õigustühised ning tarbijat eksitavad ega vabasta Sind ettevõtjana vastutusest teenuse ohutuse osas. 

Järgi seadmete paigaldus-, kasutus- ning hooldusjuhiseid

Pööra tähelepanu asjaolule, et toode ja teenus on omavahel seoses. Kui teenuse pakkumisel kasutatav toode ei ole ohutu või ei vasta nõuetele, siis sellise tootega teenust pakkudes sead Sa teenuse pakkujana ohtu ka teenuse kasutaja elu ja tervise. 

Ükskõik millise toote, olgu see siis batuut, karabiin, rakmed, kiiver, liumägi või mõni muu toode, mida teenuse pakkumise käigus tarbijale kättesaadavaks tehakse, õige paigaldamine, kasutamine, hooldamine on aluseks teenuse ohutuse tagamisel. Selleks aga tuleb ettevõtjal järgida kõiki tootja poolt esitatud juhised.

Ettevõtjana on oluline tagada, et Sul on olemas kasutatavate seadmete tootjapoolsed juhised,  et kõik töötajad on neist teadlikud ning järgivad neid. 

Kontrolli regulaarselt kasutatavate seadmete korrasolekut ja hoolda neid

Ohutuse tagamiseks on oluline sisse viia nn enesekontrolli süsteem ehk korraldada perioodiline seadmete, kasutatavate isikukaitsevahendite jms ülevaatus, hinnates nende korrasolekut. Tea, et väga paljud teenuse ohutusega seonduvad probleemid saavad alguse amortiseerunud ning hooldamata seadmetest, isikukaitsevahenditest jms. Selleks, et amortiseerumisest tulenevaid ohte vältida on oluline perioodiliselt teostada seadmetele kontroll, arvestades nii tootjapoolseid juhiseid, kui ka teenuse pakkuja poolt läbiviidud riskianalüüsi tulemusi. 

Selline seadmete perioodiline ülevaatus võimaldab puuduseid kiiresti avastada, kõrvaldada ning tagada seadmete võimalik pikk kasutusiga. 

Soovitame kõik sellised kontrollid dokumenteerida, et tagada seadmete ajaloo (ülevaatuse aeg, leitud probleemkohad, tehtud parandused jne ) olemasolu.  

Informeeri kasutajat teenuse ohutust kasutamisest 

Ettevõtja peab tarbijale andma vajaliku info, et tagada teenuse kasutaja ohutus. 

Kindlasti tuleb tarbijale esitada teave teenuse kasutamise tingimuste kohta s.h ohutusjuhised, seadmete kasutamise juhised, kasutuspiirangud jne. Teave võiks olla tarbijale esitatud nii kirjalikult kui ka suuliselt. Kirjalik teave peab olema edasi antud lihtsalt ja kergesti märgatavalt, sest teenuse tarbimise elevuses võib tarbija tähelepanu olla hajutatud. 

Arvesta informatsiooni jagades ka teenuse sihtrühmaga. Lastele võib informatsiooni vastuvõtmine olla keerulisem.  

Tea, et see mis Sulle ettevõtjana võib olla iseenesest mõistetav ja igapäevane, ei pruugi seda olla tarbijale.

Anna tarbijale edasi kogu ohutusalane info.

Mõtle läbi teenuse riskid ja ohutus

Ettevõtjana pead Sa enne teenuse pakkuma hakkamist läbi mõtlema kõik teenuse ohutusega seonduvad aspektid ning riskid ehk tegema riskihindamise, nähes ette teenuse kasutaja võimaliku käitumise ning sellest tulenevad ohukohad. Avastatud riskikohtade osas tuleb leida lahendused riskide maandamiseks.

Kindlasti ei taha Sa ettevõtjana olla olukorras, kus Sinu poolt pakutava teenusega kaasneb õnnetus. Samas peaksid Sa selliseks olukorraks siiski valmis olema. 

Läbi peaks mõtlema, kuidas tegutseda õnnetusjuhtumi korral ehk 

  • kuidas tagada õnnetusse sattunud isikule abi andmine, 
  • kes koordineerib tegevusi õnnetusjuhtumi korral ehk on vastutavaks isikuks, 
  • kes tagab samal ajal teiste teenuse kasutajate ohutuse ning selle, et olukord ei väljuks kontrolli alt. 

Oluline on mitte kaotada kriisiolukorras pead. See aga tähendab, et võimalik  stsenaarium peaks olema läbi mõeldud ning tegevused kõigile töötajatele teada ning arusaadavad.

Teenuse ohutuse tõstmiseks on oluline jälgida teenuse kasutajate tegevusi ning leida seeläbi üles probleemkohad. Ettevõtjana on oluline kuulata tarbijate tagasisidet ning koguda infot isegi väiksemate vigastuste kohta. Selline info on heaks sisendiks, et näha teenuse pakkumisega seonduvaid ohukohti ning viia sisse parandusmeetmeid tõstmaks teenuse ohutust.

Dokumenteeri õnnetusjuhtumeid ning sisse viidud parandusmeetmeid.

Amet on välja töötanud järgmiste teenuste ohutust käsitlevad juhised (lisamisel):

Teenusepakkujale: Seikluspargi ohutuse juhised
Meelespea teenuse pakkujale: õhkbatuutide ohutus
Juhend lumerõngasõidu teenust pakkuvatele ettevõtjatele

Viimati uuendatud 09.02.2021