Ehitamine

Ehitis tuleb projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt.

Ehitamine ehitusseadustiku mõistes on ehitise

 • püstitamine,

 • rajamine, 

 • paigaldamine,

 • lammutamine ja 
 • muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused.

Ehitusluba või ehitusteatis on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel.
Kasutusluba või kasutusteatis on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel.

Üldjuhul ehitusloa hoonete ja rajatiste ehitamiseks annab kohaliku omavalitsuse üksus. TTJA väljastab ehitusload ehitusseadustikus sätestatud erijuhtudel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) pädevus ehitus- ja kasutuslubade väljastamisel

 1. Kui ehitusloa/kasutusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille ehitamise aluseks on riigi eriplaneering, siis annab ehitusloa/kasutusloa üldjuhul TTJA.
 2. Kui ehitusloa/kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille kohta on ehitusloa/kasutusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, siis annab ehitusloa/kasutusloa üldjuhul TTJA.
 3. Kui ehitusloa/kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille kohta on ehitusloa andmine mitme riigiasutuse pädevuses, siis annab ehitusloa/kasutusloa üldjuhul TTJA.
 4. Riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise ning riigipiiri taristu ehitamiseks esitatakse ehitusteatis või ehitusluba Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Riigikaitselise tee ehitamiseks ei ole ehitusteatis ega ehitusluba nõutav. Riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise ning riigipiiri taristu kasutamiseks ei pea esitama kasutusteatist ega taotlema kasutusluba.
 5. Raudteerajatiste projekteerimistingimused ning ehitus- ja kasutusload väljastab ja ehitus- ja kasutusteatised sisestab TTJA.
 6. Hoonestusloa alusel avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamiseks väljastab ehitus- ja kasutusloa TTJA.

Ettevõtja, kes tegutseb ehitusalal majandustegevuse raames, peab oma majandustegevusest teavitama ning olema pädev tehtavate tööde asjatundlikuks tegemiseks. Ettevõtja ei või anda eksitavat teavet oma pädevuse kohta ega tohi teha töid, milleks tal puudub pädevus.

Ehitusalal võib ettevõtja ja pädev isik majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus. Ettevõtja pädevus vastab tema vastutusel ja tema heaks tegutsevate isikute kvalifikatsioonile.

Kogu ehitusprotsess tuleb dokumenteerida. Nõuded ehitamise dokumenteerimisele on leitavad siit

Viimati uuendatud 25.01.2021