Numeratsioon

Numeratsiooniks nimetatakse Eesti numeratsiooniplaanis kindlaks määratud numbreid, lühinumbreid, tunnuskoode ja prefikseid.

Eesti numeratsiooniplaan sätestab sideteenuse või selle vahendusel muu teenuse osutamiseks vajalike numbrite, lühinumbrite, tunnuskoodide ja prefiksite paiknemise numeratsiooniväljas, nõuded nende pikkuse, kasutamisotstarbe ja valimiskorra kohta, samuti prefiksid kasutajagruppide siseste teenuste jaoks.

Number on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu soovituse E.164 kohane kümnendnumber, mida kasutatakse sideteenuse või sideteenuse abil muu teenuse osutamiseks. Numbrid liigitatakse vastavalt kasutusotstarbele järgnevalt:

 • telefoninumbrid;
 • mobiiltelefoninumbrid;
 • 800 teenusnumbrid (tasuta sideteenuse numbrid);
 • 900 teenusnumbrid (eritariifiga sideteenuse numbrid);
 • 901 teenusnumbrid (andmesideteenuse numbrid);
 • M2M mobiiltelefoninumbrid (masin-masin vahelise sideteenuse numbrid);
 • e-faksinumbrid;
 • personaalnumbrid.

Lühinumber on kolme- kuni viiekohaline number, mida kasutatakse sideteenuse või muu teenuse osutamiseks ning mis võimaldab kasutajale numbri lihtsustatud valimise.

Tunnuskood on numbrimärkide kombinatsioon, mida kasutatakse sidevõrgu või selle osade kasutamise korraldamiseks ja sideettevõtja eristamiseks sideteenuse osutamisel.

Prefiks on numbrimärkide kombinatsioon, mis võimaldab sideteenuse osutajal korraldada sidevõrgu või selle osade tööd.

Numeratsiooni kasutamist reguleerivad järgmised õigusaktid:

Numeratsiooni kasutamiseks tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist taotleda numbriluba.

Numbriluba

Numbriluba on luba numeratsiooni kasutamiseks.

Numbriluba on vaja taotleda, kui soovite sideteenuse või sideteenuse abil muu teenuse osutamiseks kasutada Eesti numeratsiooniplaanis kirjeldatud numbreid (telefoninumbreid, mobiiltelefoninumbreid, M2M-mobiiltelefoninumbreid, 800-teenusnumbreid, 900-teenusnumbreid, 901-teenusnumbreid, e-faksinumbreid, personaalnumbreid), lühinumbreid ja tunnuskoode.

Numbrite kasutamiseks väljastatud numbriluba on kogusepõhine ehk numbrite arvu põhine ning lühinumbri ja tunnuskoodi kasutamiseks antud numbriluba on üksiknumbri põhine.

Prefiksite kasutamiseks ei ole numbriluba vaja taotleda.

Numbriluba annab numeratsiooni kasutajale õiguse kasutada teenuse osutamiseks:

 1. numbriloal märgitud arvu numbreid, broneerida üksiknumbreid ja korraldada nende kasutamist;
 2. numbriloal märgitud lühinumbrit või tunnuskoodi ning korraldada selle kasutamist.

Numbriloa saamiseks peab taotleja vastama järgmistele tingimustele:

 • taotleja on füüsilisest või juriidilisest isikust ettevõtja, asutus või organisatsioon;

 • numbriloa taotlemisel telefoni- ja mobiiltelefoninumbrite ning tunnuskoodide kasutamiseks peab taotleja olema registreerunud sideettevõtjaks, st taotleja on esitanud majandustegevuse registrile vastava majandustegevusteate;

 • taotleja on tasunud ettenähtud riigilõivu.

Numbriloa saamiseks tuleb esitada taotlus ja vajadusel järgmised lisadokumendid:

 • Sideettevõtjatel, kes taotlevad esmakordselt kogusepõhist numbriluba, on kohustus esitada koos taotlusega kirjeldus, kuidas tagatakse kõne valimine või juurdepääs broneeritud numbrile või osutatavale sideteenusele või selle vahendusel osutatavale muule teenusele;

 • Volikiri, mis annab volitatud isikule õiguse taotluse esitamiseks;

 • Volikiri, millega numbriloa omanik määrab enda esindaja (kontaktisiku), keda ta volitab omama juurdepääsu numbrite broneerimise andmekogule numbrite broneerimiseks, vabastamiseks ja numbriliikuvuse toimingute teostamiseks.

Taotluse saab esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID, eID või internetipanga kaudu);

 • digiallkirjastatult e-posti aadressile info@ttja.ee;

 • posti teel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile aadressil Endla 10a, 10122 Tallinn.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab numbriloa kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates juhul kui riigilõiv on tasutud. Kui taotluses on info puudulik, võetakse taotlejaga 3 päeva jooksul pärast taotluse esitamist e-kirja või telefoni teel ühendust. Pärast puuduste kõrvaldamist väljastatakse numbriluba 10 tööpäeva jooksul. Taotlejat teavitatakse numbriloa väljastamisest e-posti teel.

Numbriluba on elektrooniline dokument. Numbriloa andmise otsus ja numbriloa tingimused avaldatakse majandustegevuse registris hiljemalt kümne tööpäeva jooksul numbriloa andmisest arvates. Numbriluba antakse üheks aastaks.

Pärast kogusepõhise numbriloa väljastamist avab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet numbriloa omanikule juurdepääsu Numbri broneerimise andmekogule konkreetsete numbrite broneerimiseks. Numbri broneerimine on üksiknumbri äramärkimine andmekogus, mis võimaldab numbriloa omanikul broneeritud numbrit kasutada.

Peale numbrite broneerimist tuleb numbriloa omanikul vajaduse korral sõlmida sidumislepingud nende sideoperaatoritega, kelle sidevõrkudest soovitakse tagada oma loa numbrite valitavust.

Numbriloa kehtivuse lõppemisel lasub numbriloa omanikul kohustus koheselt lõpetada ka teenuse osutamine ja katkestada sidumislepingud sideoperaatoritega.

Numbriloa kehtivuse pikendamiseks tuleb loa omanikul hiljemalt 20 päeva enne numbriloa kehtivustähtaja lõppu esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile loa pikendamise taotlus ning tasuda riigilõiv.

Amet otsustab numbriloa kehtivuse pikendamise või pikendamata jätmise hiljemalt kolm tööpäeva enne kehtiva numbriloa kehtivustähtaja lõppemist. Numbriluba pikendatakse ühe aasta kaupa.

Numbriloa kehtivuse pikendamisel jäävad kehtima kõik numbriloa tingimused.

Numbriloa muutmise all mõistetakse loaga kasutada antud numbrite arvu (koguse) muutmist. Numbrite arvu suurendada saab igal ajal, numbrite arvu vähendada saab üks kord aastas koos loa pikendamisega.

Numbriloa muutmiseks tuleb loa omanikul esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile loa muutmise taotlus ning tasuda lisatavate numbrite eest proportsionaalne riigilõiv nende täiskuude eest, mis jäävad numbriloa lõppemiseni. Numbriloa muutmisel ei muutu loa kehtivustähtaeg.

Kasutusel olevate numbrite otsingu saab teha SIIN

Eritariifset sisuteenust võib osutada lühinumbrite või 900-seeria teenusnumbrite vahendusel.

Eritariifse teenusnumbri kasutamiseks tuleb pärast numbriloa väljastamist sõlmida teenuslepingud sideoperatoritega, kelle sidevõrkudest soovitakse tagada oma teenusnumbri valitavus. Teenuslepingus fikseeritakse eritariif (kõne maksumus või minutihind), arveldamise kord jm teenuse osutamise tingimused. 

Eritariifsed teenusnumbrid on riigisiseseks kasutamiseks, välisriikidest helistada ei ole võimalik. Eestis viibiv välisriigi sideoperaatori klient saab helistada Eesti teenusnumbritele, mis on fikseeritud operaatorite vahelistes rändluslepingutes, kui tema koduoperaator helistamist võimaldab ning vastavalt koduoperaatori poolt kehtestatud hinnakirjale.

Numbriloa omanik, kes kasutab lühinumbrit või 900-seeria teenusnumbrit eritariifiga tasustatava sisuteenuse osutamiseks, peab korraldama vahetult enne sisuteenuse osutamist helistajale 10 sekundi jooksul sisuteenuse hinna automatiseeritud teavitamise. Teavituse ajal ei ole lubatud sisuteenuse hinda rakendada.

Hinnateavituse nõuet ei pea rakendama reaalajas meedia vahendusel läbiviidava hääletuse, võistluse, tarbijamängu või annetuse kogumise korral, mille hind on helistajale vahetult teatavaks tehtud koos teenusnumbriga sama meedia vahendusel.

Ettevõtja, kes lühinumbri või teenusnumbri vahendusel võtab vastu oma klientide lepinguga seotud teateid, tahteavaldusi või muid lepingu täitmisega seotud pöördumisi, ei või vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 28¹ lõikele 3 nõuda tarbijalt kõne eest täiendavat tasu. Sellest kõrvalekalduvad kokkulepped on vastavalt VÕS § 28¹ lõikele 4 tühised. Ettevõtjal tuleb oma teenuse korraldamisel koostöös sideettevõttega tagada lepingulises küsimuses helistanud tarbijale kõne põhitariifiga või tasuta. Põhitariifina tuleb käsitleda tavalisele laua- või mobiiltelefonile helistamise tasu.

Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse number on numeratsioonialas 116 paiknev kuuekohaline üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumber (HESC), mis kuulub Euroopa Ühenduste Komisjoni otsuse 2007/116/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2007) 249 all) lisas sisalduvate konkreetsete numbrite loetellu ja mida võib kasutada kindlaks määratud sotsiaalse väärtusega teenuse osutamiseks.


Numbriloa taotlemiseks numeratsioonialas 116 paiknevale lühinumbrile tuleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitada numbriloa taotlus ja taotluse lisa. Üleeuroopaliselt harmoniseeritud lühinumbrid on riigilõivust vabastatud.

Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse numbrid:

Number

Teenus, mille osutamiseks on number reserveeritud

Numbri kasutusõigusega seotud eritingimused

Info numbri kasutamise kohta

116000

Teenuse nimetus: Abitelefon kadunud laste otsimiseks

Kirjeldus: Teenusega a) võetakse vastu kadunud lastest teavitavaid kõnesid ja suunatakse need politseile; b) antakse juhiseid ja tuge kadunud lapse eest vastutavatele isikutele; c) toetatakse uurimist.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.

116006

Teenuse nimetus: Kuriteoohvrite abitelefon 

Kirjeldus: Teenusega pakutakse kuriteo ohvriks langenutele emotsionaalset tuge, teavitatakse kuriteoohvrit tema õigustest ja õiguste kaitsmise viisidest ning suunatakse kuriteoohvrid asjakohaste organisatsioonide juurde. Eelkõige antakse teavet a) kohaliku politsei ja kriminaalmenetluste kohta;

b) hüvitise saamise võimaluste ja kindlustusega seotud küsimuste kohta. Lisaks sellele aidatakse leida muid võimalusi kuriteoohvrite abistamiseks.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.

116111

Teenuse nimetus: Laste abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega aidatakse hoolt ja kaitset vajavaid lapsi ning juhatatakse nad vastavate organisatsioonide, ametiasutuste ja ressursside juurde; lastele antakse võimalus oma muresid väljendada, rääkida neid otseselt puudutavatest probleemidest ja võtta kellegagi hädaolukorras ühendust.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.

116117

Teenuse nimetus: Arstinõuande valveteenus

Kirjeldus: Selle teenusega antakse meditsiinilist teavet helistajale, kelle olukord pole eluohtlik, kuid kes nimetatud teavet viivitamata vajab, eelkõige (kuid mitte ainult) väljaspool arstide tavalisi vastuvõtuaegu, nädalavahetustel ja riigipühadel. Kõne suunatakse vastava väljaõppe saanud ja asjakohaste abivahenditega varustatud nõuandjale või otse pädevale meditsiinitöötajale või arstile.

Juhul kui teenus ei ole pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas), peab teenuseosutaja tagama, et teave kättesaadavuse kohta on avalikkusele kergesti ligipääsetav, ning et ajal, mil teenust ei saa kasutada, teavitatakse teenusenumbrile helistajaid sellest, millal on teenus taas kättesaadav.

Number on saadaval. Numbri kasutusõigus on väljastamata.

116123

Teenuse nimetus: Emotsionaalset tuge pakkuvad abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega pakutakse helistajale inimlikku tuge, mis tähendab erapooletut ärakuulamist. See pakub emotsionaalset tuge helistajatele, kes kannatavad üksinduse all, on psühholoogilises kriisiseisundis või mõtlevad enesetapust.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud MTÜ-le Tartu Teoloogia Akadeemia.

 

Numbri broneerimise andmekogu (NBA) on andmekogu, mille kaudu toimub numeratsiooniplaani haldamine, numbrite broneerimine, kasutajate õiguste haldamine ja numbriliikuvuse toimingud.

Numbri broneerimise andmekogu kasutusõigus antakse numbriloa taotlusele märgitud NBA kontaktisiku(te)le pärast numbriloa väljastamist. NBA kasutajate lisamiseks või eemaldamiseks esitab numbriloa omaniku esindaja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile vastava volikirja.

Numbri broneerimise andmekogu (juurdepääs ainult numbriloa omanikele)

Nimetus Sisestamise kuupäev
NBA NL db 10.12.2020 Vaata
NBA installatsiooni haldamise juhend | 527.34 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBA tehniline dokumentatsioon | 630.86 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBANL arhitektuur | 473.11 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBANL M2M kanalid | 559.55 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
NBANL funktsionaalne ülevaade | 550.69 KB | pdf 10.12.2020 Laadi alla
m(2)m3 10.12.2020 Vaata
OperaatorVer1 10.12.2020 Vaata
OperaatorVer2 10.12.2020 Vaata
VastuvõtjaVer1 10.12.2020 Vaata

Viimati uuendatud 09.04.2021