Riiklik ehitisregister (EHR)

Ehitisregistri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. Ehitisregister on kõigile vabalt kasutatav ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel.

Ehitisregister asub aadressil www.ehr.ee. Ehitisregistri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Registrisse kantakse ehitise tehnilised andmed ning dokumentatsioon (nt ehitise andmed, asukoha andmed, ehitamise andmed, ehitise auditi andmed, ehitise hooldusjuhend, andmed ehitise või ehitamisega seonduvate taotluste ning projekteerimistingimuste, teatiste, lubade ja ettekirjutuste kohta, riikliku järelevalve andmed ja energiamärgise andmed).

TTJA kui pädev asutus väljastab ehitus- ja kasutuslube

  1. kui ehitusloa/kasutusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille ehitamise aluseks on riigi eriplaneering;
  2. kui ehitusloa/kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille kohta on ehitusloa/kasutusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses;
  3. kui ehitusloa/kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille kohta on ehitusloa andmine mitme riigiasutuse pädevuses;
  4. kui ehitusloa taotlusega esitatav projekt sisaldab Riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitisi ning riigipiiri taristut;
  5. kui projekteerimistingimuste/ehitusloa/kasutusoa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab raudteerajatisi;
  6. kui ehitusloa/kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab hoonestusloa alusel avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitisi.

TTJA menetleb kõiki ehitus- ja kasutuslube ning teatisi ehitisregistri keskkonnas.
Lisainfo

Viimati uuendatud 16.12.2020