Meediateenuse osutamise tegevusluba (raadio, televisioon)

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada televisiooni- või raadioteenust, kasutades selleks Eesti raadiosagedusplaani kuuluvat raadiosagedust. Internetiraadio teenuse osutamiseks luba taotleda ei ole vajalik.

Tegevusluba antakse kindlaks tähtajaks ja seda ei pikendata. Kui soovite jätkata meediateenuse osutamist pärast antud tegevusloa kehtivuse lõppemist, tuleb taotleda uut tegevusluba.

Tegevuslubade liigid

 • vaba juurdepääsuga regionaalne televisiooniteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50% Eesti elanikkonnast;
 • vaba juurdepääsuga üleriigiline televisiooniteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, kus elab üle 50% Eesti elanikkonnast;
 • tingimusjuurdepääsuga regionaalne televisiooniteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50%  Eesti elanikkonnast;
 • tingimusjuurdepääsuga üleriigiline televisiooniteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, kus elab üle 50% Eesti elanikkonnast;
 • regionaalne raadioteenuse osutamise tegevusluba ühe või mitme maakonna levipiirkonnas, kus elab kuni 50% Eesti elanikkonnast;
 • üleriigiline raadioteenuse osutamise tegevusluba levipiirkonnas, kus elab üle 50% Eesti elanikkonnast;
 • rahvusvaheline raadioteenuse osutamise tegevusluba välisriigile suunatud raadioprogrammi edastamiseks;
 • satelliittelevisiooni teenuse osutamise tegevusluba;
 • ajutine tegevusluba televisiooni- või raadioteenuse edastamiseks (kuni üheks kuuks, kui edastamise eesmärk on kajastada konkreetset sündmust).

Raadioteenuse osutamise (v.a. ajutine tegevusluba) ning vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba väljastatakse vaid konkursi raames. Konkursi kuulutab välja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning konkursil hinnatavad tingimused sätestab eelnevalt Kultuuriministeerium.

Raadioteenuse osutamise puhul on vajalik lisaks taotleda ka sagedusluba.

Kehtivad meediateenuste osutamise load:

Õiguslikud alused

Meediateenuste osutamist reguleerivad:


Piiriülene tegutsemine

Teise riigi tegevusloa alusel tegutseva televisiooni- või raadioteenuse vastuvõtmiseks ja taasedastamiseks Eestis pole vaja Eesti tegevusluba. Järelevalvet teostab tegevusloa väljastanud riik ning kehtib tegevusloa väljastanud riigi (asukohamaa) seadusandlus.

Valdkonnas kehtivad Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ning Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides EL-i direktiivist tulenevad ühtsed põhinõuded, kuid riigid võivad kehtestada ka üksikasjalikumaid või rangemaid nõudeid. Seega võib riikide regulatsioon olla erinev.

Taotluse esitamine

Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse, satelliittelevisiooniteenuse osutamise tegevusloa või televisiooni- või raadioteenuse osutamise ajutise tegevusloa saamiseks esitage Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotlus. Taotlusele tuleb lisada:

 • investeerimisprogramm ja äriplaan (v.a. ajutise tegevusloa puhul);
 • juriidilisest isikust taotleja puhul taotleja isiku esindaja volitusi tõendav dokument, kui volitus ei tulene seadusest või juriidilise isiku põhikirjast;
 • taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui taotlejaks on juriidiline isik, kellel puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile.

Vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse ja raadioteenuse osutamise tegevusluba saate taotleda ainult konkursi ajal.

Meediateenuse tegevusloa taotluse vorm:

NB! Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv.

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlusi menetletakse järgmiselt:

 • tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise ja ajutise tegevusloa väljaandmise, väljaandmisest keeldumise või taotluse läbi vaatamata jätmise kohta tehakse otsus ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist;
 • vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise ja raadioteenuse osutamise tegevusloa konkursile esitatud taotluse kohta tehakse otsus kolme kuu jooksul pärast tegevusloa taotluste esitamise tähtaega;
 • satelliittelevisiooniteenuse osutamise tegevusloa taotluse kohta tehakse otsus kuue kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

Taotluse esitajat teavitatakse tegevusloa väljaandmisest, sellest keeldumisest või taotluse läbi vaatamata jätmisest elektrooniliselt e-posti teel. Tegevusluba kantakse majandustegevuse registrisse.

Kui taotluses on info puudulik, võetakse taotlejaga pärast taotluse esitamist e-kirja teel ühendust ning antakse tähtaeg taotluses puuduste kõrvaldamiseks.

Tegevusluba kehtib tegevusloa väljaandmise käskkirjas märgitud ajal.

Maksimaalsed tegevusloa kehtivuse perioodid:

 • vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamine – 10 aastat;
 • tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenuse või raadioteenuse osutamine – 5 aastat;
 • satelliittelevisiooniteenuse osutamine – 5 aastat;
 • televisiooni- või raadioteenuse ajutine osutamine – 1 kuu (eesmärgiga kajastada konkreetset sündmust).

Nõuded taotlejale

Tegevusloa taotluse esitamisel peab arvestama järgnevate nõuetega:

 • olete isik, kellele kohaldatakse meediateenuste seadust (vt meediateenuste seadus, § 2);
 • peate näitama taotluses esitatud andmetes äriplaani ja investeerimisprogrammi abil oma suutlikkust täita seaduse nõudeid ja tegevusloa konkursi tingimusi;
 • raadioteenuse või vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba antakse välja taotlejale, kes tegi konkursil parima pakkumise.

Tellitavad audiovisuaalsed teenused

Kui soovite tegutseda tellitava audiovisuaalmeedia teenuse (TAV-teenuse) osutajana, peate esitama enne tegevuse alustamist majandustegevuse registrile majandustegevusteate.

Tellitavat audiovisuaalmeedia teenust kasutatakse saadete vaatamiseks programmikataloogi alusel teenuse kasutaja valitud ajal, valikul ja taotlusel.

TAV-teenuse tunnusteks on:

 • audiovisuaalsus, st tegemist on audiovisuaalse meediateenusega, milles on liikuvad pildid koos heliga või helita;
 • suunatud üldsusele, st teenus on mõeldud elanikkonna olulisele osale ja teenusel võib olla neile selge mõju;
 • teenusel on teavituslik, meelelahutuslik ja/või avalikkust hariv sisu;
 • teenusel on majanduslik iseloom, ta on majandustegevuse üks vorme ja ta konkureerib televisiooniteenusega;
 • teenus on televisioonilaadne;
 • teenuse osutajal on toimetusvastutus kui reaalne kontroll programmikataloogi sisu valiku, ülesehituse ja paigutuse üle.

TAV-teenuste hulka ei kuulu osalt audiovisuaalset sisu pakkuvad teenused, mille peamine otstarve ei ole audiovisuaalses vormis saadete pakkumine ja kus audiovisuaalne sisu on teenuses juhuslik, pole püsiv ega kanna teenuse peamist otstarvet ning need tegevused on eelkõige mittemajanduslikud ega konkureeri televisiooniteenusega. TAV-teenuste hulka ei loeta näiteks veebilehti, kus audiovisuaalsed elemendid on pakutud valdavalt täiendusena veebilehe muus vormis sisule ega moodusta veebilehe omaette alamteenust, kus videolõike pakutakse kataloogi alusel.

Õiguslikud alused

Meediateenuste osutamist reguleerivad:

Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamiseks pole vaja taotleda tegevusluba. Tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutajal on teatamiskohustus.

Nõuded esitajale

Majandustegevusteate esitaja peab arvestama järgnevate nõuetega:

 • olema isik, kes vastab meediateenuste seaduses kirjeldatud nõuetele;
 • osutataval teenusel on meediateenuste seadusega kehtestatud põhitunnused;
 • teenus on kooskõlas meediateenuste seaduses audiovisuaalmeedia teenustele kehtestatud üldnõuetega ja tellitavale audiovisuaalmeedia teenusele kehtestatud nõuetega.

Piiriülene tegutsemine

Teise riigi õiguse (tegevusluba, registreering, majandustegevusteade vms) alusel tegutseva TAV-teenuse vastuvõtmiseks ja taasedastamiseks Eestis pole vaja Eesti tegevusluba või registreeringut ega pea esitama majandustegevusteadet. Järelevalvet teostab asukohariik lähtuvalt oma seadusnadlusest.

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamisega tegelev ettevõtja peab arvestama, et selles valdkonnas kehtivad Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ning Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides ühtsed põhinõuded, kuid riigid võivad kehtestada ka üksikasjalikumaid või rangemaid nõudeid. Seega võib riikide regulatsioon olla erinev.

Majandustegevusteate esitamine

Majandustegevusteate saate esitada tasuta sisenedes majandustegevuse registrisse.

Majandustegevusteates tuleb esitada muuhulgas järgmised andmed:

 • teenuse osutaja veebilehe aadress;
 • TAV-teenuse nimi ja liik ning teenust iseloomustav teave;
 • pakutava teenuse kättesaadavuse vormid ja levipiirkonnad;
 • programmikataloogi vastutatava toimetaja nimi ja tema kontaktandmed.

Kui olete esitanud registripidajale puudulikku infot, teavitatakse teid sellest e-posti teel ja palutakse vajalik täiendav info lisada.

Esitatud majandustegevusteade on majandustegevuse registris kohe nähtav, kui esitate selle elektroonselt.

Majandustegevusteade kehtib tähtajatult.

Viimati uuendatud 29.10.2021