Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine

Tehnika valdkondade tegevusaladel Eestis töötada sooviva välisriigi kutsekvalifikatsiooni omava isiku kutsekvalifikatsioon peab seadme ohutuse seaduse § 10 lg 5 ja lõhkematerjaliseaduse § 22 lg 4 kohaselt olema tunnustatud Eestis pädeva asutuse poolt. Nimetatud tegevusaladel on pädevaks asutuseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine toimub välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusest (VKTS) tulenevate nõuete kohaselt.

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni olemasolul on isikul võimalus:

  • Töötades pikema aja jooksul või alaliselt Eestis, siis tuleb isikul lasta TTJA-l tunnustada tema välisriigi kutsekvalifikatsiooni. Tunnustamiseks võrreldakse isiku välisriigis omandatud kutset, haridust või pädevust Eesti vastava kutsekvalifikatsiooni või pädevusega. Kohaldatakse VKTS § 17 ja 18 sätestatud nõudeid. Isikul tuleb tunnustamiseks esitada vastavasisuline (digi)allkirjastatud taotlus, välisriigi kutsekvalifikatsiooni või pädevust tõendavate, hariduse ja töökogemuse dokumentide ning isikut tõendava dokumendi koopiad TTJA-le läbi vaatamiseks. Esitatud andmete kontrollimiseks esitab TTJA päringu ka vastavasse välisriiki. Tunnustamine on tasuline ja tasuda tuleb riigilõiv
  • Töötades Eestis vaid ajutiselt (nt mingi projekti raames), siis rakendub VKTS § 19 ja 20 sätestatud nõuded. Sellisel juhul tuleb TTJA-le esitada teavitus, et isik teostab Eestis ajutiselt töid. Teavituses peab olema näidatud missuguseid töid, kus ja mis perioodi jooksul isik Eestis teeb. Teavitusega koos tuleb esitada isiku välisriigi kutsekvalifikatsiooni või pädevust tõendava dokumendi ja isikut tõendava dokumendi koopiad. Vajadusel võib TTJA täiendavalt küsida isiku hariduse ja töökogemuse kirjeldusi ning esitada päringu ka vastavasse välisriiki. TTJA vaatab dokumendid läbi ja taotlejale väljastatakse soovi korral teade, et isik on TTJA-le esitanud teavituse ajutise tegutsemise kohta Eestis. See protseduur on tasuta.

Tunnustamiseks või teavituseks vajalikud dokumendid palume esitada aadressil info@ttja.ee.

Viimati uuendatud 03.02.2021