Energiamõjuga toodete energiatõhusus

Energiatõhusus on energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja toote või hoone sihtotstarbelise kasutamise korral. Energiamõjuga toode on mis tahes kaup või selle üksikuna kasutatav osa, mille kasutamine mõjutab energiatarbimist ning mis lastakse turule ja/või võetakse kasutusele.

Energiatõhususe parandamine on elektrienergia efektiivsema lõppkasutuse ühe valikuna oluliseks panuseks ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega seonduvate eesmärkide saavutamiseks.

Energiamõjuga toodetele langeb suur osa loodus- ja energiaressursside tarbimisest ühenduses. Lisaks on neil veel mitmeid teisi olulisi keskkonnamõjusid. Enamiku turul olevate tooteliikide puhul võib sarnase funktsiooni ja võimsuse juures täheldada oluliselt erinevaid keskkonnamõjusid. Säästva arengu huvides tuleks pidevalt tegeleda nende toodete üldise keskkonnamõju vähendamisega, eelkõige selgitades välja kahjulike keskkonnamõjude peamised allikad ja vältides keskkonnasaaste ülekandmist, eeldusel et seda on võimalik saavutada ilma üleliigsete kulutusteta.

Tehniline energiasäästu potentsiaal on energia kokkuhoid, mida on võimalik saavutada, rakendades võimalikult kaasaegseid tehnilisi meetmeid. Mitte vähem oluline pole energiasäästlike kodumasinate kasutuselevõtt kodumajapidamises. Ressursside kokkuhoid viib igal juhul majandusliku edenemiseni. Mida säästvamalt ressurssidega toime tulla, seda rohkem vara ühiskonnas tekib.

Energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil on energiamõjuga toodetele kehtestatud energiamärgistuse ja ökodisaini nõuded.

Energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded

Ökodisain on keskkonnanõuete arvestamine toote projekteerimisel või kavandamisel eesmärgiga parandada toote keskkonnatoimet toote kogu olelusringi jooksul.

Paljusid energiamõjuga tooteid saab parema disainiga märkimisväärselt täiustada, et vähendada nende keskkonnamõju ning säästa energiat, mille tulemuseks on ühtlasi majanduslik kokkuhoid ettevõtjate ja lõppkasutajate jaoks.

Toodete ökodisaini eesmärk on saavutada energiamõjuga toodete võimalike keskkonnamõjude vähendamisega keskkonnakaitse kõrge tase, mis tuleb lõpuks kasuks toodete tarbijatele ja teistele lõppkasutajatele.

Toodete suurem energia- ja ressursitõhusus aitab kaasa ka energiavarustuse kindlusele ning nõudluse vähendamisele loodusvarade järele, mis on omakorda terve majanduse ning seega säästva arengu eeldusteks.

Energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ. Direktiiv käsitleb nõudeid, mida peavad täitma rakendusmeetmetega reguleeritavad energiamõjuga tooted, et neid tohiks turule lasta ja/või kasutusele võtta.

Direktiivi alusel on kehtestatud rida Euroopa Komisjoni määrusi, mis täpsustavad konkreetsetele tootegruppidele esitatavaid nõudeid. Ökodisaini nõuded on kehtivad näiteks televiisoritele, digiboksidele, külmkappidele, ooteseisundit omavatele seadmetele, välistoiteallikatele, elektrimootoritele. Tänaseks on määrustega kinnitatud nõuded juba üle kahekümne seadmegrupile.

Nõuded töötatakse välja tootegruppide iseärasusi arvestades. Nii näiteks seatakse televiisoritele, ooteseisundiga seadmetele ja välistoiteallikatele energiatarbimise piirmäärad, mida nad väljalülitatud ja /või ooteseisundis tarbida tohivad. Külmutusseadmetele aga kehtestatakse energiatõhususe indeksi piirväärtus sõltuvalt nende kategooriatest.

Energiamõjuga toodete energiamärgistus

Energiamõjuga toodete kasutamine avaldab otsest või kaudset mõju mitmesuguste energialiikide tarbimisele, olulisimad on elekter ja gaas. Seepärast on kehtestatud energiatõhususe nõuded sellistele energiamõjuga toodetele, mille kasutamine avaldab otsest või kaudset mõju mis tahes energialiigi tarbimisele.

Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses on kehtestatud Euroopa Komisjoni määrusega 2017/1369. Selle määruse alusel on välja antud rida Euroopa Komisjoni määruseid, mis täpsustavad konkreetsetele tootegruppidele rakenduvaid energiasäästu ja -märgistuse nõudeid.

Energiamärgiste vorm on tooterühmade lõikes võimalikult ühetaoline ning igal juhul selgelt nähtav ja loetav. Märgistuse vormi aluseks on tähtedel A–G põhinev klassifikatsioon. A klassi toode on kõige energiasäästlikum, G klassi toode aga kulutab energiaressursse kõige rohkem.

Kuna märgistusel on ühtne standard, siis ei erine erinevate tootjate sama energiaklassiga seadmed praktiliselt üksteisest oma säästlikkuselt.

 • Kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed;
 • kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad;
 • kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad;
 • kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid;
 • televiisorid ja kuvarid;
 • kliimaseadmed;
 • valgusallikad;
 • kodumajapidamises kasutatavad elektriahjud;
 • kütteseadmed;
 • veesoojendid-kütteseadmed;
 • küpsetusahjud ja pliidikubud;
 • elamuventilatsiooniseadmed;
 • tööstuslikud külmutusseadmed;
 • vedel- ja gaaskütusega köetavad kuumaveekatlad;
 • tahkekütusekatlad ning päikeseseadmete, temperatuuriregulaatorite ja lisakütteseadmetega tahkekütusekatlad.

Uued energiamärgistused alates 01.03.2021

Mitmes tootegrupis (kodumasinad, valgustid ja lambid, telerid, boilerid jt) on nende energiatõhususe näitajate esitamiseks kasutusel energiamärgistus. Energiamärgised annavad selge ja lihtsa ülevaate toodete energiatõhususest, so kui palju seade kulutab energiat. Esmakordselt võeti Euroopas energiamärgitus paljude kodumasinate jaoks kasutusele 1994. aastal ja seda uuendati 2004. aastal.

Algses energiamärgistuses oli kasutusel skaala A-st (kõige tõhusam) kuni G-ni (kõige vähem efektiivne). Toodete tehnoloogiline areng viis olukorrani, kus mõne tootekategooria jaoks ei piisanud enam A-klassist kirjeldamaks kõige energiatõhusamaid tooteid. Seetõttu lisati skaalale A +, A ++ või isegi A +++ ning ositi tekkis vajadus veelgi selliseid klasse skaalale lisada. Samal ajal kadusid mõnede toodete puhul madalamad klassid (E, F, G) või muutusid nii haruldaseks, et neid polnud enam vaja.

Selline tähtede ja plusside skaala on üldjuhul raskesti mõistetav ja omavahel võrreldav. Seetõttu võetakse energiamärgistuses uuesti kasutusele algne klassifikatsioon, kasutades kõikide tootegruppide puhul ainult tähti A-st G-ni. Esialgu jääb tühjaks A-klass. See jäetakse tulevastele veelgi energiatõhusamatele mudelitele. Praeguste tehnoloogiate järgi kõige energiatõhusamad tooted on edaspidi klassides B või isegi C. See tähendab näiteks, et külmikust, millel on praegu A +++ silt, võib saada C-kategooria, ehkki külmik on sama energiatõhus kui varem.

Uuele energiamärgistusele üleminek toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1369 alusel ja see toimub järk-järgult tootegruppide kaupa. 2021. aasta jooksul muudetakse viie tootegrupi energiamärgistusi. Energiamärgised muutuvad alates 1. märtsist 2021:

Alates 1. septembrist 2021 muutuvad valgusallikate (lambid ja sisseehitatud lampidega valgustid) (Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2015) energiamärgised.

See tähendab, et nende tootegruppide energiamärgised muutuvad alates 2021. aasta 1. märtsist ja valgusallikatel 2021. aasta 1. septembrist ning vanad energiamärgised tuleb asendada müügikohtades pärast mõningat üleminekuperioodi (kodumasinatel selleks aega 2 nädalat, lampidel 12 kuud).

Müügikohtades olevatel tootemudelitel, mille tootmine on lõpetatud, võib alles jääda vana energiamärgis. Neid tooteid võib vana energiamärgisega müüa kuni 30.11.2021. Ülejäänud tooted peavad olema aga varustatud uue energiamärgisega.

 • Uued sildid sisaldavad lihtsamat skaalat (A kuni G) ja erinevate toodete energiatõhusust on lihtsam võrrelda.
 • Uutel siltidel on paremas ülanurgas QR-kood, mida skaneerides on tarbijatel juurdepääs üksikasjalikumale tooteteabele Euroopa energiamärgistuse tooteregistris EPREL (vt allpool). EPREL-i andmebaas aitab riiklikel turujärelevalveasutustel ka kontrollida, kas tooted vastavad energiatõhususe nõuetele ja etiketil esitatud teave on õige.
 • Uutel etikettidel võivad olla ka ikoonid, mis näitavad sellist teavet nagu toote maht või mõõtmed, müratase või veekulu, pakkudes sellega tarbijatele kasulikku teavet.

Täiendavad teavet seadmete energiatõhususe nõuete ja uute energiamärgistuse kohta on võimalik leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Tarnijal tuleb:

 • tagada, et turule lastud toodete iga eraldiseisev ühik varustatakse tasuta trükitud energiamärgiste ja tootekirjeldustega;
 • edastada edasimüüjale viimase nõudel trükitud muudetud klassifikatsiooniga energiamärgised, ning tootekirjeldused tasuta, kiiresti ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul;
 • edasimüüja nõudmisel teha trükitult kättesaadavaks toote teabeleht;
 • sisestada toote teabelehe näitajad toodete andmebaasi;
 • sisestada tehnilise dokumentatsiooni andmed toodete andmebaasi;
 • lisada iga toote visuaalsele reklaamile energiamärgisel (võib olla lihtsustatud energiamärgis) olev energiatõhususklass ja energiatõhususklasside vahemik;
 • kõigi toodete mudelite edasimüüjatele teha elektrooniliselt kättesaadavaks kohase vormi ja sisuga energiamärgis;
 • kõigi toodete mudelite edasimüüjatele teha elektrooniliselt kättesaadavaks toote teabeleht.

Muudetud klassifikatsiooniga energiamärgise puhul peavad tarnijad esitama edasimüüjatele muudetud klassifikatsiooniga energiamärgise. Esitletavatel toodetel (sh internetis) olemasolevate märgiste asendamine muudetud klassifikatsiooniga märgistega peaks toimuma võimalikult kiiresti pärast määratud asendamise kuupäeva.

Müüjal tuleb:

 • esitada tarnijalt saadud või kättesaadavaks tehtud toote energiamärgis nähtaval viisil, sealhulgas veebi kaudu toimuva kaugmüügi korral;
 • tagada, et müügikohas on igal tootel energiamärgis ja see on selgelt nähtav kodumasina välispinnal esiküljel või peal. Sisseehitatud seadmete puhul tuleb märgis esitada nii, et see on selgelt nähtav.
 • teha kliendile kättesaadavaks tootekirjelduse, sealhulgas taotluse korral füüsilisel kujul müügikohas.

Kui müüjal ei ole müüdavale tootele vajalikku uut energiamärgist, siis tuleb tal nõuda seda tarnijalt. Sama kehtib ka tootekirjelduse kohta. Kui müüja soovib ja selline võimalus on toote jaoks olemas, siis võib ta selle alla laadida ja trükkida toodete andmebaasist.

Ka kaugmüügi puhul tuleb toote kohta esitada selle energiamärgis (võib olla lihtsustatud energiamärgis ja toote teabeleht. Müüjad ei tohi esitada muudetud klassifikatsiooniga märgist enne asendamise kuupäeva.

Noole värvina kasutatakse energiaklassile vastavat värvi. Erandjuhul, kui visuaalne reklaam, tehnilised reklaammaterjalid ja trükiste alusel toimuva kaugmüügi materjalid on trükitud ühevärviliselt, võib esitada noole ühevärviliselt.

Alates 1. jaanuarist 2019 tuleb energiamärgist nõudev seade enne tarnija Euroopa turule toomist registreerida EPREL-is (Euroopa energiamärgistuse tooteregister).

ERPEL on Euroopa Komisjoni  poolt loodud toodete andmebaas, kus registreeritakse Euroopas turule lastavad energiatõhususe nõuetega tooted. Selle üks osa on avalik ja see on mõeldud tarbijatele toote kohta täiendava vajaliku teabe saamiseks. Teine osa on mõeldud ettevõtetele toote vastavusdokumentide ja -andmete esitamiseks ja see ei ole tavatarbijale ligipääsetav. Tooteteave, mida tarnijad peavad andmebaasi sisestama, on seotud energiamärgise, tehnilise dokumentatsiooni ja nõuetele vastavuse järelevalvega.

Andmebaasi tuleb tarnijatel sisestada andmed nende energiamärgistust omavate toote mudelite kohta, mis on turule lastud 1. jaanuarist 2019, samuti mudelid, mis on lastud turule 1. augusti 2017. Need tootemudelite, mis on turule lastud eranditult enne 1. augustit 2017, andmete sisestamine toodete andmebaasi on tarnijale vabatahtlik. Täpsemat teavet toodete andmebaasi ERPEL kohta on võimalik leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Viimati uuendatud 31.05.2021