Legaalmetroloogia

Legaalmetroloogia käsitleb õigusaktide nõuetega seotud mõõtmisi, mõõtühikuid, mõõtevahendeid ja mõõtemeetodeid. Valdkond tegeleb mõõtmistega, mida tehakse avaliku huvi, rahvatervise, avaliku ohutuse, avaliku korra, keskkonnakaitse, maksude ja koormistega maksustamise, tarbijakaitse ning ausa kaubanduse huvides.
Vaata lisaks: taatlusmärgised, üksikdirektiivid

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib mõõtevahendite turule laskmise, kasutusele võtmise ja kasutamise ning mõõtetulemuste tõendatud jälgitavuse nõude täitmist, mõõtevahendite vastavushindamisasutuste ja taatluslaborite tegevust, kohustuslike mõõtühikute kasutamist.

Üheks järelevalve objektiks on mõõtevahendid, mida kasutatakse näiteks tolli- ja aktsiisiladudes, tanklates, kauplustes, transpordis, liiklusjärelevalves, vee, elektri ja gaasi koguste mõõtmisel jm.

Kontrollime ka ettevõtjaid, kes valmistavad või impordivad kinnispakke - tooteid, mida pannakse sellisesse eelmääratletud nimikogusega pakendisse, mille täitekogust ei saa pakendit rikkumata muuta.

Kinnispakk on näiteks õlipudel, suhkrupakk, kommikarp jmt. Kui pakendil on märgis ℮, tähendab see, et pakendi täitekoguse nõuetelevastavuse tagamiseks on EL liikmesriik, kelle territooriumil pakendaja tegutseb, rakendanud asjakohaseid nõudeid ning kontrollimeetmeid. ℮-märgisega kinnispakid on EL siseturul täitekoguse kontrollist ostjariigis vabastatud. Ka märgise puudumisel peab kinnispaki täitekogus vastama kehtestatud nõuetele.

Taatlusmärgised

Taatlustulemuse vormistamisel kasutatakse taatlusmärgiseid. Taatlusmärgised on taatluskleebis, taatlusplomm ja digitaalne taatlusplomm. Taatluskleebised on infokleebis ja sulgemiskleebis. Taatlusplomm on matriitsi jäljendiga plomm või taatlustempli  jäljend mõõtevahendil või plommil. Taatlusmärgised ja nende kasutamine on reguleeritud MTR 05.02.2019 määrusega nr 14 „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“.

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võib kasutada nendele trükitud kasutusaja lõpuni.

Kasutusel olevate taatlusmärgiste kujundus.
Sulgemiskleebis (soovituslikud mõõdud 30x10 mm).

Gaslab OÜ poolt kasutatavad Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel kooskõlastatud taatlusmärgised.

Taatluskleebis
(infokleebis)
Sulgemiskleebis
Taatlusplommi 2021.
aasta esikülg
Taatlusplommi
tagakülg

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid kasutada nende kehtivusaja lõpuni. 

Kaalukoda A.A. OÜ poolt kasutatavad Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel kooskõlastatud taatlusmärgised.

Taatluskleebis
(infokleebis)
Sulgemiskleebis
Taatlusplommi 2021.
aasta esikülg
Taatlusplommi
tagakülg

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid  kasutada nende kehtivusaja lõpuni. 

Metrex Mõõtekeskus OÜ mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel kooskõlastatud taatlusmärgised.

Taatluse infokleebis
(20x20 mm)
Taatluskleebis
(sulgemiskleebis)
Taatlusplommi
esi- ja tagakülg

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid  kasutada nende kehtivusaja lõpuni.

Inspecta Estonia OÜ poolt kasutatavad Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel kooskõlastatud taatlusmärgised.

Taatluskleebis
(infokleebis)
Taatlusplommi 2019.
aasta esikülg
Taatlusplommi 2020.
aasta esikülg
Taatlusplommi 2021.
aasta esikülg
Taatlusplommi 
tagakülg

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid kasutada nende kehtivusaja lõpuni.

Mõõteseaduse ning majandus- ja taristuministri määruse „Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed“ alusel otsustega nr nr 1-10/19-101 ja 1-7/20-096 kooskõlastatud Metrosert AS poolt kasutatavad taatlusmärgised.

Taatlusplommi esi-
ja tagakülg (matriitsi jäljend)
Taatlustempli jäljendid
aasta- ja kvartalitähisega
Taatlustempli
jäljend
Sulgemiskleebise näidis
Taatluse
infokleebis

Kuni 31.12.2018 kehtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määruse nr 56 kohaseid taatlusmärgiseid võivad taatluslaborid kasutada nende kehtivusaja lõpuni.

Üksikdirektiivid

Direktiivide loetelu ja kehtivustingimused, mille alusel on väljastatud mõõtevahendite EÜ tüübikinnitustunnistusi enne mõõtevahendite direktiivi 2004/22/EÜ jõustumist.

1.1 Gaasiarvestid

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 71/318/EMÜ, 26. juuli 1971, gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 • KOMISJONI DIREKTIIV 74/331/EMÜ, 12. juuni 1974, millega kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiivi tehnika arengut arvestades
 • KOMISJONI DIREKTIIV 78/365/EMÜ, 31. märts 1978, millega teist korda kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 71/318/EMÜ tehnika arengut arvestades
 • KOMISJONI DIREKTIIV 82/623/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kolmandat korda kohandatakse gaasiarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 71/318/EMÜ tehnika arengut arvestades

1.2 Külmaveearvestid

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 75/33/EMÜ, 17. detsember 1974, külmaveearvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (direktiiv laieneb ainult mehaanilistele arvestitele. Ei laiene muude tööpõhimõtetega veearvestitele ega kahest mehaanilisest arvestist koosnevatele kombineeritud veearvestitele)

1.3 Kuumaveearvestid

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 79/830/EMÜ, 11. september 1979, kuumaveearvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (direktiiv laieneb ainult mehaanilistele arvestitele. Ei laiene muude tööpõhimõtetega veearvestitele ega soojusarvestite komplekti kuuluvatele mahumõõtemuunduritele)

1.4 Vedelikearvestid

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 71/319/EMÜ, 26. juuli 1971, muude vedelike kui vee arvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (direktiivi kohaldatakse ainult mehaaniliste arvestite ja tankurite ning nende lisaseadmete suhtes. Ei laiene elektroonsetele vedelike mõõtesüsteemidele, sealhulgas kütusetankuritele)
 • NÕUKOGU DIREKTIIV 77/313/EMÜ, 5. aprill 1977, muude vedelike kui vee mõõtevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 • KOMISJONI DIREKTIIV 82/625/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 77/313/EMÜ muude vedelike kui vee mõõtevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 • NÕUKOGU DIREKTIIV 71/348/EMÜ, 12. oktoober 1971, vedelike (v.a vee) arvestite lisaseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

1.5 Elektriarvestid
(direktiive kohaldatakse induktsioonpõhimõttel töötavate otseühenduse aktiivelektrienergia arvestite suhtes. Ei laiene elektroonsetele arvestitele ega trafoühenduse ja reaktiivelektrienergia induktsioonarvestitele)

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 76/891/EMÜ, 4. november 1976, elektrienergiaarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 • KOMISJONI DIREKTIIV 82/621/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kohandatakse nõukogu direktiivi 76/891/EMÜ (elektrienergiaarvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) tehnika arenguga

1.6 Pikkusmõõdud

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 73/362/EMÜ, 19. november 1973, materiaalseid pikkusmõõte käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (direktiive kohaldatakse mõõdulintide, lood-mõõdulintide, mõõtelattide suhtes)
 • NÕUKOGU DIREKTIIV 78/629/EMÜ, 19. juuni 1978, millega kohandatakse materiaalseid pikkusmõõte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat direktiivi 73/362/EMÜ tehnika arengut arvestades
 • KOMISJONI DIREKTIIV 85/146/EMÜ, 31. jaanuar 1985, millega kohandatakse materiaalseid pikkusmõõte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitlevat nõukogu direktiivi 73/362/EMÜ tehnika arengut arvestades

1.7 Alkoholi areomeetrid ja alkoholomeetrid

 • NÕUKOGU DIREKTIIV (76/765/EMÜ), 27. juuli 1976, alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 • KOMISJONI DIREKTIIV 82/624/EMÜ, 1. juuli 1982, millega kohandatakse nõukogu direktiivi 76/765/EMÜ (alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) tehnika arenguga

1.8 Rehvimanomeetrid

 • NÕUKOGU DIREKTIIV 86/217/EMÜ, 26. mai 1986, mootorsõidukite rehvimanomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 • NÕUKOGU DIREKTIIV 90/384/EMÜ, 20. juuni 1990, mitteautomaatkaalusid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
 • NÕUKOGU DIREKTIIV 93/68/EMÜ, 22. juuli 1993, direktiivide 87/404/EMÜ (lihtsurveanumad), 88/378/EMÜ (mänguasjade ohutus), 89/106/EMÜ (ehitustooted), 89/336/EMÜ (elektromagnetiline ühilduvus), 89/392/EMÜ (masinad ja seadmed), 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendid), 90/384/EMÜ (mitteautomaatkaalud), 90/385/EMÜ (aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed), 90/396/EMÜ (gaasipõletusseadmed), 91/263/EMÜ (telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed), 92/42/EMÜ (uued vedel- või gaaskütusega kuumaveekatlad) ja 73/23/EMÜ (teatavates pingevahemikes kasutatavad elektriseadmed) muutmise kohta

II Märgised mõõtevahenditel


1. EÜ tüübikinnitustähised

EÜ tüübikinnitustähis mõõtevahenditel, mis vastavad I jao punktides 1.1 kuni 1.8 loetletud direktiivide nõuetele ülemisel real tüübikinnituse teinud EL liikmesriigi tähis ja tüübikinnituse väljastamise aasta kaks viimast numbrit (näidisel Saksamaal 1971.a tehtud tüübikinnituse tähise ülemine rida) alumisel real tüübikinnituse number.

Märkus: EÜ tüübikinnitustunnistused kehtivad 10 aastat. Kontrollige tootjalt või tema volitatud esindajalt Eestis, kas pakutava mõõtevahendi tüübikinnitus ikka kehtib (kas on pikendatud, kui aastaarvu tähis on varasem kui 10 aastat tagasi). Pidage meeles, et taatlemisele kuuluva mõõtevahendi turule laskjal on kohustus omada ja esitada mõõtevahendi ostjale, taatluslaborile ja riikliku järelevalve teostajale nende soovil EÜ tüübikinnitustunnistuse koopia (Mõõteseadus § 8 lg 2).

Piiratud ulatusega EÜ tüübikinnituse tähis. Viitab lühemale tüübikinnituse kestvusele kui 10 aastat, või piiratud kasutusalale, või piiratud mõõtevahendite kogusele.

Märgis, millega tähistatakse tüübikinnitusprotseduurist vabastatud mõõtevahendeid.
Praktikas tähistatakse selle märgiga “NÕUKOGU DIREKTIIV 75/107/EMÜ, 19. detsember 1974, mõõtemahutitena kasutatavaid pakendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta” nõuetele vastavalt toodetud pudeleid ja purke.

Märgis, millega tähistatakse EÜ esmataatlusest vabastatud mõõtevahendeid.

EÜ esmataatluse tähis mõõtevahenditel, mis vastavad I jao punktides 1.1 kuni 1.8 loetletud direktiivide nõuetele. Tähis koosneb kahest märgisest:

Vasakpoolne märgis: stiliseeritud e, mille ülemises pooles EL liikmesriigi tähis, millele võib lisanduda riigi territoriaalset üksust tähistav ühe- või kahekohaline number; alumises pooles taatluslabori tunnusnumber. Parempoolne märgis: stiliseeritud kuusnurk, milles EÜ esmataatluse toimumise aasta kaks viimast numbrit.

Märkus: Kui mõõtevahendil on ainult vasakpoolne märgis, tähendab see, et esmataatlus ei ole toimunud täies ulatuses ning tuleb lõpule viia Eestis. EÜ esmataatluse vasakpoolset märgist võib olla kasutatud ka mõõtevahendi sulgemiseks. Näiteks võib see kujutis olla sulgemisplommil. Kohustuslik on selle märgise kasutamine mõõtevahendi sulgemiseks siis, kui mõõtevahend läbib kaheetapilise taatluse esimese osa. Mistahes muu kuju või muude kirjetega kleebised või plommid ei tähista EÜ esmataatlust ning sel juhul tuleb mõõtevahend esitada esmataatlusele Eestis. EÜ esmataatlus kehtib parempoolsel märgisel tähistatud aastale järgneva kalendriaasta lõpuni (direktiiv 71/316/EMÜ artikkel 8 punkt 3).

I jao punktis 2 nimetatud direktiivide nõuetele ja Mõõteseaduse § 21 ja § 22 sätetele vastavate kaalude EÜ vastavusmärgised on:

EÜ vastavusmärk, mis koosneb CE-tähisest , millele järgnevad vastavusmärgi kinnitamise aasta kaks viimast numbrit ja EÜ järelevalvet või EÜ esmataatlust teinud teavitatud asutuse number, roheline ruudukujuline kleebis millel on must trükitud M-täht:

Viimati uuendatud 02.04.2021