Tegutsemise ohutustunnistus

Mitteavaliku raudtee tegutsemise ohutustunnistus peab olema mitteavaliku raudtee majandamiseks või sellel vedude korraldamiseks ettevõtte poolt, kes ei oma avalikul raudteel tegutsemise õigusi.

Mitteavaliku raudtee majandamiseks esitatavad dokumendid:

Enne tegutsemise ohutustunnistuse taotlemist peab ettevõtja veenduma, et kõik mitteavaliku raudteega seotud raudteerajatised on kantud raudteeliiklusregistrisse. Juhul, kui raudteerajatiste omanik ja valdaja on teine ettevõte, siis peab mitteavaliku raudtee majandamiseks tegutsemise ohutustunnistust taotlev ettevõtja vormistama raudteerajatiste valduse enda nimele (omaniku volikirja alusel). Rohkem infot siit 

Mitteavalikku raudteed majandav ettevõte peab esitama:

 • Avaldus nõutud vormil (vt vorm lehe allosas).
 • Volitus kui, avalduse allkirjastaja ei ole ettevõtte juhatuse liige.
 • Raudteeohutuse ja -liikluse eest vastutavate isikute nimi, isikukood ja kutsetunnistuse number. 
 • Kui avaldust esitanud ettevõte ise ei teosta oma raudteerajatiste hooldust, siis töövõtuleping või hooldusteenust osutava ettevõttega allkirjastatud kinnitus, et konkreetse mitteavaliku raudtee raudteeohutuse ja -liikluse eest vastutavate isikute puhul on tegemist hooldusteenust osutava ettevõtte töötajatega. Seejuures peavad lepingus olema esitatud punktis 3 nimetatud andmed (nimi, isikukood, kutsetunnistuse number).
 • Mõlema osapoole poolt allkirjastatud raudtee hooldusleping, kui raudtee hooldustöid ostetakse sisse ehk tehakse hooldusteenust osutava ettevõtte poolt.
 • Vastutuskindlustusleping raudteeseaduse § 17 ja § 19 alusel. Vajadusel kindlustusandja kinnitus, et sõlmitud vastutuskindlustusleping kehtib mitteavaliku raudtee majandamisele (kui vastutuskindlustuslepingust ei ole see selgelt kirjas).
 • Raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruanded, kui neid ei ole varasemalt esitatud, vabas vormis ülevaade raudtee hetkeseisukorrast ja raudteede skeem. Juhul, kui rööbasteed on rahuldavas seisukorras ja esineb palju puudustega liipreid, siis ära näidata puudustega liiprite kogumite asukohad skeemil.
 • Riigilõivu tasumise kinnitus vabas vormis või maksekorralduse väljavõte.
 • Raudteeohutuse ja -liikluse eest vastutav isik määratakse raudteeseaduse § 36 lõike 4 alusel ja peab omama raudteeinseneri, raudtee teemehaaniku või raudtee turvanguseadmete mehaaniku kutset. Näiteks on sobiv raudtee teemehaanik tase 5 kutse.

Mitteavalikul raudteel raudteeveo korraldamiseks esitatavad dokumendid:

 1. Kui ettevõte soovib ise korraldada raudteevedusid mitteavalikul raudteel ja ei oma avalikul raudteel raudteevedude korraldamiseks vajalikke tunnistusi.
 2. Mitteavalikul raudteel raudteevedu korraldada sooviv ettevõte peab esitama:
 • Kui ettevõte soovib ise korraldada raudteevedusid mitteavalikul raudteel ja ei oma avalikul raudteel raudteevedude korraldamiseks vajalikke tunnistusi.
 • Mitteavalikul raudteel raudteevedu korraldada sooviv ettevõte peab esitama:
 • Avaldus nõutud vormil (vt vorm lehe allosas).
 • Volitus kui, avalduse allkirjastaja ei ole ettevõtte juhatuse liige.
 • Vedurijuhtide ja vedurijuhi abide nimi, isikukood, vedurijuhi andmed vedurijuhiloa ja sertifikaadi kohta ning vedurijuhi andmed kutsetunnistuse kohta.
 • Raudteeveoks kasutusele võetava raudteeveeremi liik, alaliik, raudteeliiklusregistri kood, tootjatehas ja väljalaskeaasta.
 • Vastutuskindlustusleping raudteeseaduse § 17 ja § 20 lg 1 p 2 alusel. Vajadusel kindlustusandja kinnitus, et sõlmitud vastutuskindlustusleping kehtib mitteavalikul raudteel vedude korraldamiseks (kui vastutuskindlustuslepingust ei ole see selgelt kirjas).
 • Riigilõivu tasumise kinnitus vabas vormis või maksekorralduse väljavõte.

Muu oluline teave

Taotlus tuleb esitada aadressile info@ttja.ee. Menetluse pikkus on 30 päeva juhul, kui kõik esitatud dokumendid on korrektsed. Menetlus võib pikeneda, kui vajalikud dokumendid ei ole või on poolikult esitatud.

Taotluse punktis 3 tuleb märkida tähtaeg juhul, kui soovitakse hilisemat tegutsemise ohutustunnistuse kehtivuse alguspäeva (näiteks 6 kuud päras taotluse esitamist). Tagasiulatuva kehtivuse kuupäevaga tegutsemise ohutustunnistust ei väljastata.  Kui ettevõte ei ole sätestanud mõistlikku aega arvestades taotluse menetluse pikkust, siis saab tunnistuse kehtivuse alguskuupäevaks tunnistuse väljastamise käskkirja allkirjastamise kuupäev. 

Kontrollige allkirjade olemasolu avaldusel ja lepingutel. Kui tegemist on digiallkirjaga, siis peab hoolduslepingu ja töövõtulepinguga kaasas olema selle esialgne digikonteiner (originaal).

Tegutsemise ohutustunnistuse taotlus:

Tegutsemise ohutustunnistuse uuendamine

Tegutsemise ohutustunnistus kehtib 5 aastat ja selle uuendamiseks tuleb esitada taotlus aadressile info@ttja.ee vähemalt 3 kuud enne tegutsemise ohutustunnistuse kehtivuse lõppemist.
 
Taotlusele lisatakse need dokumendid, mis on vahepeal muutunud võrreldes viis aastat tagasi esitatud dokumentidega. Näiteks, kui mitteavaliku raudtee majandaja sõlmis lepingu teise ettevõttega raudteerajatiste hooldamiseks, siis tuleb esitada uus hooldusleping. Kui mitteavalikul raudteel raudteevedusid korraldaval tegutsemise ohutustunnistust omaval ettevõtjal vahetusid vedurijuhid või vedurijuhi abid, siis tuleb esitada uued andmed nende kohta.

Viimati uuendatud 02.05.2021