Raudtee õnnetusjuhtumist teavitamine

Õnnetusjuhtumist või tõsisest õnnetusjuhtumist teavitamine:
  1. Ametliku esmase teate esitab viivitamata raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või raudteeinfrastruktuuri valdaja TTJA-le. Teavitus tuleb edastada TTJA transpordiosakonna juhataja asetäitjale Margus Meiusele (meiliaadress: margus.meius@ttja.ee ning kontaktnumbrid: +372 667 2050 ja Mobiil +372 51 49 713);
  2. Võimalik on teha esmane teavitus ka läbi TTJA kodulehe;
  3. Kirjalik teade esitatakse TTJA-le kolme tööpäeva jooksul meiliaadressile info@ttja.ee vastaval vormil;
  4. Juhtumiga seotud ettevõtete sisejuurdluse materjalid palume esitada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate esitamist meiliaadressile info@ttja.ee. Sisejuurdluse materjalide pakett sisaldab seotud juhtumite sisejuurdluse kokkuvõtet, töötajate seletuskirjasid, seotud rongide V.E.P.S. väljavõtteid koos selgitustega jms

Teate vorm õnnetusjuhtumist või tõsisest õnnetusjuhtumist teavitamiseks

Vahejuhtumist teavitamine

Vahejuhtumist teatab raudtee-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja TTJA-le pärast vahejuhtumi põhjuste ja muude asjaolude väljaselgitamist, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul vahejuhtumi toimumisest arvates, esitades TTJA-le kirjaliku ettekande meiliaadressile info@ttja.ee.

Teate vorm vahejuhtumist teavitamiseks

Tehnilisest juhtumist teavitamine

  1. Avaliku raudtee valdaja peab esitama TTJA-le kokkuvõtte kalendrikuu jooksul toimunud tehnilistest juhtumitest – iga kuu viiendaks kuupäevaks, esitades TTJA-le kirjaliku ettekande meiliaadressile info@ttja.ee
  2. Tehnilise juhtumite kirjeldust sätestab majandus- ja taristuministri 03.12.2020 vastu võetud määrus nr 83 „Ohutusjuhtimise süsteem, ohutusnäitajad, raudteeinfrastruktuuri, -liikluse korralduse ja -ohutuse nõuetele vastavuse kontrollimine, nende aruandlus, vormid ning tähtajad ja raudteeohutust mõjutavatest juhtumitest teavitamine“

Teate vorm tehnilistest juhtumitest teavitamiseks

Viimati uuendatud 23.04.2021