Raudtee-ettevõtete aruanded ja tähtajad

12.12.2020. a. on kehtestatud uuenenud määrus „Ohutusjuhtimise süsteem, ohutusnäitajad, raudteeinfrastruktuuri, -liikluse korralduse ja -ohutuse nõuetele vastavuse kontrollimine, nende aruandlus, vormid ning tähtajad ja raudteeohutust mõjutavatest juhtumitest teavitamine“.

Määruse § 13 kohustab ettevõtteid esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile nõuetele vastavuse kontrollimise aruandeid, mis on esitatud aruande vormil. Samuti on kirjas aruannete esitamise tähtajad vastavalt aruande liigile.

Avalik raudtee (määruse nr 83 § 13 lõige 2) 

  1. teemõõduvaguni mõõtetulemuste aruande ja kokkuvõtte kalendrikuu jooksul toimunud tehnilistest juhtumitest – iga kuu viiendaks kuupäevaks;
  2. raudtee-ettevõtja tegevusaruande, raudtee turvanguseadmete tehnoseisundi ja rööbaste terviklikkuse aruanded – iga aasta 1. veebruariks;
  3. raudteeülesõidukohtade (edaspidi ülesõidukohad) ja raudteeülekäigukohtade (edaspidi ülekäigukohad) tehnoseisundi aruanded – iga aasta 15. aprilliks ja 1. novembriks;
  4. reisijate ooteplatvormide seisukorra, raudteede tehnoseisundi ja raudteeinfrastruktuuri hulka kuuluvate sildade, truupide ning viaduktide seisukorra aruanded – iga aasta 1. novembriks.

Mitteavalik raudtee (määruse nr 83 § 13 lõige 3)

  1. kokkuvõtte kalendrikuu jooksul toimunud tehnilistest juhtumitest – iga kuu viiendaks kuupäevaks; (NB! ainult juhul kui tehbilised juhtumid aset leiavad)
  2. raudtee-ettevõtja tegevusaruande, välja arvatud § 14 lõikes 2 nimetatud teabe, ning raudtee turvanguseadmete tehnoseisundi aruande – iga aasta 1. veebruariks;
  3. ülesõidukohtade ja ülekäigukohtade tehnoseisundi aruanded – iga aasta 15. aprilliks ja 1. novembriks;
  4. raudteede tehnoseisundi ning raudteeinfrastruktuuri hulka kuuluvate sildade, truupide ja viaduktide seisukorra aruanded – iga aasta 1. novembriks.

Raudteevedu korraldav ettevõte (määruse nr 83 § 13 lõige 4)

Raudteevedu korraldav ettevõtja peab esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile raudtee-ettevõtja tegevusaruande iga aasta 1. veebruariks.

Raudteeveeremi valdaja (määruse nr 83 § 13 lõige 5)

Raudteeveeremi valdaja peab esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile § 14 lõike 3 kohase teabe iga aasta 1. veebruariks.

Aruannete vormid PDF kujul on kättesaadavad määruse lõpus. 

Viimati uuendatud 10.02.2021