TTJA otsuste vaidlustamine

Isikul, kes leiab, et haldusaktiga rikutakse tema õigusi, on 30 kalendripäeva jooksul arvates haldusaktist teadasaamisest õigus esitada vaie.