Ehitiste ohutus

Ehitis peab kogu kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olema ohutu. Tagada tuleks ka visuaalne korrasolek. Ehitist tuleb kasutada heaperemehelikult ja kasutusotstarbe järgi.

Nõuded ehitise kasutamisele ja korrashoiule tulenevad heast tavast, õigusaktist või ehitise kohta tehtud kasutus- ja hooldusjuhendist.

Omanik peab tagama ehitise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktide nõuetele.

Ehitise kasutamiseks on tarvis vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamine. Tabeli kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf

Ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad:

 • mehaanilist vastupidavust ja stabiilsust;
 • tuleohutust;
 • hügieeni, tervist ja keskkonda;
 • kasutamise ohutust ja juurdepääsu, sealhulgas ehitisest inimeste evakuatsiooni ja pääste vajadusi ning operatiivkaarti;
 • kaitset müra eest;
 • energiasäästlikkust ja –tõhusust;
 • loodusvarade säästvat kasutamist;
 • puudega inimeste erivajadusi;
 • ehitise toimivust ja koostoimimisvõimet ning ühilduvust;
 • kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevaid nõudeid ehk seisundinõudeid, sealhulgas korrashoiunõudeid;
 • ehitise ja selle asukoha märgistamist.

Viimati uuendatud 09.02.2021