Numeratsioon

Numeratsiooniks nimetatakse sideteenuse või sideteenuse vahendusel muu teenuse osutamiseks vajalikke telefoninumbreid, mobiiltelefoninumbreid, lühinumbreid ja teenusnumbreid.

Erakliendil tuleb telefoni- või mobiiltelefoniteenuse kasutamiseks pöörduda sideettevõtja poole kes pakub nimetatud teenust. Sideettevõtjaga tuleb sideteenuse kasutamiseks sõlmida sideteenuse leping ning sideettevõtja eraldab kliendile telefoni- või mobiiltelefoninumbri.

Kui klient ei soovi lepingulist suhet sideettevõtjaga, on võimalik mobiiltelefoninumbri saamiseks ja mobiiliteenuste kasutamiseks osta ettemaksuga kõnekaart.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab numeratsiooni kasutamiseks numbrilube sideteenuse osutajatele (sideettevõtjad) ja sideteenuse abil muu teenuse (sisuteenuse) osutajatele.

Numbriluba võivad taotleda füüsilisest või juriidilisest isikust ettevõtjad, asutused, organisatsioonid.

Eraisikutele numbriluba ei väljastata.

Eestis on kasutusel järgmised numbriliigid:

 • telefoninumbrid;

 • mobiiltelefoninumbrid;

 • 800-seeria teenusnumbrid (tasuta sideteenuse numbrid);

 • 900-seeria teenusnumbrid (eritariifiga sideteenuse numbrid);

 • 901-seeria teenusnumbrid (andmesideteenuse numbrid);

 • M2M mobiiltelefoninumbrid (masin-masin vahelise sideteenuse numbrid);

 • e-faksinumbrid;

 • personaalnumbrid;

 • lühinumbrid (3-, 4- ja 5-kohalised numbrid).

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti andmebaasist on leitavad Eestis kasutusel olevad numbrid koos infoga, missugusele sideettevõtjale number on väljastatud. Andmebaas ei sisalda numbrite lõppkasutajate andmeid (numbreid kasutavate eraisikute, ettevõtete nimesid ega kontaktandmeid).

Kasutusel olevate numbrite otsingu saab teha SIIN

800-seeria teenusnumbritele helistamine on tarbijale tasuta.

Lühinumbrile helistamine võib olla tarbijale tasuta, tavahinnaga või eritariifiga, vastav info on leitav sideettevõtjate veebilehtede hinnakirjadest.

900-seeria teenusnumbritele helistamine on tarbijale eritariifiga.

Numbriloa omanik, kes kasutab lühinumbrit või 900-seeria teenusnumbrit eritariifiga tasustatava sisuteenuse osutamiseks, peab korraldama vahetult enne sisuteenuse osutamist helistajale 10 sekundi jooksul sisuteenuse hinna automatiseeritud teavitamise. Teavituse ajal ei ole lubatud sisuteenuse hinda rakendada.

Hinnateavituse nõuet ei pea rakendama reaalajas meedia vahendusel läbiviidava hääletuse, võistluse, tarbijamängu või annetuse kogumise korral, mille hind on helistajale vahetult teatavaks tehtud koos teenusnumbriga sama meedia vahendusel. Sel juhul rakendub eritariif kõne esimesest sekundist.

900-seeria teenusnumbreid kasutatakse ka annetusnumbritena. Helistades annetusnumbrile, tuleb helistajal annetuse jõustumiseks kuulata hinnateavitus lõpuni, kuna annetuse summa arvestatakse maha alles kõne 11-ndal sekundil.

Eesti kõneteenusnumbrid on riigisiseseks kasutamiseks, välisriikidest helistada ei ole võimalik. Eestis viibiv välisriigi sideoperaatori klient saab helistada Eesti kõneteenusnumbritele, mis on fikseeritud operaatorite vahelistes rändluslepingutes, kui tema koduoperaator helistamist võimaldab ning vastavalt koduoperaatori poolt kehtestatud hinnakirjale.

Sotsiaalse väärtusega teenuste osutamiseks on üleeuroopaliselt võetud kasutusele ühesugused kuuekohalised lühinumbrid, see tähendab, et kõigis Euroopa Liidu riikides kasutatakse analoogsete teenuste osutamiseks samu numbreid.

Tabelis on toodud konkreetsed kasutamiseks lubatud numbrid ja teenused, mille osutamiseks numbreid võib kasutada. Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse numbritele helistamine on tarbijale tasuta.

 

Number

Teenus, mille osutamiseks on number reserveeritud

Numbri kasutusõigusega seotud eritingimused

Info numbri kasutamise kohta

116000

Teenuse nimetus: Abitelefon kadunud laste otsimiseks

Kirjeldus: Teenusega a) võetakse vastu kadunud lastest teavitavaid kõnesid ja suunatakse need politseile; b) antakse juhiseid ja tuge kadunud lapse eest vastutavatele isikutele; c) toetatakse uurimist.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.

116006

Teenuse nimetus: Kuriteoohvrite abitelefon 

Kirjeldus: Teenusega pakutakse kuriteo ohvriks langenutele emotsionaalset tuge, teavitatakse kuriteoohvrit tema õigustest ja õiguste kaitsmise viisidest ning suunatakse kuriteoohvrid asjakohaste organisatsioonide juurde. Eelkõige antakse teavet a) kohaliku politsei ja kriminaalmenetluste kohta;

b) hüvitise saamise võimaluste ja kindlustusega seotud küsimuste kohta. Lisaks sellele aidatakse leida muid võimalusi kuriteoohvrite abistamiseks.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.

116111

Teenuse nimetus: Laste abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega aidatakse hoolt ja kaitset vajavaid lapsi ning juhatatakse nad vastavate organisatsioonide, ametiasutuste ja ressursside juurde; lastele antakse võimalus oma muresid väljendada, rääkida neid otseselt puudutavatest probleemidest ja võtta kellegagi hädaolukorras ühendust.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud Sotsiaalkindlustus-ametile.

116117

Teenuse nimetus: Arstinõuande valveteenus

Kirjeldus: Selle teenusega antakse meditsiinilist teavet helistajale, kelle olukord pole eluohtlik, kuid kes nimetatud teavet viivitamata vajab, eelkõige (kuid mitte ainult) väljaspool arstide tavalisi vastuvõtuaegu, nädalavahetustel ja riigipühadel. Kõne suunatakse vastava väljaõppe saanud ja asjakohaste abivahenditega varustatud nõuandjale või otse pädevale meditsiinitöötajale või arstile.

Juhul kui teenus ei ole pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas), peab teenuseosutaja tagama, et teave kättesaadavuse kohta on avalikkusele kergesti ligipääsetav, ning et ajal, mil teenust ei saa kasutada, teavitatakse teenusenumbrile helistajaid sellest, millal on teenus taas kättesaadav.

Number on saadaval. Numbri kasutusõigus on väljastamata.

116123

Teenuse nimetus: Emotsionaalset tuge pakkuvad abitelefonid

Kirjeldus: Teenusega pakutakse helistajale inimlikku tuge, mis tähendab erapooletut ärakuulamist. See pakub emotsionaalset tuge helistajatele, kes kannatavad üksinduse all, on psühholoogilises kriisiseisundis või mõtlevad enesetapust.

Teenus on pidevalt kättesaadav (st üleriigiliselt 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas).

Numbriluba (numbri kasutusõigus) on väljastatud MTÜ-le Tartu Teoloogia Akadeemia.

Numbriliikuvus on kliendi õigus säilitada liitumislepingu alusel tema kasutusse antud telefoni- või mobiiltelefoninumbrit sideteenuse osutaja vahetamisel.


Kliendil on numbriliikuvuse algatamiseks kaks võimalust:

1. Esitada uuele sideteenuse osutajale (vastuvõtjaoperaatorile) vastav avaldus.

Kliendi volituse alusel saab vastuvõtjaoperaator lõpetada olemasoleva kehtiva lepingu endise sideteenuse osutajaga (doonoroperaatoriga). Vastuvõtjaoperaator registreerib kliendi soovi ja sisestab taotluse Numbri broneerimise andmekogu (NBA) numbriliikuvuse (NL) moodulisse, mis edastab selle taotluse endisele sideteenuse osutajale. Pärast vastava taotluse edastamist doonoroperaatorile teostab doonoroperaator kontrolli numbri liikuvuse võimalikkuse üle ning edastab vastuse vastuvõtjaoperaatorile.
Operaatorite vahelise kokkuleppe alusel sõlmitakse kliendi sooviavalduse alusel koheselt tingimuslik liitumisleping ja antakse kätte ka uus SIM-kaart. Tingimusel, et numbri liikuvus jõustub, muutub tingimuslik leping tavaliseks liitumislepinguks.

2. Pöörduda endise sideteenuse osutaja poole sooviga lõpetada temaga leping.


Pärast sooviavalduse esitamist sõlmib klient tingimusliku olemasoleva liitumislepingu lõpetamise leppe kestvusega 30 päeva, mille jooksul peab ta pöörduma uue sideteenuse osutaja poole. Kui klient ei alusta 30 päeva jooksul numbri liikuvuse protsessi vastuvõtjaoperaatori juures, siis taastuvad talle endise liitumislepingu tingimused ning ta jääb edasi endise sideteenuse osutaja kliendiks. Kui klient pöördub 30 päeva jooksul uue sideteenuse osutaja poole, kulgeb protsess edasi samamoodi nagu eeltoodud punktis kirjeldatud.

Klient saab numbri liikumist peatada alates teisaldamise taotluse esitamise hetkest kuni hetkeni, mil endine sideteenuse osutaja ei ole andnud kinnitust uue sideteenuse osutaja poolt määratud numbri teisaldamise kuupäevale.

Kogu protsess avalduse esitamisest sideteenuse osutaja vahetuseni on kliendi jaoks tasuta ning võib kesta:

 1. Mobiiltelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3-25 tööpäeva (keskmiselt 6 tööpäeva);

 2. Tavatelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3-39 tööpäeva (sisaldab tehnilise võimaluse väljaselgitamiseks või loomiseks kuluvat aega).

Soovitused sideteenuse osutaja vahetamisel:

 • Tutvu enne lõpliku otsuse langetamist kõikide pakutavate teenustega ning nende hindadega;

 • Pööra enne lepingu allkirjastamist tähelepanu lepingu tingimustele ja võimalikele trahvidele.

Täpsema informatsiooni leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusest

Viimati uuendatud 01.02.2021