Sideturg

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teeb elektroonilise side valdkonna spetsiifiliste turgude analüüsi.

Sellisteks turgudeks on:

 • kõne lõpetamise hulgiteenuse telefonivõrgus;
 • kõne lõpetamise hulgiteenus mobiiltelefonivõrgus;
 • kohalik juurdepääsu hulgiteenus kindaksmääratud asukohas;
 • masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas;
 • kvaliteetne juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas.
Vajadusel määratleb amet analüüsitavatel turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja (MTE) ning kehtestab MTEle turuspetsiifilised kohustused ning teeb kohustuste üle järelevalvet.

Lisaks:

 • Vaatame läbi mobiilside operaatorite esitatud rändlusteenuste lisatasude rakendamise taotlused ja vajadusel annab loa rändlusteenustel lisatasude rakendamiseks.
 • Lahendame vaidlusi seoses ehitusseadustikus sätestatud kiire sidevõrgu kasutuselevõtu soodustamise meetmete rakendamisega. Meetmed kiire elektroonilise sidevõrgu kasutuselevõtu soodustamiseks on sätestatud ehitusseadustiku peatükis 6 prim
 • Kogume teavet Eesti elektroonilise side turgude arengute kohta, avaldab seda oma veebilehel ja edastab rahvusvahelistele organisatsioonidele (peamiselt BEREC, ITU, OECD, Euroopa Komisjon).

Reguleeritavad turud

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teostab elektroonilise side valdkonna spetsiifiliste turgude analüüsi:

 • kõne lõpetamise hulgiteenuse telefonivõrgus
 • kõne lõpetamise hulgiteenus mobiiltelefonivõrgu
    a) kohalik juurdepääsu hulgiteenus kindaksmääratud asukohas
    b) masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas
 • kvaliteetne juurdepääsu hulgiteenus kindlaksmääratud asukohas

Vajadusel määratleb TTJA analüüsitavatel turgudel märkimisväärse turujõuga ettevõtja (MTE) ning kehtestab MTEle turuspetsiifilised kohustused ning teostab kohustuste üle järelevalvet.

IV ring:

Otsus Telefonivõrgus kõne lõpetamise turu muudatused 

Otsuse lisa 1. Telefonivõrgus kõne lõpetamise turu muudatuste analüüs

Otsuse lisa 2. Komisjoni otsus juhtum EE 2019 2209 

Otsus 1-1018-332 1

Lisa 1. Turu analüüs, märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine ja kohustuste kehtestamine

Lisa 3. Euroopa Komisjoni seisukoht

III ring:

Otsus_telefonivõrgus kõne lõpetamise hind ajavahemikuks 01.01.17 – 31.12.17 

Otsuse lisa_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE-2016-1917 

Otsus_Telefonivõrgus kõne lõpetamise hinna muutmine perioodiks 01.01.16-31.12.16 

Otsuse lisa 1_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE_2015_1787 

Otsus:

Lisa 1_Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas
kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine ja
märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks määramata jätmine
ning kohustuste kehtestamine 

Lisa 2_Hinnakontrolli kohustuse kehtestamisega kaasnev mõju sideettevõtjate
kõne lõpetamisega seotud tuludele ja teistele makstavatele tasudele 

 

Lisa 3.1_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1572: konkreetses
avalikus telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise
turg Eestis 

Lisa 3.2 

Lisa 4_Tehnilise Järelevalve Ameti 01.09.2014 „Konkreetses
telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne
lõpetamise turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
tunnistamise ja märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks
määramata jätmise otsuse“ kavandi siseriikliku
konsultatsiooni tulemused 

Lisa 5_Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE/2014/1664: kõne lõpetamise
hulgiteenus konkreetses avalikus telefonivõrgus kindlaksmääratud
asukohas Eestis 

III ring:

Otsus 

Lisa 1_Turu piiritlemine ja analüüs 

Lisa 2_Euroopa Komisjoni otsus seoses juhtumiga EE-2014-1675 

II ring:

Otsus 

Lisa 1_Püsiliinide lõppsegmentide teenuse hulgituru hindade analüüs 

Lisa 2_Kulude eraldi arvestamise, kuludele orienteeritud hinna arvestamise ning tulude omistamise kohustuslik metoodika 

Lisa 3_Riigisisese konsulteerimise tulemused 

Euroopa Komisjoni seisukoht 

V ring

Otsus Mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise uue hulgihinna kehtestamine ajavahemikul 01.07.2020 - 30.06.2021 

Otsus

Komisjoni otsus 

Konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs, märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine ja kohustuste kehtestamine 

IV ring:

Otsus_Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hulgiturul uue kõne lõpetamise hinna kehtestamine ajavahemikul 01.07.2018 – 30.06.2019 

Otsuse lisa nr. 1 

Hinnakohustuse otsus perioodiks 01.07.17 – 30.06.18 

Lisa 1 Komisjoni otsus EE 2017_1969 

Otsus 

Lisa 1 

Lisa 2_Siseriiklik konsultatsioon 

Lisa 3_Konkurentsiameti seisukoht 

Lisa 4_Euroopa Komisjoni otsus EE-2016-1848 

III ring:

Otsus 

Lisa 1_Konkreetses mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise turu hindadega seotud konkurentsiprobleemide analüüs 

Lisa 2_Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel esitatud arvamuste ja vastulausete arvestamise/mittearvestamise põhjendused 

Lisa 3_Konkurentsiteenistuse seisukoht 

Lisa 4_Konkurentsiameti vastus Euroopa Komisjoni pöördumisele 

Lisa 5_Euroopa Komisjoni seisukoht 

Hinnakohustuse otsus perioodiks 01.07.2014 – 30.06.2015 

Euroopa Komisjoni seisukoht 

Hinnakohustuse otsus perioodiks 01.07.2015-30.06.2016 

Euroopa Komisjoni seisukoht  

Rahvusvaheline rändlus

Olulisemad nõuded rändlusteenuse osutajale

Kliendile osutatavate rändlusteenuste osas ei või mobiilsideteenuse osutajad kohaldada üheski Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis tehtud rändluskõne, saadetud SMS- või MMS rändlussõnumi või kasutatud andmeside-rändlusteenuse eest lisatasusid võrreldes riigisisese jaehinnaga (täpsemalt EL määrus nr 531/2012 art 6a – 6e).

Iga rändlusteenuse osutaja peab andma kliendile välisriiki sisenemisel sõnumiteenuse abil automaatselt, ilma põhjendamatu viivituseta ja tasuta personaalset baashinnateavet külastatava riigi rändlustasude kohta. Samuti tuleb teavitavad oma kliente sellest, kuidas vältida tahtmatu rändlusolukorra juhtumeid piirialadel (täpsemalt EL määrus nr 531/2012 art 14 – 15). 

Rändlusteenuste regulatsioonid

Viimati uuendatud 30.06.2021