Peamised nõuded meediateenuste osutajatele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teostab riiklikku järelevalvet meediateenuste üle: raadio, televisioon ja tellitavad teenused (viimaseid võib lihtsustatult nimetada ka videolaenutusteks).
Üldnõuded
Alus
Televisioon
Raadio
Tellitav teenus
Vähemalt kuuel päeval nädalas programmi päevamahust vähemalt 5% enda toodetud uudistesaateid (v.a. riiklike pühade programmis)  MeeTS § 8 lg 1 + +

Iga kalendrikuu mahust (v.a. uudised, spordisaated, mängusaated, reklaam, otsepakkumine, teletekst) vähemalt 10% omatoodangut, millest vähemalt pool edastatakse ajavahemikus 19:00-23:00.

Omatoodang – saade või programm, mis käsitleb Eesti tänapäeva ja kultuuripärandit. 

MeeTS § 8 lg 2 ja § 10 +
Teleprogrammi aastamahust vähemalt 51% Euroopa päritoluga audiovisuaalsete teoste edastamiseks. MeeTS § 8 lg 3 +
Edendada Euroopa teoste tootmist ja kättesaadavust. MeeTS § 24 lg 1 + +
Korrektne koduleht: nimi, postiaadress, kontaktandmed, vastutava toimetaja nimi ja kontaktandmed, viide TTJA-le kui riikliku järelevalve tegija kontaktidele. MeeTS § 16 lg 1 + +
Raadioprogrammis teha enda kohta teatavaks vähemalt järgmise teabe: nimi, kontaktandmed, s.h. elektronposti või veebilehe aadress vähemalt 4 korda saatepäeva jooksul. Lisaks veebilehel (selle olemasolu korral): nimi, postiaadress, vastutava toimetaja nimi ja kontaktandmed, viide TTJA-le kui riikliku järelevalve tegija kontaktandmetele. MeeTS § 16 lg 3 +
Esitada TTJA-le igal aastal 15. veebruariks andmed teatud nõuete täitmise kohta. MeeTS § 8 lg 10; § 24 lg 2; § 60 + +
Salvestada kogu oma programmi ning säilitada salvestisi vähemalt 20 päeva jooksul. MeeTS § 21 lg 1, 2 + +
Määrata programmile vastutav toimetaja. Säilitada vastutavate toimetajate nimekiri 1 aasta jooksul. Teavitada TTJA-d, kui vastutav toimetaja muutub. MeeTS § 17 + + +
Teha oma teenus kättesaadavaks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele. MeeTS § 23 + +
Täita kõiki tegevusloaga kehtestatud tingimusi. MeeTS § 40 lg 3 + +

Alaealiste kaitsega seotud nõuded
Alus
Televisioon
Raadio
Tellitav teenus
Ei tohi õhutada vihkamist soo, rassilise või etnilise päritolu, veendumuste või usutunnistuse alusel, alavääristada õiguskuulekat käitumist või kutsuda üles õigusrikkumisele. MeeTS § 19 lg 1 + + +
Ei tohi edastada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut oluliselt kahjustavaid saateid (eelkõige pornograafiat ja selliseid saateid, mis propageerivad vägivalda või julmust). MeeTS § 19 lg 2 + +
Ei tohi näidata saateid, mis võivad tõenäoliselt kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut (sündsusetu sisu, vägivalda või julmust sisaldavaid saateid) perioodil kell 06:00 kuni 22:00. Antud nõudest on võimalik erand teha juhul, kui enne saadet edastatakse vaatajale arusaadaval viisil hoiatus, mis teatab, et järgnev saade on alaealistele sobimatu või kui tehnilise meetmega on tagatud, et alaealised ei saa selliseid saateid tavaliste vahenditega vastu võtta (näiteks PIN-kood). Saadete tutvustamise klipid ei tohi samuti sisaldada saatelõike, mis põhjustavad ülaltoodud piirangut. MeeTS § 19 lg 3, 4, 5, 6 + +
Kui teenuse poolt pakutav sisu võib oluliselt kahjustada alaealiste füüsilist, vaimset või kõlbelist arengut, tehakse teenus isiklike tunnuskoodide või teiste tehniliste lahenduste abil alaealistele kättesaamatuks. MeeTS § 19 lg 7 +

Äriteadetega seotud nõuded
Alus
Televisioon
Raadio
Tellitav teenus
Äriteated selgelt äratuntavad ja eristatud muust programmi osast. Varjatud äriteate edastamine on keelatud. MeeTS § 25 lg 2; § 26 lg 2 + + +
Telereklaami ja otsepakkumist edastatakse reeglina plokkidena kahjustamata saadete terviklikkust. MeeTS § 28 lg 4 +
Uudistesaateid, kino- ja telefilme (v.a. telesarju ja dokumentaalfilme) võib telereklaamiks või otsepakkumiseks katkestada 1 kord iga vähemalt 30-minutilise programmi aja kohta (programmi aja sisse arvestatakse kõik programmi osad, s.h. telereklaam, saadete tutvustused jm). MeeTS § 28 lg 5 +
Lastesaadet võib tele- või raadioreklaamiks või otsepakkumiseks katkestada 1 kord iga vähemalt 30-minutilise programmiaja kohta juhul, kui saade kestab kauem kui 30 minutit. MeeTS § 28 lg 6 + +
Usutalitust sisaldava saate ajal ei tohi edastada tele- ja raadioreklaami ega otsepakkumist. MeeTS § 28 lg 7 + +
Tele- ja raadioreklaamilõikude ja otsepakkumise lõikude maht ühes tunnis ei tohi ületada 12 minutit. Siia ei arvata avalikes huvides edastatavaid või heategevusele kutsuvaid teateid, samuti oma saadete tutvustusi. MeeTS § 28 lg 9; § 29 lg 1 + +
Otsepakkumise saade peab kestma katkestuseta vähemalt 15 minutit, vastasel juhul arvutatakse see reklaamilõikude hulka. MeeTS § 29 lg 2 + +
Sponsorteated tuleb programmis selgelt eristada äriteate teistest vormidest. TTJA-l on õigus küsida teavet sponsorlepingute kohta. Piirangud ettevõtjatele, kelle põhitegevuseks on sigarettide ja muude tubakatoodete tootmine ja müük, ravimite valmistamine ja müük ning raviteenuste osutamine. Uudiste- ja poliitikasaadete, lastesaadete ja usulise sisuga saadete spondeerimine on keelatud. MeeTS § 30 + + +
Tootepaigutus on lubatud kino- ja telefilmis ja telesarjas, spordisaates ja meelelahutussaates. Selline saade tuleb märgistada saate alguses ja lõpus ning pärast iga reklaamipausi vastava teksti või sümboliga "TP". Keelatud tubakatoodete, sigarettide, retseptiravimite või arsti määratavate raviteenuste puhul. MeeTS § 31 + +

Muudest seadustest tulenevad nõuded
Alus
Televisioon
Raadio
Tellitav teenus
Programm peab olema tõlgitud või subtitreeritud eesti keelde. Keeleseadus § 18 + +
Täita kõiki autoriõiguse seadusest tulenevaid nõudeid (mh maksta autoritasu muusikateose autoritele). Autoriõiguse seadus + + +
Täita kõiki reklaamiseaduses ja teistes seadustes reklaamile sätestatud nõudeid. Reklaamiseadus; MeeTS § 25 lg 3 + + +

Kontaktid

Tais Vakrõõm tel: 667 2084, e-post: tais.vakroom@ttja.ee
Peeter Sookruus tel: 667 2082, e-post: peeter.sookruus@ttja.ee
Helin Pertelson tel: 667 2040, e-post: helin.pertelson@ttja.ee

Viimati uuendatud 10.02.2021