Pädev isik

Pädev isik teeb, kontrollib või juhib iseseisvalt oma pädevusega seonduval tegevusalal tööd. Samuti esitab enda nimel, aga ettevõtja heaks tegutsedes ka ettevõtja nimel, tehnilisi seisukohti ning vajaduse korral korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd.

Isik on pädev, kui tal on töö eripärale vastav kvalifikatsioon. Isik ei või anda eksitavat teavet oma kvalifikatsiooni kohta ega tohi teha töid, milleks tal puudub kvalifikatsioon. Pädev isik ei või samal ajal tegutseda rohkem kui kolme ettevõtja pädeva isikuna.

Pädeva isiku kvalifikatsioon peab olema tõendatud järgmistel tegevusaladel:

 • ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine;
 • ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine;
 • omanikujärelevalve tegemine;
 • energiamärgise andmine;
 • energiaauditi tegemine;
 • ehitusuuringud;
 • ehitusprojekti ekspertiis;
 • ehitise audit;
 • tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine;
 • korstnapühkimine;
 • liiklusohutuse audit;
 • avalikult kasutatavate teede korrashoid;
 • liikluskorralduse projektide tegemine.

Tegevusalade täpsema jagunemise ja nendele tegevusaladele vastavate kvalifikatsiooninõuete kohta leiate infot:

Kui isik on omandanud töö eripärale vastava kvalifikatsiooni välisriigis ning soovib Eestis tegutseda pädeva isikuna, siis peab ta enne pädeva isikuna tööle asumist taotlema oma välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamist.

Ehitusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks tuleb taotlus koos dokumentidega edastada TTJA-le. Tunnustamine toimub välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse alusel.
Teede-ehituse valdkonnas ja liiklusohutuse auditi tegevusalal Maanteeamet ning tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise ja paigaldamise ning korstnapühkimise tegevusaladel Päästeamet.

Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise menetluse eest tuleb tasuda riigilõiv.

Viimati uuendatud 03.02.2021