Raudteerajatise ehitamine ja kasutamine

Raudteerajatiste ehitus- ja kasutusloa taotlemisele ning ehitus- ja kasutusteatise esitamisele kohalduvad ehitusseadustiku sätted.

Ehitusluba või ehitusteatis on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel.
Kasutusluba või kasutusteatis on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel.

Raudteerajatise ehitus- ja kasutusload väljastab ning -teatised sisestab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Taotlused ja teatised tuleb esitada ehitisregistri kaudu aadressil www.ehr.ee

Raudteerajatise ehitusprojekti aluseks olevad projekteerimistingimused väljastab alates 31.10.2020 TTJA. Raudteerajatisi sisaldav detailplaneering tuleb enne ehitusloa taotlemist kooskõlastada TTJA-ga.

TTJA esitab ehitus- ja kasutusloa eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega ning arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine puudutada. TTJA annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Ehitus- ja kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise või kasutamise alustamist. Kui TTJA ei teavita teatise esitajat kümne päeva jooksul pärast teatise esitamist vajadusest esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist või kasutamist.

Ehitusloa taotlenud isik on kohustatud: 

  • esitama TTJA-le vähemalt kolm päeva enne ehitise ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta;

  • taotlema ehitamise lõpetamisel ehitisele kasutusluba/esitama kasutusteatise või esitama ehitise täieliku lammutamise teatise.

Raudteerajatise ehitus- ja kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 € iga rajatise kohta. 

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: 2900082346

Viimati uuendatud 03.02.2021