Täitematerjalide nõuetele vastavus

Kaevandatav ehitusmaavara on üldjuhul kontrollitud omadustega looduslik materjal või pärast töötlemist tekkiv kindlate kvaliteedinäitajatega ehitustoode, mida kasutatakse teedeehituses või ehitusmaterjalide tootmises.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 305/2011 art. 4 p 1 kohaselt koostab tootja ühtlustatud standardiga hõlmatud toote kohta turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni ning kinnitab tootele CE-märgise. Selle aluseks on toote nõuetele vastavuse tõendamine, mille nõuded on toodud kehtivas (kooseksisteerimisperioodi lõpptähtaeg on ületatud) harmoneeritud standardis või toote Euroopa tehnilises hinnangus.

Toote nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud toimingud on toodud määruse 305/2011 lisas V, milles on selgituses tootestandardi lisas ZA leitavatele toote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemidele.

Harmoneeritud standardite nimekiri ja akrediteeritud asutused on leitavad NANDO andmebaasist.

Harmoneeritud standardite nimekiri ja akrediteeritud asutused on kirjas NANDO andmebaasis.


Informatsioon standardite kohta on leitav:

Teave ehitamisel kasutatud ehitustoodetest ja –materjalidest peab olema kajastatud ehitusdokumentides, mis peavad võimaldama saada ehitise kasutamiseks ning selle kontrollimiseks asjakohast teavet ehitisest ja ehitamisest.

Ehitustoodetele ja -materjalidele kehtestatud siseriiklikud nõuded:

Viimati uuendatud 03.02.2021