Lõhkematerjalid ja pürotehnika

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teeb riiklikku järelevalvet lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemise nõuete täitmise üle.

Lisaks TTJA-le teevad valdkonnas järelevalvet:

 • Politsei- ja Piirivalveamet - lõhkematerjali ja pürotehnilise toote vedude üle avalikult kasutataval teel, lõhkematerjali käitlemiskoha valverežiimi üle ning pürotehnilise toote kasutamise, võõrandamise nõuete ja pürotehnilise toote müügikohale sätestatud nõuete üle
 • Päästeamet - lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemise koha tuleohutusele kehtestatud nõuete täitmise üle
 • Maksu- ja Tolliamet - järelevalve lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kolmandast riigist sisseveole ja kolmandasse riiki väljaveole ning teisest Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist toomisele kehtestatud nõuete täitmise üle

Lõhkematerjali käitlemine on lõhkematerjali valmistamine, võõrandamine, omandamine, valdamine, hoidmine, vedu, kasutamine, hävitamine ja pürotehniliste toote valmistamine.

Lõhkematerjali valmistamine on tegevus, mille tulemusena valmib lõhkematerjal. Lõhkematerjali valmistamiseks loetakse ka lõhkematerjali vormimist, selle komponentide segamist, lõhkematerjali pakkimist ja lõhkamisvahendisse paigutamist.

Pürotehnilise toote valmistamine on tegevus, mille tulemusena valmib pürotehniline toode või mis muudab pürotehnilise toote omadusi enne selle kasutamist. Valmistamiseks ei peeta pürotehnilise toote ettevalmistamist vahetult enne selle kasutamist ilutulestiku tegemise kohas.

Pürotehnilise toote käitlemine on pürotehnilise toote võõrandamine, omandamine, valdamine, hoidmine, vedu, kasutamine ja hävitamine.

Lõhkematerjali käitleja, pürotehnilise toote tootja ja importija tagavad nende käideldava lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käibe jälgitavuse. Käibe jälgitavus tagatakse toodete identifitseerimise ja arvestuse pidamisega.

Lõhkeainete jaotus klassidesse ja sobivusgruppidesse on toodud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppes (ADR): https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/2070/6201/7001/osa_2_1_adr2017.pdf

Vastavalt lõhkematerjaliseaduse § 22 lg 2 täidab kutset andva organi puudumise korral isikute hindamise ja tõendamise ülesandeid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Nendeks isikuteks on lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja.

Pürotehniku korral on kutseandjaks Eesti Pürotehnikute Liit ning lõhkaja ja lõhkemeistri korral on kutseandjaks Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit

Lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevuseksami juhendi ja eksamiküsimustiku temaatika leiate siit:

Lõhkematerjali käitlemise korraldaja ja pürotehnilise toote käitlemise korraldaja pädevuseksami kinnitatud komisjoni koosseisu leiate siit:

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele, kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades toote kasutamisele määratud vanusepiirangut.

 • Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid.
 • F4- ja T2-kategooria pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes pürotehnik.
 • Pauguti kasutamine on keelatud, v.a. pürotehnik, kes kasutab seda majandus- või kutsetegevuses.
 • Laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ja rannikul ohuolukorrata on keelatud. Signaalrakette ei ole lubatud kasutada ilutulestikuks.

Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks:

 • avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega
 • tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega

Ilutulestiku korraldamise taotlus esitatakse valla- või linnavalitsusele.

Ilutulestiku korraldamiseks tuleb koostada kavandatava ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus.

Ilutulestiku korraldaja teavitab vähemalt kolm päeva ette järgmisi asutusi:

 • F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asulas – Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit
 • T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit
 • Lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri – Lennuametit.

Käitlemiskoht on koht, kus valmistatakse või hoitakse lõhkematerjali või pürotehnilist toodet. Lõhkematerjali ja pürotehnilist toodet käideldakse kohas, mis on sellel otstarbel kasutamiseks sobiv, nõuetele vastav ja ohutus kauguses objektist, mida lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemisel tekkida võiv õnnetusjuhtum võiks kahjustada. Võimaliku õnnetuse korral peab olema tagatud väljaspool ohuala asuva inimese, asja ja keskkonna ohutus. Käitlemiskohal peab olema käitamisluba.

Käitamisluba ei pea olema:

 • lõhkematerjali ja pürotehnilise toote transpordil nende ümberlaadimise kohas
 • lõhketöö tegemise kohas pumbatava emulsioonlõhkeaine ja lihtlõhkeaine valmistamisel
 • käitlemiskohas, kus hävitatakse või kasutatakse lõhkematerjali või pürotehnilist toodet
 • müügikohas pürotehnilise toote hoidmisel koguses, mis ei ületa 100 kilogrammi
 • oma tarbeks soetatud pürotehnilise toote hoidmisel koguses, mis ei ületa 20 kilogrammi
 • käitlemiskohas, millel on relvaseaduse kohane luba ja kus käideldakse ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe kohast ohuklassi 1.3C või ohuklassi 1.4S kuuluvaid tooteid koguses, mis ei ületa 50 kilogrammi;
 • käitlemiskohas, millel on kemikaaliseaduse kohane ohtliku ettevõtte või suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitamisluba, mis hõlmab lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemist

Käitamisloa taotlemine

 • käitlemiskoha aadress ja seda ümbritseva maa-ala plaan, millest nähtub käitlemiskoha ohuala ja ohualasse jäävad ehitised ning nende otstarve;
 • käitlemiskohas hoitava lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kogus allklasside ja sobivusrühmade järgi;
 • lõhkematerjali või pürotehnilise toote valmistamisel valmistatava lõhkematerjali või pürotehnilise toote nimetus, valmistamisel kasutatavate ainete nimetused ja nende omadusi kirjeldavad andmed, valmistamistehnoloogia ning maksimaalne aastane tootmismaht;
 • rakendatavad abinõud, mis tagavad, et kõrvaline isik ei pääse hoiustatava lõhkematerjali ja pürotehnilise toote juurde;
 • konteinerhoidla kirjeldus ja tehnilised andmed, kui lõhkematerjali või pürotehnilist toodet hoitakse konteinerhoidlas;
 • ehitise omaniku kirjalik nõusolek ehitise kasutamise kohta lõhkematerjali või pürotehnilise toote käitlemiskohana, kui taotlust ei esita ehitise omanik;
 • andmed hoiustamise aja kohta, kui lõhkematerjali või pürotehnilist toodet käideldakse ajutiselt;
 • kui käitlemiskohas hoitavad ohtlike ainete kogused ületavad kemikaali ohtlikkuse alammäära kemikaaliseaduse tähenduses ja kui käitlemiskohal puudub kemikaaliseaduse kohane luba, siis ka kemikaaliseaduse kohaselt nõutavad dokumendid.
 • käitamisloa taotlemisel tasutakse riigilõiv.

Lõhkematerjali käitlemiskohas tuleb tagada käitlemiskoha valve. Valverežiimi määrab käitlemiskoha omanik kooskõlastatult Politsei- ja Piirivalveametiga.

Lõhketöö on kontrollitav ja juhitav materjali purustamine ning teisaldamine, struktuuri või vormi muutmine, seismilise laine tekitamine või lõhkematerjali hävitamine plahvatuse jõul. Lõhketööd võib teha lõhkaja ja lõhkemeister.

Lõhketööd tuleb teha vastavalt lõhketöö projektile ja ohutusnõudeid järgides.

Lõhketöö projektita võib lõhata lõhkeauku kaeveõõnele vajaliku gabariidi andmiseks,ripiku kõrvaldamiseks, kaeveõõne süvendamiseks, tõrkelaengu likvideerimiseks, ülegabariitse tüki purustamiseks ning päästesündmuse lahendamisel.

Ohtlikum lõhketöö on lõhketöö:

 • veekogus ja tiheasustusega asulas, mille ohuala piiridesse jääb teise isiku omandis olev ehitis
 • ehitise purustamiseks
 • metalli purustamiseks või liitmiseks

Ohtlikumat lõhketööd võib teha loa alusel.

Ohtlikumaks lõhketööks ei loeta maapinnast sügavamal kui 25 meetrit tehtavat lõhketööd.

Ohtlikuma lõhketöö loa taotlemine:

 • lõhketöö loa taotleja nimi ja kontaktandmed
 • lõhketöö tegemise koht ja eeldatav aeg
 • lõhketöö projekt
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Viimati uuendatud 03.02.2021