Raudtee ohutustaseme näitajad

TTJA kogub ja koondab raudtee-ettevõtete esitatud juhtumite andmeid õnnetusjuhtumite, vahejuhtumite ja tehniliste juhtumite kohta. Siseriiklikult kogutavate juhtumite baasilt koostatakse avaliku raudteeohutustaseme näitaja, raudteeliikluse ohutustaseme näitaja ning veeremi tehnilise ohutustaseme näitaja. Ohutustaseme näitajate puhul saadakse tulemuseks suhtarv, mis on sõltuv läbitud rongkilomeetritest.

Avalik raudteeohutustase

Avaliku raudteeohutustaseme arvestamises kasutatakse kolme näitajat: hukkunute arv, vigastatute arv ning tõenäoliste tahtliku tegevuse ilmingutega juhtumite arv, millest viimased arvestatakse avaliku raudteeohutustaseme näitajast välja. Avaliku raudteeohutuse baastasemeks Eestis on 0.4, mis on Euroopa Liidu riikide näitaja keskmine. Oleme loonud võrdluse Euroopa Liidu riikide sama näitaja keskmisega, et saaksime hinnata muutust ohutustasemes ning selle trendi.

Raudteeliikluse ohutustase

Raudteeliikluse ohutustaseme puhul analüüsitakse raudteeliikluse ohutust mõjutavad juhtumeid (nt rongi keelavast foorinäidust möödasõit), tehnilisi juhtumeid (nt rööpamurrud) ning kolmanda osapoolega seonduvad juhtumid, kuhu kuuluvad veeremi kokkupõrked takistustega vabas gabariitmõõtmes ning veeremi kokkupõrked raudteeülesõidukohal sõidukiga. Nendel kolmel juhtumite grupil on ohutusnäitajas erinev osakaal. Raudteeliikluse ohutustaseme baastase on seotud läbitud rongkilomeetrite arvuga.

Veeremi tehniline ohutustase

Alates 2018. aastast arvestatakse ka veeremi ohutustaseme näitajat, mis on seotud juhtumitega nagu näiteks raudteeveeremiosade teele kukkumine, raudteeveeremi peatala, automaatsiduri või pöördvankri osa murdumine rongi koosseisus, veduririke rongis, kui selle tõttu on vaja abivedurit või seoses veduririkkega tekib jaamavahel rongiliikluses seisak üle 30 minuti, veduri või mootorrongi turvaseadme rike rongis, tehnilise rikke tõttu reisivaguni mahajätmine enne sihtjaama jõudmist, kauba- või reisirongis automaatsiduri iseeneselik lahtihaakimine, Hotboxi tuvastatud ja kinnitatud veeremi tehnilised kõrvalekalded rongis (punane). Veeremi tehnilise ohutuse baasstasemeks on seatud 0.85.

Viimati uuendatud 23.04.2021