Raudteeohutuse õppematerjalid ja koolitused

TTJA on koostöös erinevate osapooltega loonud mitmeid õppematerjale ja koolitusi.

MTÜ Aga Mina ning Transpordiametiga koostatud uudne 360° liiklusohutuse projekt, kus keskendutakse kolmele olulisele teemale: liiklusohutus lasteaia- ja kooliteel, koduõues ning sõidu- või raudtee ületusel.

Seal, kus erinevate liiklejate teed ristuvad, on eriti oluline olla tähelepanelik ja ettevaatlik. Millised on peamised ohukohad raudteeületusel? Millised on lubatud kohad raudtee ületamiseks? Millele tähelepanu pöörata raudtee ületamisel nii jalakäijana kui jalgratturina? Kuidas käituda raudteeületusel ja ooteplatvormil? Kuidas käituda rongis?

Sellel raudteeohutuse tuuril on Sul lapsevanemana või õpetajana võimalik erinevaid meediaid kasutades saada olulist informatsiooni või koos oma lapsega vaadelda ning arutleda raudtee ületamise ohutuse teemal. Samuti sobib keskkond Sulle, õpetaja, õppevahendina kasutamiseks.

Projekti „Agamina, väikelaste liiklusohutus“ eesmärgiks on toetada väikelaste vanemaid ning laste ja vanematega tegelevaid õpetajaid laste ohutuse tagamisel liikluses ja viisaka liikleja kujundamisel. Väikelapse liikluskäitumise harjumuste välja kujunemisel on oluline roll teda ümbritsevate täiskasvanute igapäevasel eeskujul ning koos liikluses toimetuleku harjutamisel.

liiklusohutus.agamina.ee/360-raudtee

Tartu Ülikooli ja MTÜ Operation Lifesaver Estoniaga (OLE) koostatud õppematerjal, et kujundada õpilaste teadmisi, hoiakuid ja käitumist raudteeohutuse valdkonnas.

2016. aastal loodi raudteeohutuse õpetajaraamat III kooliastmele. Õppematerjalid on lõimitud aineõppega, mis võimaldab õpetajal raudteeohutuse teemaga tegeleda tunni raames. Pärast planeeritud õppetegevuste läbiviimist on soovitatav kontrollida, kas on saavutatud soovitud õpitulemused - kas õppetegevuse käigus on muutunud õpilaste teadmised, hoiakud ja käitumine raudteeohutuse valdkonnas. Saavutatud tulemusi saaks kinnistada või probleemseks jäänud käitumist saaks ümber kujundada, lisades kas hooajalistesse või klassivälistesse üritustesse nagu nt klassiõhtu, õppekäik või matk raudteeohutusega seotud teemasid.

Õppematerjali leiate siit:

Materjalide loodi juurde ka õppevideod ja –pildid, mis on saadaval MTÜ Operation Lifesaver Estonia kodulehel: 

ole.ee/raudteeohutus

MTÜ Operation Lifeasaver Estoniaga koostatud töövihik 5–7. aastastele lastele. Lisaväärtusena kannab töövihik EV100’le pühendatud eeskuju aasta sõnumit “Aga mina”

Töövihik on e‑keskkonnast allalaetav ja prinditav.

Siseministeeriumi ohutuse rakkerühmaga loodud ohutusteemalised õpetajaraamatud

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ ohutuse alateema õpetajaraamatud alusharidusele ning I–IV kooliastmele.

Õpetajaraamat on valminud ohutuse teema ekspertidest koosneva töörühma koostööna, mh olid töörühmas esindatud Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Transpordiamet, Tervise Arengu Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tartu Ülikool, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Ülikool, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Inimeseõpetuse Ühing  jt.

Õpetajaraamatu terviktekst on üleval e-koolikotis

Viimati uuendatud 23.04.2021