Pakettreisid

Pakettreisi moodustumiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, kuid see eeldab alati vähemalt kahte eri liiki reisiteenuse kogumit samaks reisiks.

Kui reisiteenuste kohta sõlmitakse üks leping, on pakettreisiga tegemist siis, kui reisiteenuste kogumi on kokku pannud reisikorraldaja või seda tehakse reisija soovil või valikul.

Pakettreisiga võib tegemist olla ka siis, kui on sõlmitud eraldi lepingud, seda aga siis, kui:

 • reisija valib reisiteenused ühest müügikohast enne, kui annab nõusoleku maksmise kohta;
 • reisikorraldaja teeb pakkumise, sõlmib lepingu või võtab nende reisiteenuste eest tasu ühtse või koguhinna alusel;
 • reisikorraldaja reklaamib, teeb pakkumise või sõlmib lepingu, kasutades nimetust „pakettreis” või sellesarnast nimetust;
 • reisikorraldaja paneb reisiteenuste kogumi kokku pärast sellise lepingu sõlmimist, milles ta annab reisijale õiguse valida teenused eri liiki reisiteenuste seast;
 • ettevõtja, kellega sõlmitakse esimese reisiteenuse kohta leping, annab reisija nime, makse tegemiseks vajalikud andmed ja e-posti aadressi edasi teisele ettevõtjale ning leping teise ettevõtjaga sõlmitakse 24 tunni jooksul pärast esimese reisiteenuse broneeringu kinnitamist.

Pakettreis eeldab alati reisikorraldaja olemasolu:

 • kui ettevõtja pakub ja müüb enda koostatud pakettreise ise või teise reisiettevõtja kaudu või koos teise reisiettevõtjaga, on tegemist reisikorraldajaga;
 • kui ettevõtja pakub ja müüb teise reisiettevõtja koostatud pakettreise, tehes seda viimase nimel, on tegemist reisivahendajaga.

Pane tähele!

 • Reisikorraldaja on see, kes vastutab lepingu täitmise eest reisija ees.
 • Reisikorraldaja peab olema esitanud majandustegevuse registrile majandustegevusteate ja omama tagatist.
 • Reisivahendajal, kes vahendab Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi reisikorraldaja koostatud pakettreise, ei ole kohustust esitada majandustegevusteade ja omada tagatist.
 • Kui reisivahendaja vahendab Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisikorraldaja koostatud pakettreise, peab ta olema esitanud majandustegevusteate ja omama tagatist.
 • Kui reisikorraldaja on andnud enda koostatud pakettreiside pakkumise ja müügi õiguse reisivahendajale, peab ta olema esitanud andmed sellise reisiettevõtja kohta oma majandustegevusteates.

Reisijana on Sul on enne pakettreisi soetamist õigus saada reisikorraldajalt või vahendajalt põhjalikku teavet pakettreisi kohta.

Lepingueelse teabe esitamine on kohustuslik nii reisikorraldajale kui vahendajale. Reisija ees peab selle kohustuse täitma emb-kumb.

Näiteks on Sul õigus saada teavet:

 • pakettreisi koguhinna, selle maksmise korra;
 • kasutatavate transpordivahendite;
 • majutuskoha;
 • toitlustuskava;
 • sihtriigi passi-, viisa- ja tervisenõuete ning
 • reisitasus sisalduvate külastuste ja ekskursioonide kohta.

Samuti pead saama teavet reisikorraldaja ja vajadusel vahendaja ärinimest ja kontaktidest ning oma õigusest lepingust enne pakettreisi algust igal ajal taganeda. Taganemisega enne pakettreisi algust võib Sulle kaasneda kohustus maksta reisikorraldajale hüvitist (nt võib hüvitise suuruse ette näha lepingus).

Lisaks peab ettevõtja Sulle esitama standardinfo teabelehe, mis üldjoontes sisaldab vähemasti järgnevat:

 • kinnitust, et tegemist on pakettreisiga;
 • infot reisija õiguste kohta;
 • infot reisikorraldaja vastutuse kohta;
 • infot reisikorraldaja tagatise kohta.

Enne pakettreisi soetamist tutvu hoolikalt pakettreisi tingimustega ja vajadusel küsi reisikorraldajalt või vahendajalt lisateavet.

Pakettreisilepingu sõlmimisel või viivitamata pärast seda pead saama lepingu koopia või selle kinnituse püsival andmekandjal (nt e-kirja teel).

Tea, et Sul on õigus nõuda paberkoopiat, kui pakettreisileping sõlmitakse poolte üheaegsel kohalviibimisel.

Pakettreisilepingus või selle kinnituses tuleb esitada kogu kokkuleppe sisu. Muu hulgas peab lepingus või kinnituses olema info selle kohta, et reisikorraldaja vastutab kõikide lepingu esemeks olevate reisiteenuste kohase osutamise eest ja peab andma reisijale abi, kui reisija satub reisil olles raskustesse.

Teave tuleb anda  ka selle kohta, et Sul on õigus anda leping üle teisele reisijale ja ka selle kohta, et Sul on kohustus teatada reisikorraldajale või vahendajale lepingu rikkumisest (nt hotell ei vasta lubatud kvaliteedile). Sul on õigus teada, kuidas toimub ettevõtte sisene kaebuste lahendamise protsess ja kuhu pöörduda juhul, kui vaidlus ettevõtjaga kokkuleppel ei lahene (nt tarbijavaidluste komisjoni).

Sinu õigused reisijana

Taganeda lepingust saades tagasi kogu enda poolt tasutud reistasu juhul, kui

 • pakettreisi hind tõusis enam, kui kaheksa protsenti pakettreisi kogumaksumusest;
 • Sa ei nõustu reisikorraldaja poolt pakettreisilepingus tehtavate muude oluliste muudatustega reisikorraldaja määratud tähtaja jooksul;
 • sihtkohas esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud (nt sõja puhkemine, terrorism, loodusõnnetus, haiguspuhang vmt), mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.

Taganeda lepingust tasudes reisikorraldajale mõistlikku hüvitist (reisikorraldaja juba tehtud kulutuste eest)

 • igal ajal enne reisi toimumist.

Nõuda hinna alandamist

 • lepingu muudatustega nõustumise korral, kui muudatustest tulenevalt väheneb reisi hind või kvaliteet.

Anda leping üle teisele reisijale

 • vastutades ülevõtjaga solidaarselt reisitasu maksmise eest reisikorraldajale;
 • tasudes reisikorraldajale lepingu üleandmisega seonduvad otsesed kulud (nt lennuvedaja nõuab tasu reisija nime muutmise eest).

Sinu reisikorraldaja vastutab kõikide pakettreisi osaks olevate teenuste kokkulepitud viisil osutamise eest. Reisikorraldaja ei pruugi alati olla see isik, kes Sulle reisiteenust (nt majutus, giidiga ekskursioon, autorent) vahetult osutab, kuid kannab sellegi poolest Sinu ees vastutust ka tegeliku teenuse osutaja tegevuse eest.
 

Pakettreisi lepingu rikkumine tähendab seda, et pakettreis ei vasta tegelikkuses reisikorraldaja poolt lubatule (nt hotellitoast pole lubatud merevaadet, lubatud nelja tärnise hotelli asemel on hoopis kahetärnine, lubatud ekskursioon jääb ära, lubatud eesti keele asemel räägib giid inglise keeles jne).

Lepingu rikkumisest tuleb viivitamatult teavitada reisikorraldajat ja/või vahendajat.
Näiteks, kui majutus ei vasta reisikorraldaja lubatud kvaliteedile peaksid sellest reisikorraldajat või vahendajat koheselt pärast teadasaamist teavitama.

Reisikorraldaja  peab võimalusel rikkumise kõrvaldamiseks võtma oma kulul tarvitusele mõistlikud abinõud.
Näiteks peab reisikorraldaja omal kulul võtma tarvitusele mõistlikud abinõud, et võimaldada Sulle lubatud kvaliteedile vastav majutus.

Sina reisijana pead andma reisikorraldajale rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja majutuse leidmiseks. Näiteks pead andma reisikorraldajale mõistliku võimaluse lubatud kvaliteedile vastava majutuse leidmiseks.

Kui olulist osa reisiteenusest ei ole võimalik kokkulepitud viisil täita, peab reisikorraldaja pakkuma Sulle lisatasuta muid sobivaid, võimaluse korral lepingus kokkulepituga sama või kõrgema kvaliteediga, teenuseid pakettreisi jätkumise ajal.
Näiteks kui reisikorraldaja ei saa pakkuda Sulle majutust kokkulepitud hotellis, peab ta pakkuma Sulle majutuseks teist vähemalt sama kõrge või kõrgema kvaliteediga hotellis. 

Kui pakutavad muud teenused on pakettreisilepingus kokkulepitutest madalama kvaliteediga, on Sul õigus nõuda reisitasu alandamist. Näiteks kui reisikorraldaja ei suuda leida Sulle lubatud nelja tärni hotelli ja Sa nõustud puhkuse veetma ka madalama kvaliteediga hotellis, siis tekib Sul õigus nõuda reisikorraldajalt reisitasu alandamist.

Sa võid keelduda reisikorraldaja pakutavatest muudest teenustest üksnes juhul, kui need ei ole võrreldavad lepingus kokkulepituga või kui reisikorraldaja pakutud reisitasu alandamine ei ole piisav.

Nii on Sul õigus keelduda viibimisest kolme tärni hotellis kui see ei ole võrreldav lepingus lubatud nelja tärni hotelliga või reisikorraldaja ei nõustu seoses lubatud kvaliteedile mitte vastava hotelli pakkumisega reisitasu piisavalt alandama.

Nõuda hinna alandamist, kui:

 • lepingu rikkumise tõttu langeb reisi kvaliteet või hind.

Hinna alandamist ei saa nõuda, kui reisikorraldaja tõendab, et teenuse mittevastavus tulenes Sinust endast. Näiteks kui Sa jääd reisil ilma giidiga väljasõidust, kuid reisikorraldaja tõendab, et jäid kokkulepitud kohtumispaika hiljaks ja giidiga väljasõit oli juba alanud, ei pea reisikorraldaja hinna alandamisega nõustuma. Kui Sa oleksid saabunud kohtumispaika kokkulepitud ajal, oleks Sul olnud võimalus seda teenust saada.

Nõuda kahju hüvitamist, kui:

 • reisikorraldaja rikub lepingut ja selle tagajärjel tekib reisijale kahju.

Reisijal on õigus nõuda nii varalise kui mittevaralise kahju hüvitamist, samuti hüvitist kasutult kulutatud puhkuseaja eest.

Kahju hüvitamist ei saa nõuda, kui reisikorraldaja tõendab, et teenuse mittevastavus tulenes:

 • reisijast;
 • kolmandast isikust, kes ei ole seotud pakettreisilepingus sisalduva reisiteenuse osutamisega, ning see on ettenägematu või vältimatu või
 • vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest (nt sõja puhkemine, terrorism, haiguspuhang vmt).

Öelda leping üles, kui:

 • reisi kestel mõjutab lepingutingimustele mittevastavus oluliselt pakettreisi teenuse osutamist ja reisikorraldaja ei kõrvalda mittevastavust Sinu poolt määratud mõistliku aja jooksul. Lisaks on Sul õigus nõuda reisitasu alandamist või kahju hüvitamist.

Reisikorraldaja kaotab õiguse reisitasule, kuid võib nõuda mõistlikku hüvitist osutatud või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest, kui Sul reisijana on nende vastu huvi. Muid lepingu lõpetamisega seotud hüvitisi nõuda ei saa.

Reisikorraldaja peab lepingu ülesütlemise korral võtma tarvitusele lepingu lõppemisest tulenevad vajalikud abinõud, eelkõige kui lepingus oli kokku lepitud reisijavedu, siis tagama Sulle viivitamata ja lisatasu küsimata kokkulepituga samaväärse tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta.
 

Kui satud reisil raskustesse, siis peab reisikorraldaja Sulle viivitamatult andma asjakohast abi. Eeskätt puudutab see:

 • kohustust anda infot tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta;
 • reisija aitamist sidepidamises ja alternatiivsete reisivõimaluste leidmisel.

Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda Sinult tegelikult kantud mõistlike kulude hüvitamist, kui oled raskuse põhjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu.

Sa võid pakettreisi teenuste osutamisega seotud teated, taotlused või kaebused edastada otse vahendajale, kelle kaudu pakettreisileping sõlmiti. Vahendaja on kohustatud vastava info edastama reisikorraldajale. Mistahes tähtaegadest kinnipidamiseks piisab sellest, kui Sinu pöördumine jõuab vahendajani.

Related links

Reisimine

Viimati uuendatud 08.02.2021