Lairiba esimene etapp (alates 2017)

Jooksev ülevaade toetuse kasutamise kohta
Aasta Vastu võetud aadressiobjekte Otsuste nr Toetuse suurus, eurot
2019 5333 27.12.2019 nr 22-1/2019/2337 ja 13.05.2020 nr 1-7/20-177 2132346,72
2020 4681 05.12.2020 nr 1-7/20-050-TI ja 30.12.2020 nr 1-7/20-075-TI 1871651,04

Tabelis on toodud aasta erinevate maksetaotluste koondnäitajad ja valminud aadressiobjektid. Projekt kestab aastani 2023.

Visuaalselt on võimalik riigi toetusega rajatud aadressiobjektid leida www.netikaart.ee, valides menüüst „Teenuste võimalused“ ja klõpsates „Näita riigi toetusega rajatud ühendusi“.

Kiire internetiga liitumiseks võtke palun ühendust Enefit Connect OÜ-ga: Kiire internet - Eesti Energia, kes jagab infot nende võrgu piirkonnas teenust pakkuvate sideettevõtete kohta.

Alates 01.01.2021 täidab tulenevalt Elektrilevi OÜ jagunemisest ning Enefit Connect OÜ moodustamisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja Elektrilevi vahel 28.11.2018 a. sõlmitud Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetuse kasutamise lepingut Enefit Connect OÜ registrikoodiga 16130213, aadressiga Veskiposti tn 2, Tallinn, Harju maakond, 10133 Eesti.

Avaliku konkursi võitjaks kinnitati Elektrilevi OÜ.

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) peadirektori otsusega on avaliku konkursi võitjaks kuulutatud Elektrilevi OÜ. Kokku laekus konkursile kolm taotlust, mille esitasid Elektrilevi OÜ, Corle OÜ ja Hariduse Infotehnoloogia SA.

TJA hindas esmalt toetuse taotlejate ja nende poolt esitatud taotluste nõuetele vastavust ning tunnistas vastavaks kaks taotluse esitajat: Elektrilevi OÜ ja Corle OÜ. TJA ei tunnistanud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutust tingimustele vastavaks, kuna nad ei täida nõuet, mille kohaselt peab taotleja viimase kolme lõppenud majandusaasta keskmine käive ületama viis miljonit eurot.

Järgmise etapina analüüsis ja hindas TJA vastavaks tunnistatud kahte taotlust määruse hindamiskriteeriumitest lähtuvalt ning tunnistas konkursi võitjaks Elektrilevi OÜ, kes tegi parema pakkumise nii liitumisvõimaluste arvu, ühe juurdepääsupunkti toetuse suuruse kui ka maakondade kaetuse võrdsemaks muutmist arvestades. Elektrilevi ehitab välja järgneva viie aasta jooksul 40 016 kiiret internetiühendust.

Toetuse osakaal ehitusmaksumuses esitatud finantsanalüüsi alusel: 29,2%.

28. novembril 2018 sõlmis Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) lepingu avaliku konkursi võitja Elektrilevi OÜ-ga, kes tegi parima pakkumuse nii liitumisvõimaluste arvu kui ka ühe juurdepääsupunkti toetuse suurust arvestades. Täpsem info:  https://www.ttja.ee/et/uudised/tehnilise-jarelevalve-amet-solmis-elektrileviga-lepingu-kiirete-internetiuhendust.

Avaliku konkursi tulemusena rajatava võrgu kirjeldus:

Valguskaablil põhinev passiivne võrk, mille paigaldusviis on õhuliinina või maakaablina. Valguskaabel paigaldatakse multitorusse. Võrgus on jaotuspunktid, vajadusel koos elektriühenduse ning väliseadmekappidega. Väliseadmekapp peab mahutama vähemalt viie sideettevõtja seadmed.

Otsus võitja väljakuulutamise kohta: http://adr.rik.ee/tja/dokument/6045103

Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu toetusmeetme avaliku konkursi väljakuulutamine

Tehnilise Järelevalve Amet (Sõle 23A, 10614 Tallinn) kuulutab välja avaliku konkursi toetuse andmiseks, mille eesmärk on aidata kaasa juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu ehitamisele, mis võimaldab lõppkasutajal ülikiire lairibateenuse kasutamist piirkondades, kus praegu teenus puudub või ei ole piisavalt kvaliteetne ning kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul (nn valge ala).

Konkursi tingimused on sätestatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.06.2018 määruses nr 30 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt 22.06.2018 kinnitatud käskkirjas nr 1-2/18-035  Passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme andmise konkursi läbiviimine“:

Toetus antakse ühele avaliku konkursi käigus valitavale juriidilisele isikule investeeringutoetusena kohustusega rajada juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristuga liitumise võimalus võimalikult paljudele abikõlblikus sihtpiirkonnas (valge ala) asuvatele aadressiobjektidele vastavalt määruses, toetuse andmise väljakuulutamise käskkirjas ja toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimustele. Rajatava juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu omanikuks jääb toetuse saaja.

Toetuse kasutamise ja kulude abikõlblikkuse maksimaalne periood on viis aastat toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest arvates. Toetuse kogumaksumus on 20 000 000 (kakskümmend miljonit) eurot.

Avalikul konkursil osalejad peavad esitama nõutud dokumendid Tehnilise Järelevalve Ametile  (Sõle 23A, 10614 Tallinn) kinnises ümbrikus paber- või digitaalkujul hiljemalt 14.09.2018 kell 16.00.

Konkursi tingimuste kohta ja lisateabe saamiseks esitada küsimused kirjalikult e-postile lairiba@tja.ee

Toetuse andmise lepingu projekti leiate siit:

Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/114062018004

Määruse lisa Exceli kujul: https://pilv.mkm.ee/s/HwM48fOEYrYUBEZ

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri:

Eelnõude infosüsteemis on kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse "Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse taristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord" eelnõu:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d0e546d8-8c21-4f95-ab43-6958f80503b2#rHkX9npt

Palume soovi korral oma arvamus edastada e-posti aadressile info@mkm.ee

Selle määruse eelnõu tutvustamine sideettevõtjatele ja teistele huvitatud osapooltele toimub 13. aprillil 2018 kell 10:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn). Kohtumisel osalemise soovist koos osalejate nimedega palume teatada hiljemalt 11.04.2018 aadressile raigo.iling@mkm.ee

Määruse eelnõule saabunud arvamused on leitavad siit: http://adr.rik.ee/mkm/dokument/5671898

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium algatas koostöös Tehnnilise Järelevalve Ametiga (TJA) avaliku konsultatsiooni, et selgitatada välja, millistesse piirkondadesse plaanivad sideettevõtted järgnevatel aastatel kiire interneti ehk vähemalt 30 Mbps allalaadimise kiirust võimaldavaid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke rajada.

Avaliku konsultatsiooni tähtaega on pikendatud kuni 16. veebruar 2018 kell 17:00 Eesti aja järgi, täpsema info leiate siit:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kirja, millega avalik konsultatsioon algatati, leiate siit:

Avaliku konsultatsiooni tulemusena selgitatakse välja nn valged alad ehk kõik aadressid üle Eesti, kus praegu kiire internet puudub. Konsultatsiooni käigus kogub andmeid Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja infovahetus ettevõtjatega toimub e-posti aadressil info@ttja.ee

Aadressobjektide kohta täna teada olevad võimalikud kaabelühenduse allalaadimiskiirused on leitavad siit: https://pilv.mkm.ee/s/pmbhIQvThQzE3qt  
Avalik konsultatsioon toimub selle tabeli andmete põhjal.

Juhise andmetabeli lugemiseks ja täitmiseks leiate siit:

Lähtudes ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 22.12.2017 kirjast nr. 13-2/17-0739/17-10637, millega algas avalik konsultatsioon, ja millega muuhulgas sooviti saada infot olemasoleva taristu kohta, mida saab juurdepääsuvõrkude rajamiseks kasutada, esitas Elektrilevi OÜ alljärgneva info.
 
Elektrilevile kuuluv taristu on märgitud Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardile, mille leiate SIIT
Elektrilevile kuuluva taristu kasutamise tingimused on kättesaadavad Elektrilevi kodulehelt- https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tehnilised-tingimused
Täiendavate küsimuste korral on kontaktisikuks Oliver Ruus e-pos oliver.ruus@elektrilevi.ee

Viimati uuendatud 19.07.2021