E-kaubandus

E-kaubandus on kauplemisviis, kus ettevõtja pakub kaupu või teenuseid elektroonilises keskkonnas ja lepingud pakkuja ning kliendi vahel sõlmitakse elektroonilisel teel füüsiliselt üheaegselt samas kohas viibimata (leping on sõlmitud sidevahendi abil).

Tarbijat tuleb lepingueelsest teabest teavitada enne lepingu sõlmimist (st ostu sooritamist või tellimuse kinnitamist). Lepingueelne teave on oluline andmaks tarbijale kogu vajaliku informatsiooni informeeritud ostuotsuse tegemiseks.

Kohustuslik lepingueelne info:

 • tõesed andmed ettevõtte kohta (ärinimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress, käibemaksukohustuslase number (kui see on)
 • toote või teenuse täpne kirjeldus
 • digitaalse sisu puhul kasutusviis, selle suhtes rakendatavad tehnilised kaitsemeetmed ning ühilduvus riist- ja tarkvaraga
 • kauba koguhind koos maksudega ning lisakulud
 • tasu lepingu sõlmimiseks kasutatava sidevahendi kasutamise eest (nt eritariifse telefoni teel osutatud teenus)
 • tagatise tingimused, kui tarbija peab maksma tagatisena rahasumma (VÕS § 54 lg 1 p-st 8 tulenev tagatis, kui kaupleja annab tarbija kätte mingi väärtusliku eseme (näiteks auto))
 • maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ning aeg
 • tarbija lepingust tulenevate kohustuste minimaalne kestus
 • kestvuslepingu puhul lepingu tähtaeg; tähtajatu või automaatselt pikeneva lepingu puhul selle lõpetamise tingimused
 • taganemisõiguse olemasolu korral selle õiguse kasutamise tähtaeg ja tingimused (taganemisvorm on leitav siit)
 • asjaolu, et tarbija kannab lepingust taganemisel eseme tagastamise kulud
 • taganemisõiguse puudumine või taganemisõiguse kaotamise asjaolud
 • lisagarantii andmisel selle olemasolu ja tingimused
 • ettevõtte järgitav käitumiskoodeks, kui ettevõtja sellest oma tegevuses lähtub
 • kaebuste lahendamise kord
 • tarbijavaidluste komisjoni pöördumise võimalus ning tingimused (vt täpsemalt tarbijavaidluste komisjoni kodulehelt)
 • selge kirjeldus, kuidas tarbija ostu saab sooritada
 • kui tellimuse edasi andmine eeldab nupule klõpsamist, peab nupul olema kirjas, et sellele vajutamine toob kaasa maksmise kohustuse
 • info selle kohta, et tarbijale saadetakse pärast tellimuse kättesaamist kinnitav e-kiri
 • veebilehe link, mis suunab internetipõhiste vaidluste lahendamise platvormile (lingi leiad siit)

Lepingueelse info andmise kohta peavad andmed olema müüjal. Selleks on Sul võimalus lasta tarbijal enne tellimuse kinnitamist linnukesega märgistada, et ta on müügitingimustega tutvunud. Mainitud lause juures peaks kindlasti olema ka link, mis viib müügitingimusteni.

Lepingu sõlmimine

Pärast lepingu sõlmimist on müüja kohustatud saatma tarbijale kinnituse lepingu sõlmimise kohta püsival andmekandjal. See ei tohiks juhtuda hiljem kui toode on tarbijale kätte toimetatud või algab teenuse osutamine.

Juhul kui Sa ei ole tarbijale esitanud püsival andmekandjal lepingueelset teavet, lisa ka see eespool nimetatud kinnitusse.

Lepingu täitmine

Tellimus peab olema täidetud hiljemalt 30 päeva jooksul, kui lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
Olukorras, kus toote müügihind veebipoes ei vasta toote tegelikule väärtusele, võib müüja tellimuse tühistada. Veahinnaga sõlmitud lepingu tühistamise puhul pead kauplejana suutma aga tõendada, et tegemist oli eksimusega.

Lepingust taganemine

Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemisteate kättesaamist. Sul on võimalus tagasimaksega viivitada seni, kuni tarbija on Sulle eseme tagastanud, või esitanud tõendi, et on selle eseme tagasi saatnud. Kui soovid, et tarbija kannaks kauba tagastamisega seonduvad kulud, tuleb sellest tarbijat teavitada enne lepingu sõlmimist.

Tarbija vastutus kauba väärtuse vähenemise korral

Asja kasutamine ei võta tarbijalt 14-päevast taganemisõigust, kuid Sa saad nõuda tarbijalt hüvitist ulatuses, mille võrra asja väärtus vähenes. Kauba üleliigset kasutust tuleb tõendada Sinul.

Mis juhtub, kui jätad tarbija teavitamata 14-päevasest taganemisõigusest:

 • tarbijal on õigus kasutada asja aasta aega ning see siis Sulle tagastada;
 • tarbijal on õigus saada tagasi kauba eest makstud tasu ning kättetoimetamise kulud;
 • tarbija ei vastuta enam kauba väärtuse vähenemise eest.

 
14-päevane taganemisõigus ei kehti:

 • teenustele, mille osutamine on tarbija nõusolekul alanud;
 • toodetele või teenustele, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest;
 • eritellimusel valmistatud toodetele;
 • kiiresti riknevatele toodetele;
 • avatud toodetele, mis ei kõlba tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (v.a madratsid);
 • toodetele, mis on ühendatud pärast üleandmist muu tootega selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
 • alkohoolsetele jookidele, mis antakse üle rohkem kui 30 päeva pärast lepingu sõlmimist ning mille tegelik;
 • väärtus sõltub turuhinna kõikumisest;
 • kiireloomulistele parandus- või hooldustöödele;
 • perioodilistele väljaannetele (v.a kestvuslepingu puhul);
 • avatud audio- ja videosalvestistele või arvutitarkvarale;
 • digitaalsele sisule, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (nt internetist alla laetavad failid);
 • vaba aja veetmise teenustele;
 • enampakkumistele;
 • lühiajalistele kindlustuslepingutele.

Pretensiooniõigus

Pretensiooni esitamise korral esimese kuue kuu jooksul kannab parandamise või asendamisega seotud kulud alati müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud. Tarbija kaebusele peab vastama 15 päeva jooksul!

Kasutusjuhend

Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab lisama eestikeelse kasutusjuhendi.

Asukohapõhise tõkestamise ehk geoblokeeringu määrus

Asukohapõhine tõkestamine ehk geoblokeering tähendab e-kaubanduses kasutusel olevat tava piirata teisest riigist pärit klientide juurdepääs elektroonilisele ostukeskkonnale kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel.

See tähendab, et tarbija juurdepääs e-kaupluse veebilehele ei tohi sõltuda tarbija elukohast. E-kaubandusega tegelev ettevõtja ei tohi keelduda aktsepteerimast deebet- või krediitkaarti ainult seetõttu, et kaart on välja antud mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis. E-kaupluse hinnad ja tingimused ei tohi sõltuda tarbija kodakondsusest.

Viimati uuendatud 23.04.2021