Nõuded sideteenuse osutamisele

Üldkasutatava elektroonilise side teenused, mille puhul kehtib majandustegevusteate esitamise kohustus, on andmeside-, telefoni-, mobiiltelefoni-, võrgu-, püsiliini-, kaabelleviteenus või muu elektroonilise side teenus.

Turule sisenemine

Igal isikul on õigus alustada sideteenuse osutamist. Sideteenuste osutamiseks peab esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate. Teatamiskohustus täidetakse üksnes Eesti teabevärava www.eesti.ee või notari kaudu. Kindlasti tuleb lisada teatele sideteenuse kirjeldus ja tegevuse geograafiline piirkond.

Kui välismaa äriühing tahab oma nimel Eestis püsivalt teenust pakkuda, siis peab ta eelnevalt registreerima filiaali äriregistris.

Üldkasutatava elektroonilise side teenused, mille puhul kehtib teate esitamise kohustus, on andmeside-, telefoni-, mobiiltelefoni-, võrgu-, püsiliini-, kaabelleviteenus või muu elektroonilise side teenus.

Elektroonilise side teenus seisneb kokkulepitud tingimustel signaalide edastamises või suunamises elektroonilise side võrgu kaudu.

Sideteenuse osutamine lõppkasutajale

Sideteenuseid osutatakse lõppkasutajale sideteenuse lepingu alusel. Liitumisleping sõlmitakse siis kui üks osapool seda soovib.

Lepingutingimuste rikkumist ja lõppkasutaja kaebusi sideettevõtja peale menetleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Nõuded sideteenuse osutamisele

Sideettevõtja peab tegema avalikult kättesaadavaks teabe osutatavate sideteenuste kvaliteedi kohta. Samuti selle kohta, kuidas on tagatud erivajadustega tarbijate juurdepääs sellele.

Teabe sideteenuse katvuse, kasutuse ja võimaluste kohta leiate siit www.netikaart.ee Sideteenuse andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

Alates 01.07.2017 on sideteenuse osutaja, kelle teenust tarbib vähemalt 10 000 lõppkasutajat, hädaolukorra seaduse mõistes elutähtsa teenuse osutaja vastava teenuse puhul. Järelevalvet elutähtsate sideteenuste toimepidevuse tagamise üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Sideettevõtja peab rakendama asjakohaseid meetmeid sideteenuse ja -võrgu turvalisuse ning terviklikkusega seotud riskide maandamiseks.
Kõigist sidevõrgu ja -teenuse turvalisuse ning terviklikkuse tagamist ohustavatest juhtumitest tuleb teavitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit intsident@ttja.ee  ja RIA-t teade@cert.ee

Telefoni- ja mobiiltelefoniteenust pakkuv sideettevõtja peab tagama:

  • tasuta ühenduse loomise riigisiseste hädaabinumbritega ja Euroopa ühtse hädaabinumbriga 112

Kaabelleviteenuse osutaja peab tagama järgmiste programmide pideva taasedastamise:

  • Eesti avalik-õigusliku meediateenuse osutaja teleprogrammid
  • vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutaja edastatavad ja kaabellevivõrgu piirkonnas tehnilistele nõuetele vastava signaalitugevuse juures vastuvõetavad teleprogrammid, mille edastamise eest televisiooniteenuse osutaja tasu ei nõua
  • Sideettevõtja on kohustatud edastama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile iga aasta 1. veebruariks eelmise kalendriaasta jooksul elektroonilise side seaduse § 112 kohaselt esitatud järelepärimiste kohta teavet. Vormi teabe esitamiseks leiate siit:

Andmete turvalisus

Isikuandmetega seotud rikkumisi menetleb Andmekaitse Inspektsioon.

Sideettevõtja peab hoidma saladuses kõiki talle sideteenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid kliendi ja ka teiste isikute kohta, kes kasutavad sideteenust kliendi nõusolekul.

Füüsilise isiku elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul.

Juriidilisest isikust kliendi elektroonilisi kontaktandmeid võib kasutada üksnes juhul kui isikul on võimalus tasuta ja lihtsal viisil (elektroonilise side võrgu kaudu) keelata oma andmete kasutamine.

Viimati uuendatud 31.03.2021