Turism ja reisijaõigused

Reisiettevõtja on ettevõtja, kes tegutseb pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenustega seonduva majandus- või kutsetegevuse eesmärgil kas reisikorraldajana, reisivahendajana või seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtjana.

Reisikorraldaja on reisiettevõtja, kes koostab pakettreise ja pakub neid või sõlmib pakettreisilepinguid ise või teise reisiettevõtja kaudu või koos temaga; samuti ettevõtja, kes edastab reisijat puudutavad andmed teisele ettevõtjale turismiseaduse § 7 lõike 2 punkti 5 kohaselt (reisija andmete edastamine teisele ettevõtjale, kui see toimub eri ettevõtjate omavahel seotud internetipõhiste broneerimissaitide kaudu).

Reisivahendaja on reisiettevõtja, kes pakub reisikorraldaja koostatud pakettreise või sõlmib pakettreisilepinguid reisikorraldaja nimel. Reisivahendaja suhtes, kes pakub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud reisiettevõtja koostatud pakettreise või sõlmib viimase nimel pakettreisilepinguid, kohaldatakse reisikorraldajale kehtestatud nõudeid.

Enne tegevuse alustamist peavad esitama majandustegevuse registrile majandustegevusteate järgmised reisiettevõtjad:

 • Reisikorraldajad;
 • Reisivahendajad, kes pakuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud reisiettevõtja koostatud pakettreise või sõlmivad viimase nimel pakettreisilepinguid;
 • Seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad.

Nõuded esitajale

Reisikorraldajal peab olema tagatis turismiseaduse § 15 lg 3 loetletud kohustuste täitmiseks juhuks, kui ta ei suuda oma maksevõime tõttu pakettreisilepingust tulenevat kohustust täita. Seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustaval ettevõtjal peab olema tagatis turismiseaduse §15 lg 4 loetletud kohustuste täitmiseks juhuks, kui seotud reisikorraldusteenuste osaks olev reisiteenus jääb osutamata tema maksevõime tõttu.

Reisiettevõtja tagatis peab igal ajal olema piisav turismiseaduse § 15 lg 3 ja 4 loetletud kohustuste täitmiseks ning reisiettevõtja on kohustatud tagatise olemasolu ja piisavust tõendama. Tagatis võib olla kas garantii või kindlustuspoliisi vormis, mis on välja antud kas Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis asuva kindlustusseltsi, krediidi- või finantseerimisasutuse poolt. Täpsemad nõuded tagatisele on kehtestatud turismiseaduse §-des 15 ja 15'1.

Allpool olevas tabelis on toodud sõltuvalt reisiettevõtja tegevusalast tagatise minimaalsed piirmäärad. Reisiettevõtja peab ise analüüsima ja hindama pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste müügiga võetud ja tekkivaid kohustusi, et määrata oma tegevusele vastav seaduses sätestatud nõuetega kooskõlas olev tagatise suurus.

Kui reisiettevõtja tegutseb mitmel tagatist nõudval tegevusalal, siis ei tohi tagatis olla väiksem, kui nõutakse suurima tagatisega tegevusalal. Tagatise arvutamisel võetakse aluseks reisiettevõtja eelmise kalendriaasta pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüük, kui see on suurem reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist.

Reisiettevõtja on kohustatud oma tegutsemise ajal tagatise suurust hindama ja seda vajaduse korral suurendama.

Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügiks loetakse pakettreisilepingutest või seotud reisikorraldusteenuste lepingutest tulenevat reisijate poolt või nimel reisiettevõtjale (sh reisivahendajale) tasutud kõigi maksete kogusummat, sealhulgas ettemaksetena saadud summa ning lunastamata kinkekaardid.

Tegevusala Tagatise minimaalne suurus
1. Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside korraldamine Minimaalse tagatise suuruse nõuet ei ole, aga tagatise olemasolu on nõutav
2. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja tellimuslendu sisaldavate pakettreiside korraldamine Vähemalt 7% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
3. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja liinilendu sisaldavate pakettreiside korraldamine Vähemalt 3% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
4. Väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu sisaldavate pakettreiside korraldamine Vähemalt 7% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot
5. Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendamine Vähemalt 7% pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
6. Eestis ja väljaspool Eestit või üksnes väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine Vähemalt 3% seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot
7. Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine Minimaalse tagatise suuruse nõuet ei ole, aga tagatise olemasolu on nõutav

 1. Pakettreiside eest tasutakse täies ulatuses reisiteenuste kogumi osutamise järel ning pakettreis ei sisalda reisijavedu (kohaldatav vaid tegevusalade 1 ja 4 puhul);
 2. Seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustav ettevõtja ei ole vastutav seotud reisikorraldusteenuste osaks oleva reisijaveo eest ja kas tasu ei maksta seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavale ettevõtjale või tasutakse seotud reisikorraldusteenuste eest täies ulatuses alles nende osutamise järel (kohaldatav vaid tegevusalade 6 ja 7 puhul);
 3. Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja pakettreise vahendav reisiettevõtja esitab tõendi selle kohta, et tagatise kohustus on täidetud tegeliku reisikorraldaja poolt vastavalt turismiseaduse nõuetele (kohaldatav vaid tegevusala 5 puhul).

Tagatise kohustuse puudumise korral (tuleb ettevõtja poolt registriandmetes märkida ristiga ja kinnitada) ei kehti reisiettevõtja suhtes ülaltoodud tabelis olev valitud tegevusala suhtes kohaldatav tagatise minimaalne piirmäär ega üldine tagatise nõue.

Tegevusaladel 2 ja 3 tegutsemise korral on ettevõtjal alati tagatise kohustus.

Piiriülene tegutsemine

Majandustegevuse teadet ei pea esitama Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi ettevõtjad, kes osutavad teenust Eestis ajutiselt.

Juhul kui ettevõtja on asutatud ja tegutseb reisiettevõtjana teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, aga soovib püsivalt teenust osutada välismaa äriühingu nimel Eestis, tuleb ettevõtjal kanda Eesti äriregistrisse filiaal ning esitada majandustegevuse registrile majandustegevusteade. Sellisel juhul saab ettevõtja täita tagatise kohustuse oma asutamise riigi nõuete kohaselt.

Reisiettevõtja, kes on asutatud Euroopa Majanduspiirkonna välises riigis, kuid kes pakub pakettreise või seotud reisikorraldusteenuseid või sõlmib pakettreisilepinguid või tegutseb seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtjana Eestis või suunab oma tegevuse mis tahes viisil Eestisse, peab Eesti äriregistrisse kandma filiaali ning esitama majandustegevusteate.

Teate täitmine ja esitamine

Majandustegevusteade peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. ettevõtja ärinimi ja registrikood, postiaadress ning toimivad kontaktandmed;
 2. kasutatav kaubamärk või -märgid nende olemasolu korral;
 3. soovitud tegevusala liigitused ristiga;
 4. tegevuskoha või tegevuskohtade aadressid ja kontaktandmed, e-kaubanduse korral veebilehe aadress;
 5. reisiettevõtja tegevusaladele vastav nõuetekohase tagatise suurus, kehtivuse alguskuupäev ja lõpukuupäev ja tagatise olemasolu tõendava dokumendi väljastanud ettevõtja nimi ning võimalik on lisada ka tagatise dokument. Tagatise kohustuse puudumisel valitud tegevusalal tuleb märkida ristiga vastav tagatise kohustuse puudumise alus; Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreise vahendav reisiettevõtja, kes märgib ristiga tagatise kohustuse puudumise aluse, peab lisama tõendi selle kohta, et tema kaudu müüdavad reisid on tagatud tegeliku reisikorraldaja poolt turismiseaduse nõuetele vastava tagatisega (lisatakse failina poliis või garantiikiri);
 6. kui majandustegevusteate esitaja on andnud tema koostatud pakettreiside pakkumise ja lepingute sõlmimise õiguse teistele reisiettevõtjatele, siis märgitakse vastavate reisiettevõtjate andmed, sh nimi, aadress ja muud kontaktandmed, majandustegevuse registreerimise number või selle puudumisel äriregistri number või muu asjakohase registri nimi ja number;

7. kui reisiettevõtja on saanud õiguse Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtjate koostatud pakettreiside pakkumiseks või viimaste nimel pakettreisilepingute sõlmimiseks, siis märgitakse vastavate reisiettevõtjate andmed, sealhulgas nimi, asukohariigi asjakohase registri nimi ja number, aadress ja muud kontaktandmed;
8. tegevusalade EMTAK koodid;
9. majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
10. majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud kindlaks kuupäevaks;
11. riigilõivu tasumise kuupäev (juhul, kui taotlus esitatakse muul viisil kui teabevärava eesti.ee kaudu);
12. teate esitaja allkirjaõigusliku isiku andmed. Majandustegevusteate allkirjastab juhatuse liige või muu allkirjaõiguslik isik. Volitust omava isiku puhul tuleb taotlusele lisada volikiri.

Majandustegevusteate saate esitada:

Riigilõiv

Majandustegevusteate andmete muutmine

Ettevõtjana peate teavitama registripidajat oma majandustegevuse andmete muudatustest, sh muutunud tagatise andmetest, viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid saate kontrollida MTR veebilehel. Kindlasti veenduge, et teie kontaktandmed oleksid õiged.

Majandustegevusteate andmeid saate muuta, sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteate andmete kinnitamine

Ettevõtjana peate oma majandustegevuse registriandmeid kinnitama kord aastas majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooniga.

Enne kinnitamist kontrollige andmete õigsust ning muutunud andmete korral viige andmed vastavusse tegelikkusega.

Majandustegevusest loobumine

Majandustegevusest ajutisel loobumisel esitage majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles märkige majandustegevusest loobumise ja selle taasalustamise kuupäev.

Majandustegevusest täielikul loobumisel esitage majandustegevusest loobumise teade, milles märkige majandustegevuse lõpetamise kuupäev.

Järelevalve ja reisiettevõtja aruannete esitamine

Järelevalvet reisiettevõtja tegevuse üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Reisiettevõtja on kohustatud tagatise olemasolu tõendava dokumendi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile edastama viivitamatult pärast tagatise väljastamist. Juhul, kui reisiettevõtja on lisanud tagatise olemasolu tõendava dokumendi majandustegevusteate juurde, loetakse dokumendi edastamise kohustus täidetuks.

Reisiettevõtjal tuleb esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile üks kord kvartalis aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruanne ning järgneva kvartali täpsustatud planeeritav pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüük.

Tegevuse alustamisel ning edaspidi igal aastal koos eelmise aasta IV kvartali pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruandega peab reisiettevõtja esitama tagatise arvutamise aluseks oleva planeeritava aastase pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi, sealhulgas müügi iga kvartali kohta eradi.

Viimati uuendatud 21.04.2021